Ktl-icon-tai-lieu

nguyên tắc bảo vệ an ninh dữ liệu cá nhânAPEC

Được đăng lên bởi vantran0910-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4482 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Việc truyền gửi thông tin là vấn đề sống còn đối với hoạt động kinh doanh trong
nền kinh tế toàn cầu. Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong
thương mại điện tử của APEC mang đến cách tiếp cận linh hoạt đối với việc bảo
vệ thông tin cá nhân tại các nền kinh tế thành viên, đồng thời tránh tạo ra các rào
cản không cần thiết đối với việc truyền gửi thông tin.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

BỘ CÔNG THƯƠNG

APEC
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

LƯU Ý
Tài liệu này do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,
Bộ Công Thương chủ trì việc dịch thuật.
Toàn văn bản dịch tài liệu này được đăng trên website chính thức
của Bộ Công Thương  và website của Hiệp hội
Thương mại điện tử Việt Nam 

LỜI TỰA
Trong thời đại toàn cầu hoá, thông tin được xem như là huyết
mạch của các doanh nghiệp và cả quốc gia. Việc có nguồn thông
tin chính xác và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp triển khai hoạt
động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả hơn, nâng cao sức
cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng
khắc nghiệt. Do đó, việc đảm bảo thông tin được trao đổi liên
tục trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế là hết sức quan
trọng để thúc đẩy thương mại phát triển.
Trong thời gian vừa qua, với sự phát triển của công nghệ thông
tin, đặc biệt là Internet, các giao dịch thương mại điện tử tăng
mạnh, khối lượng thông tin trao đổi ngày càng nhiều. Tuy nhiên,
những vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân cũng ngày một
nhiều hơn, gây tâm lý e ngại cho cá nhân, tổ chức khi tham gia
giao dịch thương mại điện tử. Theo kết quả khảo sát của Bộ
Công Thương trong năm 2007, vấn đề bảo mật, an toàn thông
tin cá nhân được đánh giá là cản trở lớn nhất đối với phát triển
thương mại điện tử ở Việt Nam.
Xác định được tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân
trong việc phát triển thương mại điện tử toàn cầu, tháng 11 năm
2004 các Bộ trưởng APEC đã phê chuẩn “Những nguyên tắc
cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của
APEC” (APEC Privacy Framework), nhằm giúp các nền kinh tế
thành viên xây dựng các cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu
quả mà không tạo ra các rào cản bất hợp lý đối với việc trao đổi
thông tin, qua đó thúc đẩy kinh tế - thương mại trong khu vực
phát triển bền vững.
Là nước đang phát triển và có xuất phát điểm chậm về thương
mại điện tử, nhưng thương mại điện tử...
B CÔNG THƯƠNG
Vic truyn gi thông tin là vn đề sng còn đối vi hot động kinh doanh trong
nn kinh tế toàn cu. Nhng nguyên tc cơ bn v bo v d liu cá nhân trong
thương mi đin t ca APEC mang đến cách tiếp cn linh hot đối vi vic bo
v thông tin cá nhân ti các nn kinh tế thành viên, đồng thi tránh to ra các rào
cn không cn thiết đối vi vi
c truyn gi thông tin.
Din đàn Hp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
NHNG NGUYÊN TC CƠ BN
V BO V D LIU CÁ NHÂN
TRONG THƯƠNG MI ĐIN T
nguyên tắc bảo vệ an ninh dữ liệu cá nhânAPEC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên tắc bảo vệ an ninh dữ liệu cá nhânAPEC - Người đăng: vantran0910-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
nguyên tắc bảo vệ an ninh dữ liệu cá nhânAPEC 9 10 869