Ktl-icon-tai-lieu

Nhận dạng cử chỉ của bàn tay để điều khiển robot

Được đăng lên bởi Trương Vũ
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2050 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn [1] .......................................................................1
3. Lịch sử nghiên cứu ............................................................................................... 1
3.1 Trên thế giới [3] ............................................................................................... 1
3.2 Trong nƣớc......................................................................................................3
4. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................. 3
5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.......................................................................4
6. Sơ lƣợc về nội dung luận văn ...............................................................................4
7. Giới hạn đề tài .......................................................................................................4
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN............................................................. 6
1.1 Giới thiệu về thiết bị Camera Kinect ........................................................... 6
1.2 Các giai đoạn xử lý ảnh ...............................................................................11
1.3 Giới thiệu về SVM (Support Vector Machine) ..........................................12
1.4 Các công thức liên quan ..............................................................................13
1.5 Giới thiệu về mô-men bất biến ....................................................................17
1.6 Giới thiệu các phép toán hình thái học ...................................................... 17
1.7 Kết luận .........................................................................................................18
CHƢƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................ 19
2.1 Phát hiện làn da thông qua màu sắc [2] ..................................................... 19
2.2 Thuật toán SVM ........................................................................................... 20
2.2.1 Huấn luyện SVM ...................................................................................21
2.2.2 Các ƣu thế của SVM trong phân lớp bàn tay [5] ..........................
MC LC
PHN M U ........................................................................................................ 1
1. Tính cp thit ci ....................................................................................... 1
2. c và thc tin [1] ....................................................................... 1
3. Lch s nghiên cu ............................................................................................... 1
3.1 Trên th gii [3] ............................................................................................... 1
3.2 c...................................................................................................... 3
4. Mc tiêu nghiên cu............................................................................................. 3
ng và phm vi nghiên cu ....................................................................... 4
6. c v ni dung lu ............................................................................... 4
7. Gii hi ....................................................................................................... 4
I THIU TNG QUAN............................................................. 6
1.1 Gii thiu v thit b Camera Kinect ........................................................... 6
n x lý nh ............................................................................... 11
1.3 Gii thiu v SVM (Support Vector Machine) .......................................... 12
1.4 Các công thc liên quan .............................................................................. 13
1.5 Gii thiu v -men bt bin .................................................................... 17
1.6 Gii thiu các phép toán hình thái hc ...................................................... 17
1.7 Kt lun ......................................................................................................... 18
I DUNG NGHIÊN CU ............................................................ 19
2.1 Phát hin làn da thông qua màu sc [2] ..................................................... 19
2.2 Thut toán SVM ........................................................................................... 20
2.2.1 Hun luyn SVM ................................................................................... 21
 ca SVM trong phân lpn tay [5] ............................... 22
2.3 Phát hin làn da ............................................................................................. 22
2.4 Mc tiêu ng dng ca hình thái hc .......................................................... 24
2.5 Các phép toán hình thái hc [7] ................................................................... 25
2.6 Các thao tác vi hình thái hc nh phân [9] ................................................ 26
2.6.1 Phép Dilation (dãn nh phân) [8] ......................................................... 27
2.6.2 Phép Erosion (bào mòn nh) [8] .......................................................... 29
2.6.3 Phép Opening và Closing  nh) [8] .................................. 31
2.6.4 Thut toán tách các thành phn liên thông ........................................ 32
2.6.5 Mô men bt bin [6] ............................................................................... 34
2.7 Kt lun ......................................................................................................... 39
T QU THC NGHIM  .............................. 41
3.1 Quá trình th nghim ................................................................................. 41
3.2 Kt qu th nghim .................................................................................... 41
3.3  ......................................................................................................... 44
KT LUNG PHÁT TRIN ............................................................. 45
PH LC ................................................................................................................. 46
TÀI LIU THAM KHO........................................................................................ 46
Nhận dạng cử chỉ của bàn tay để điều khiển robot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận dạng cử chỉ của bàn tay để điều khiển robot - Người đăng: Trương Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Nhận dạng cử chỉ của bàn tay để điều khiển robot 9 10 66