Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ SQL Server 2005

Được đăng lên bởi thanh-binh-vo
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 3623 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Mục lục
Mục lục .................................................................................................................................1
1

Giới thiệu về SQL Server 2005 ...................................................................................... 5
1.1 Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition .............................................................. 5
1.1.1 Các yêu cầu cho hệ thống 32bit .......................................................................5
1.1.2 Các bước cài đặt SQL Server 2005 Express Edition .......................................7
1.2 Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Express Edition. .......................... 16
1.2.1 Tạo một CSDL mới ....................................................................................... 16
1.2.2
1.2.3

Tạo bảng mới .................................................................................................17
Xóa bảng, xóa CSDL ..................................................................................... 19

1.2.4 Mở một query editor để viết câu lệnh SQL ................................................... 19
2 Structured Query Language (SQL) ..............................................................................20
2.1 SQL là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ ......................................................... 20
2.2 Vai trò của SQL ....................................................................................................20
2.3 Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL) ...................................................... 21
2.3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu ( Data Definition Language – DDL) ..............22
2.3.2 Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data control language – DCL) ...................... 22
2.3.3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data manipulation language – DML)................23
2.3.4 Cú pháp của T-SQL ....................................................................................... 24
2.3.5 Các kiểu dữ liệu ............................................................................................. 25
2.3.6 Biến (Variables) ............................................................................................. 26
2.3.7 Hàm (Function) .............................................................................................. 27
2.3.8 Các toán tử (Operators) .................................................................................27
2.3.9 Các thành phần điều khiển (Control of flow) .........................
1
Mục lục
Mục lục ................................ ................................ ................................ ................................ .1
1 Giới thiệu về SQL Server 2005 ................................ ................................ ...................... 5
1.1 Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition ................................ .............................. 5
1.1.1 Các yêu cầu cho hệ thống 32bit ................................ ................................ .......5
1.1.2 Các bước cài đặt SQL Server 2005 Express Edition ................................ .......7
1.2 Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Express Edition. .......................... 16
1.2.1 Tạo một CSDL mới .......................................................................................16
1.2.2 Tạo bảng mới .................................................................................................17
1.2.3 Xóa bảng, xóa CSDL ................................ ................................ ..................... 19
1.2.4 Mmột query editor để viết câu lệnh SQL ................................ ................... 19
2 Structured Query Language (SQL) ..............................................................................20
2.1 SQL là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ ................................ ......................... 20
2.2 Vai trò của SQL ................................................................ ................................ ....20
2.3 Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T -SQL) ................................ ...................... 21
2.3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu ( Data Definition Language DDL) ..............22
2.3.2 Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data control language DCL) ...................... 22
2.3.3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data manipulation language DML)................ 23
2.3.4 Cú pháp của T-SQL ................................ ................................ ....................... 24
2.3.5 Các kiểu dữ liệu ................................ ................................ ............................. 25
2.3.6 Biến (Variables) ................................ ................................ ............................. 26
2.3.7 Hàm (Function) .............................................................................................. 27
2.3.8 Các toán tử (Operators) ................................................................ ................. 27
2.3.9 Các thành phần điều khiển (Control of flow) ................................ ................28
2.3.10 Chú thích (Comment) ...................................................................................28
2.3.11 Giá trị NULL ................................................................................................ 28
3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML ................................ ................................ ...............29
3.1 Câu lệnh SELECT ................................ ................................ ................................ .29
3.1.1 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT ...................................................... 30
3.1.2 Mệnh đề FROM ................................ ................................ ............................. 34
3.1.3 Mệnh đề WHERE - điều kiện truy vấn dữ liệu ............................................34
3.1.4 Phép hợp (UNION) ................................ ................................ ........................ 38
3.1.5 Phép nối ................................ ................................ ................................ .........41
3.1.6 Các loại phép nối ................................ ................................ ........................... 43
Ngôn ngữ SQL Server 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ SQL Server 2005 - Người đăng: thanh-binh-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Ngôn ngữ SQL Server 2005 9 10 955