Ktl-icon-tai-lieu

NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT - Bài 07. Đa hình (Polymophism)

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT

Bài 07. Đa hình (Polymophism)

2

Nội dung
1. Upcasting và Downcasting
2. Liên kết tĩnh và Liên kết động
3. Đa hình (Polymophism)
4. Lập trình tổng quát (generic prog.)

3

Nội dung
1. Upcasting và Downcasting
2. Liên kết tĩnh và Liên kết động
3. Đa hình (Polymophism)
4. Lập trình tổng quát (generic prog.)

4

1.1. Upcasting
• Moving up the inheritance hierarchy
• Up casting là khả năng nhìn nhận đối tượng
thuộc lớp dẫn xuất như là một đối tượng thuộc
lớp cơ sở.
• Tự động chuyển đổi kiểu

5

Ví dụ

public class Test1 {
public static void main(String arg[]){
Person p;
Employee e = new Employee();
p = e;
p.setName(“Hoa”);
p.setSalary(350000); // compile error
}

6

Ví dụ (2)
class Manager extends Employee {
Employee assistant;
// ...
public void setAssistant(Employee e) {
assistant = e;
}
// ...
}
public class Test2 {
public static void main(String arg[]){
Manager junior, senior;
// ...
senior.setAssistant(junior);
}
}

7

Ví dụ (3)
public class Test3 {
String static teamInfo(Person p1, Person p2){
return "Leader: " + p1.getName() +
", member: " + p2.getName();
}
public static void main(String arg[]){
Employee e1, e2;
Manager m1, m2;
// ...
System.out.println(teamInfo(e1, e2));
System.out.println(teamInfo(m1, m2));
System.out.println(teamInfo(m1, e2));
}

}

8

1.2. Downcasting
• Move back down the inheritance hierarchy
• Down casting là khả năng nhìn nhận một đối
tượng thuộc lớp cơ sở như một đối tượng thuộc
lớp dẫn xuất.
• Không tự động chuyển đổi kiểu
 Phải ép kiểu.

9

Ví dụ
public class Test2 {
public static void main(String arg[]){
Employee e = new Employee();
Person p = e; // up casting
Employee ee = (Employee) p; // down casting
Manager m = (Manager) ee; // run-time error

Person p2 = new Manager();
Employee e2 = (Employee) p2;
}
}

10

Nội dung
1. Upcasting và Downcasting
2. Liên kết tĩnh và Liên kết động
3. Đa hình (Polymophism)
4. Lập trình tổng quát (generic prog.)

11

2.1. Liên kết tĩnh (Static Binding)
• Liên kết tại thời điểm biên dịch
▫ Early Binding/Compile-time Binding
▫ Lời gọi phương thức được quyết định khi biên dịch,
do đó chỉ có một phiên bản của phương thức được
thực hiện
▫ Nếu có lỗi thì sẽ có lỗi biên dịch
▫ Ưu điểm về tốc độ

12

Ví dụ
public class Test {
public static void main(String arg[]){
Person p = new Person();
p.setName(“Hoa”);
p.setSalary(350000); //compile-time error
}
}

13

2.2. Li...
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 07. Đa hình (Polymophism)
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT - Bài 07. Đa hình (Polymophism) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT - Bài 07. Đa hình (Polymophism) - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
NGÔN NGỮ LÝ THUYẾT HĐT - Bài 07. Đa hình (Polymophism) 9 10 145