Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ mô hình thống nhất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä

1

MUÅC LUÅC

LÚÂI CAÃM ÚN...............................................................................................19
LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU ...............................................................................................20
MÖÅT SÖË TÛÂ VIÏËT TÙÆT ...............................................................................22
Chûúng 1 ......................................................................................................23
TÖÍNG QUAN 1 ............................................................................................23
1.1. Yïu cêìu thûåc tïë ...................................................................................23
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 2 ............................................................................24
1.2. Giúái thiïåu UML ..................................................................................24
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 3 ............................................................................25
1.3 Nguyïn nhên ra àúâi ..............................................................................25
1.3. Nguyïn nhên ra àúâi .............................................................................25
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 4 ............................................................................26
1.4. Têìm quan troång cuãa viïåc mö hònh hoáa ..................................................26
Chûúng 1 ......................................................................................................27
TÖÍNG QUAN 5 ............................................................................................27
1.5. Xu hûúáng phaát triïín trong ngaânh cöng nghïå phêìn mïìm .........................27
Chûúng 1 ......................................................................................................28
TÖÍNG QUAN 6 ............................................................................................28
1.3.3. Sûå höåi tuå cuãa caác cöng nghïå ..............................................................28
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 7 ............................................................................29
1.7. UML húåp nhêët caác yá tûúãng nöîi bêåt vaâ nhûäng vêën àïì thûåc tïë trong quaá
trònh phaát triïín cuãa cöng nghïå phêìn mïìm....................................................29
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 8 ............................................................................30
1.8. UML àöåc lêåp vúái ngön ngûä...
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
LÚÂI CAÃM ÚN...............................................................................................19
LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU...............................................................................................20
MÖÅT SÖË TÛÂ VIÏËT TÙÆT...............................................................................22
Chûúng 1......................................................................................................23
TÖÍNG QUAN 1............................................................................................23
1.1. Yïu cêìu thûåc tïë...................................................................................23
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 2 ............................................................................24
1.2. Giúái thiïåu UML..................................................................................24
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 3 ............................................................................25
1.3 Nguyïn nhên ra àúâi..............................................................................25
1.3. Nguyïn nhên ra àúâi.............................................................................25
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 4............................................................................26
1.4. Têìm quan troång cuãa viïåc mö hònh hoáa..................................................26
Chûúng 1......................................................................................................27
TÖÍNG QUAN 5............................................................................................27
1.5. Xu hûúáng phaát triïín trong ngaânh cöng nghïå phêìn mïìm.........................27
Chûúng 1......................................................................................................28
TÖÍNG QUAN 6............................................................................................28
1.3.3. Sûå höåi tuå cuãa caác cöng nghïå..............................................................28
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 7 ............................................................................29
1.7. UML húåp nhêët caác yá tûúãng nöîi bêåt vaâ nhûäng vêën àïì thûåc tïë trong quaá
trònh phaát triïín cuãa cöng nghïå phêìn mïìm....................................................29
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 8............................................................................30
1.8. UML àöåc lêåp vúái ngön ngûä lêåp trònh vaâ qui trònh phaát triïín phêìn mïìm..30
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 9 ............................................................................30
1.9. UML laâ ngön ngûä mö hònh hoáa àa duång (general purpose)....................30
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 10 ..........................................................................31
1.10. UML àûúåc höî trúå búãi caác cöng ty, cöng cuå phaát triïín phêìn mïìm.........31
1.10.1. UML laâ möåt chuêín cöng nghiïåp..................................................31
Ngôn ngữ mô hình thống nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ mô hình thống nhất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
Ngôn ngữ mô hình thống nhất 9 10 142