Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý Hệ Điều Hành Bộ Nhớ

Được đăng lên bởi dreamteamcomeback95
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Nguyên lý h

u hành – KS. Tr n Ng c Thái,

CH

môn Tin h c –

NG 3: QU N LÝ B

i h c DL H i Phòng

NH

Ch ng này s giúp các b n hình dung nh ng v n c n quan tâm khi thi t k module qu n lý b nh
c aH
u hành . M t s mô hình t ch c b nh c ng
c gi i thi u và phân tích u, khuy t
m
các b n có th hi u
c cách th c c p phát và thu h i b nh di n ra nh th nào
B nh chính là thi t b l u tr duy nh t thông qua ó CPU có th trao i thông tin v i môi tr ng
ngoài, do v y nhu c u t ch c, qu n lý b nh là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm hàng u c a h
i u hành . B nh chính
c t ch c nh m t m ng m t chi u các t nh (word), m i t nh có m t
a ch . Vi c trao i thông tin v i môi tr ng ngoài
c th c hi n thông qua các thao tác c ho c
ghi d li u vào m t a ch c th nào ó trong b nh .
H u h t các h
u hành hi n i u cho phép ch
a nhi m nh m nâng cao hi u su t s d ng
CPU. Tuy nhiên k thu t này l i làm n y sinh nhu c u chia s b nh gi a các ti n trình khác nhau .
V n n m ch : « b nh thì h u h n và các yêu c u b nh thì vô h n ».
H
u hành ch u trách nhi m c p phát vùng nh cho các ti n trình có yêu c u.
v này, h
u hành c n ph i xem xét nhi u khía c nh :

th c hi n t t nhi m

S t ng ng gi a a ch logic và a ch v t lý (physic) : làm cách nào
chuy n
ng tr ng (symbolic) trong ch ng trình thành m t a ch th c trong b nh chính?
Qu n lý b nh v t lý: làm cách nào
ng th i?
Chia s thông tin: làm th nào
B o v : làm th nào
trình khác?

m r ng b nh có s n nh m l u tr

im t

a ch

c nhi u ti n trình

cho phép hai ti n trình có th chia s thông tin trong b nh ?

ng n ch n các ti n trình xâm ph m

n vùng nh

c c p phát cho ti n

Các gi i pháp qu n lý b nh ph thu c r t nhi u vào c tính ph n c ng và tr i qua nhi u giai
c i ti n tr thành nh ng gi p pháp khá th a áng nh hi n nay.

n

3.1 B i c nh
Thông th ng, m t ch ng trình
c l u tr trên a nh m t t p tin nh phân có th x lý.
th c
hi n ch ng trình, c n n p ch ng trình vaò b nh chính, t o l p ti n trình t ng ng x lý .
Hàng i nh p h th ng là t p h p các ch
hành x lý.

ng trình trên

a ang ch

c n p vào b nh

ti n

Các a ch trong ch ng trình ngu n là a ch t ng tr ng , vì th , m t ch ng trình ph i tr i qua
nhi u giai
n x lý chuy n i các a ch này thành các a ch tuy t i trong b nh chính.
Có th th c hi n k t bu c các ch th và d li u v i các
sau :

a ch b nh vào m t trong nh ng th i

m

Th i m biên d ch: n u t i th i m biên d ch, có th bi t v trí mà ti n trình s th ng trú trong b
nh , trình biên d ch có th phát sinh ngay mã v i các a ch tuy t i. Tuy nhiên, n u v sau có s...
Giáo trình Nguyên lý hu hành – KS. Trn Ngc Thái,  môn Tin hc – i hc DL Hi Phòng
Tài liu lu hành ni b - 1 -
CHNG 3: QUN LÝ B NH
Chng này s giúp các bn hình dung nhng vn  cn quan tâm khi thit k module qun lý b nh
ca Hu hành . Mt s mô hình t chc b nh cng c gii thiu và pn tích u, khuyt m
các bn có th hiu c cách thc cp phát và thu hi b nh din ra nh th nào
B nh chính là thit b lu tr duy nht thông qua ó CPU có th trao i thông tin vi môi trng
ngoài, do vy nhu cu t chc, qun lý b nh là mt trong nhng nhim v trng tâm hàng u ca h
iu hành . B nh chính c t chc nh mt mng mt chiu các t nh (word), mi t nh có mt
a ch . Vic trao i thông tin vi môi trng ngoài c thc hin thông qua các thao tác c hoc
ghi d liu vào mt a ch c th nào ó trong b nh.
Hu ht các hu hành hin i u cho phép cha nhim nhm nâng cao hiu sut s dng
CPU. Tuy nhiên k thut này li làm ny sinh nhu cu chia s b nh gia các tin trình khác nhau .
Vn  nm ch : « b nh thì hu hn và các yêu cu b nh thì hn ».
Hu hành chu trách nhim cp phát vùng nh cho các tin trình có yêu cu.  thc hin tt nhim
v này, hu hành cn phi xem xét nhiu khía cnh :
S tng ng gia a ch logica ch vt lý (physic) : làm ch nào chuyn i mt a ch
ng trng (symbolic) trong chng trình thành mt a ch thc trong b nh chính?
Qun lý b nh vt lý: làm cách nào m rng b nh có sn nhm lu trc nhiu tin trình
ng thi?
Chia s thông tin: làm th nào cho phép hai tin trình có th chia s thông tin trong b nh?
Bo v: làm th nào ngn chn các tin trình m phm n vùng nhc cp phát cho tin
trình khác?
Các gii pháp qun lý b nh ph thuc rt nhiu vào c tính phn cng và tri qua nhiu giai n
ci tin  tr thành nhng gip pháp ktha áng nh hin nay.
3.1 Bi cnh
Thông thng, mt chng trình c lu tr trên a nh mt tp tin nh phân có th x lý.  thc
hin chng trình, cn np chng trình vaò b nh chính, to lp tin trình tng ng  x lý .
Hàng i nhp h thng là tp hp các chng trình trên a ang chc np vào b nh tin
hành x lý.
Các a ch trong chng trình ngun là a ch tng trng , vì th, mt chng trình phi tri qua
nhiu giai n x chuyn i các a ch này thành các a ch tuyt i trong b nh chính.
th thc hin kt buc các ch th và d liu vi các a ch b nh vào mt trong nhng thi m
sau :
Thi m biên dch: nu ti thi m biên dch, có th bit v trí mà tin trình s thng trú trong b
nh, trình biên dch có th phát sinh ngay mã vi các a ch tuyt i. Tuy nhiên, nu v sau có s
thay i v trí thng trú lúc u ca chng trình, cn phi biên dch li chng trình.
Nguyên lý Hệ Điều Hành Bộ Nhớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý Hệ Điều Hành Bộ Nhớ - Người đăng: dreamteamcomeback95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nguyên lý Hệ Điều Hành Bộ Nhớ 9 10 486