Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. Ngữ nghĩa của
luận lý mệnh đề

Chương 2
ntsơn

Thái độ
• Tự thân đối tượng A, B không có “ý nghĩa” gì.
Nó chỉ có ý nghĩa khi có chủ thể “nhìn” nó.
• Chủ thể đứng ở đối tượng A nhìn đối tượng B,
khác với khi chủ thể đứng ở đối tượng B nhìn
đối tượng A.
A

B

A

B

ntsơn

Diễn dịch
• Công thức của LLMĐ tự thân không có giá trị
đúng sai.
• Muốn có giá trị đúng sai của của công thức phải
“nhúng” nó vào một thế giới thực.
• Diễn dịch của một công thức là thế giới thực
cùng với cách nhúng từng yếu tố của công thức
vào thế giới thực đó.
• Nói cách khác diễn dịch là “gán” cho công thức
một ý nghĩa của thế giới thực mà nó được
nhúng vào.

ntsơn

Diễn dịch
Thí dụ :
Công thức ((H ∧ O) → W) chưa có giá trị đúng sai.
Thế giới Luận lý mệnh đề
…
(H ∧ O) → W

H2 + O2 → H2O

Nếu

H Hồ Dzếnh là nhà thơ

→

∧ và
O Gái quê là 1 tập thơ

thì

W Hồ Dzếnh là tác giả của Gái quê

Thế giới thực (hoá học)
Thế giới thực (văn học sử)

ntsơn

Diễn dịch
• Việc khảo sát công thức chỉ quan tâm đến giá
trị đúng sai của công thức trong từng thế giới
thực.
• Dù số thế giới thực là vô hạn, nhưng
mỗi công thức chỉ có hữu hạn các CTN,
nên chỉ có hữu hạn trường hợp đánh giá đúng
sai cho mỗi công thức trong mọi thế giới thực.

ntsơn

Diễn dịch
• Có thể đặc trưng diễn dịch của LLMĐ bằng 1
hàm đánh giá ν trên các CTN có trong công
thức.
Thí dụ :
Qui ước CT đúng có giá trị 1 và sai là 0.
Công thức (P ∧ Q) → R có diễn dịch I được đặc
trưng bằng hàm đánh giá ν như sau :
ν(P) = 1, ν(Q) = 0, ν(R) = 1.
• Để tiện cho việc trình bày, còn sử dụng ký hiệu
νF thay cho ν(F).
ntsơn

Thực trị của một công thức
• Nếu νA = 1, νB = 0 và νC = 0 thì
ν((A→B) ∧ (C ∨¬A)) là đúng hay sai ?.
Nếu νA = 0, νB = 1 và νC = 0 thì
ν((¬A ∨ B) → ¬C) là đúng hay sai ?.
Nếu νA = 0, νB = 1, νC = 0 và νD = 1 thì
ν(((A ∨ C) ∧ B) → ¬D) là đúng hay sai.
 Cần phải xác định qui tắc đánh giá của các toán
tử : ∨, ∧, ¬, →.

ntsơn

Bảng thực trị
• P, Q là các công thức nguyên.
P

Q

¬P

P∨Q

P∧Q

P→Q

1
1
0
0

1
0
1
0

0
0
1
1

1
1
1
0

1
0
0
0

1
0
1
1

• Tất cả diễn dịch của một công thức trong LLMĐ
tướng ứng với các dòng của bảng thực trị.

ntsơn

Bảng thực trị
• Một cách định nghĩa khác, bảng thực trị là một
hàm trên tập 2 phần tử đúng, sai ({đ, s}).
• Các toán tử luận lý là các hàm :
¬ : {đ, s} → {đ, s}
∧ : {đ, s} × {đ, s} → {đ, s}
∨ : {đ, s} × {đ, s} → {đ, s}
→ : {đ, s} × {đ, s} → {đ, s}

ntsơn

Thực trị của một công thức
Thí dụ :
Tính thực trị của công thức (X → (¬Y∨Z)) ∧ ¬X
X

Y

Z

¬Y∨Z

X→(¬Y∨Z)

CT

1

1

1

1

1

0
...
ntsơn
Chương 2
III. Ng nghĩa ca
lun lý mnh đề
Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề 9 10 224