Ktl-icon-tai-lieu

NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT

Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa

1

2

Mục tiêu của bài học
•
•
•
•

Trình bày nguyên lý định nghĩa lại trong kế thừa
Đơn kế thừa và đa kế thừa
Giao diện và lớp trừu tượng
Sử dụng các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình
Java.

3

Nội dung
1. Định nghĩa lại (Redefine/Overiding)
2. Lớp trừu tượng (Abstract class)
3. Đơn kế thừa và đa kế thừa
4. Giao diện (Interface)

4

Nội dung
1. Định nghĩa lại (Redefine/Overiding)
2. Lớp trừu tượng (Abstract class)
3. Đơn kế thừa và đa kế thừa
4. Giao diện (Interface)

5

1. Định nghĩa lại hay ghi đè
• Lớp con có thể định nghĩa phương thức trùng tên
với phương thức trong lớp cha:
▫ Nếu phương thức mới chỉ trùng tên và khác chữ ký
(số lượng hay kiểu dữ liệu của đối số)
▫  Chồng phương thức (Method Overloading)
▫ Nếu phương thức mới hoàn toàn giống về giao diện
(chữ ký)
▫  Định nghĩa lại hoặc ghi đè
▫
(Method Redefine/Override)

6

1. Định nghĩa lại hay ghi đè (2)
• Phương thức ghi đè sẽ thay thế hoặc làm rõ hơn
cho phương thức cùng tên trong lớp cha
• Đối tượng của lớp con sẽ hoạt động với phương
thức mới phù hợp với nó

7

class Shape {
protected String name;
Shape(String n) { name = n; }
public String getName() { return name; }
public float calculateArea() { return 0.0f; }
}
class Circle extends Shape {
private int radius;
Circle(String n, int r){
super(n);
radius = r;
}
public float calculateArea() {
float area = (float) (3.14 * radius *
radius);
return area;
}
}

8

class Square extends Shape {
private int side;
Square(String n, int s) {
super(n);
side = s;
}
public float calculateArea() {
float area = (float) side * side;
return area;
}
}

9

Thêm lớp Triangle
class Triangle extends Shape {
private int base, height;
Triangle(String n, int b, int h) {
super(n);
base = b; height = h;
}
public float calculateArea() {
float area = 0.5f * base * height;
return area;
}
}

10

this và super
• this và super có thể sử dụng cho các phương
thức/thuộc tính non-static và phương thức khởi tạo
▫ this: tìm kiếm phương thức/thuộc tính trong lớp hiện tại
▫ super: tìm kiếm phương thức/thuộc tính trong lớp cha trực
tiếp

• Từ khóa super cho phép tái sử dụng các đoạn mã của
lớp cha trong lớp con

11

package abc;
public class Person {
protected String name;
protected int age;
public String getDetail() {
String s = name + "," + age;
return s;
}
}
import abc.Person;
pub...
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa
1
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT Bài 06. Một số kỹ thuật trong kế thừa 9 10 478