Ktl-icon-tai-lieu

Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lời mở đầu
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, vấn đề an ninh bảo mật đang được yêu
cầu khắt khe tại mọi quốc gia trên thế giới. Các hệ thống nhận dạng con người được ra
đời với độ tin cậy ngày càng cao. Một trong các bài toán nhận dạng con người rất được
quan tâm hiện nay là nhận dạng khuôn mặt. Vì nhận dạng khuôn mặt là cách mà con
người sử dụng để phân biệt nhau. Bên cạnh đó, ngày nay việc thu thập, xử lý thông tin
qua ảnh để nhận biết đối tượng đang được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Với phương
pháp này, chúng ta có thể thu nhận được nhiều thông tin từ đối tượng mà không cần
tác động nhiều đến đối tượng nghiên cứu. Sự phát triển của khoa học máy tính tạo
môi trường thuận lợi cho bài toán nhận dạng mặt người từ ảnh số. Các hệ thống nhận
dạng offline đã ra đời và có độ tin cậy cao, tuy nhiên các hệ thống nhận dạng online lại
chưa đáp ứng được nhiều.
Trong khuôn khổ đồ án này, chúng em sẽ tiếp tục giải quyết bài toán nhận dạng
offline. Trong đó đối tượng được thu thập thành các file dữ liệu và được chuyển về
trung tâm. Tại đó, các số liệu sẽ được phân tích xử lý. Trong phần đầu, chúng em sẽ
giải quyết bài toán nhận dạng thông thường, phần hai sẽ là phần nhận dạng giới tính.

THCN-KSCLC-K50

Page 1

1) Giới thiệu chung về các phương pháp nhận dạng mặt người.
a) Các phương pháp nhận dạng mặt người:
Phương pháp nhận dạng hiện nay có 2 loại:
 Nhận dạng dựa trên các đặc trưng của các phần tử trên khuôn mặt (Feature
based face recognition).
 Nhận dạng dựa trên xét tổng thể khuôn mặt (Appearance based face
recognition).
Ngoài ra còn có một số loại nhận dạng sử dụng mô hình về khuôn mặt, một số
phương pháp được dùng cho loại này:
 Nhận dạng 2D: Elastic Bunch Graph, Active Appearance Model.
 Nhận dạng 3D: 3D Morphable Model.
b) Nhận dạng dựa trên mối quan hệ giữa các phần tử:
Đây là phương pháp nhận dạng khuôn mặt dựa trên việc xác định các đặc trưng
hình học của các chi tiết trên một khuôn mặt (như vị trí, diện tích, hình dạng của mắt,
mũi, miệng,…), và mối quan hệ giữa chúng (như khoảng cách của hai mắt, khoảng
cách của hai lông mày,…).
Ưu điểm của phương pháp này là nó gần với cách mà con người sử dụng để nhận
biết khuôn mặt. Hơn nữa với việc xác định đặc tính và các mối quan hệ, phương pháp
này có thể cho kết quả tốt trong các trường hợp ảnh có nhiều nhiễu như bị nghiêng, bị
xoay hoặc ánh sáng thay đổi.
Nhược điểm của phương pháp này là cài đặt thuật toán phức tạp do việc xác định
mối quan hệ giữa các đặc tính đòi hỏi các thuật toán phức tạp. Mặ...
Lời mở đầu
Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, vấn đề an ninh bảo mật đang được yêu
cầu khắt khe tại mọi quốc gia trên thế giới. Các hệ thống nhận dạng con người được ra
đời với độ tin cậy ngày càng cao. Một trong các bài toán nhận dạng con người rất được
quan tâm hiện nay nhận dạng khuôn mặt. nhận dạng khuôn mặt là cách mà con
người sử dụng để phân biệt nhau. Bên cạnh đó, ngày nay việc thu thập, xử lý thông tin
qua ảnh để nhận biết đối tượng đang được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Với phương
pháp này, chúng ta thể thu nhận được nhiều thông tin từ đối tượng không cần
tác động nhiều đến đối tượng nghiên cứu. Sự phát triển của khoa học máy tính tạo
môi trường thuận lợi cho bài toán nhận dạng mặt người từ ảnh số. Các hệ thống nhận
dạng offline đã ra đời và có độ tin cậy cao, tuy nhiên các hệ thống nhận dạng online lại
chưa đáp ứng được nhiều.
Trong khuôn khổ đồ án này, chúng em sẽ tiếp tục giải quyết bài toán nhận dạng
offline. Trong đó đối tượng được thu thập thành các file dữ liệu được chuyển về
trung tâm. Tại đó, các số liệu sẽ được phân tích xử lý. Trong phần đầu, chúng em sẽ
giải quyết bài toán nhận dạng thông thường, phần hai sẽ là phần nhận dạng giới tính.
THCN-KSCLC-K50 Page 1
Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng giới tính bằng PCA 9 10 451