Ktl-icon-tai-lieu

Nhận dạng vân tay

Được đăng lên bởi Đỗ Hoàng Nga
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG VÂN TAY ............................ 6
1.1 Sự cần thiết của nhận dạng bằng ảnh sinh trắc ................................................ 6
1.2 Lịch sử về quản lý, nhận dạng vân tay và ứng dụng của hệ thống nhận
dạng ảnh vân tay. ........................................................................................................ 6
1.3. Các đặc điểm nhân chủng học của vân tay. ...................................................... 8
1.4. Thu nhận và lƣu trữ ảnh vân tay. ...................................................................... 9
1.4.1. Thu nhận ảnh vân tay ...................................................................................... 9
1.4.2. Lưu trữ ảnh và các thông tin đặc trưng của vân tay ..................................... 11
1.5. Tiền sử lý ảnh vân tay ....................................................................................... 11
1.6. Các đặc trƣng của vân tay và trích chọn các đặc trƣng. ............................... 12
1.7. Vai trò của điểm đặc trƣng cục bộ và hƣớng điểm đặc trƣng cục bộ
trong nhận dạng ảnh vân tay................................................................................... 15
1.8. Phân lớp vân tay ................................................................................................ 16
1.8.1. Những mẫu vân tay cơ bản ........................................................................... 16
1.8.2 Khái quát về phân loại tự động dấu vân tay .................................................. 19
1.9. Mô hình hệ thống nhận dạng ảnh vân tay ...................................................... 20
1.9.1. Mô hình hệ thống FINDER .......................................................................... 20
1.9.2. Mô hình hệ thống AFIS ................................................................................ 22

CHƢƠNG 2: HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG
TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ............................................................ 24
2.1. Hộ chiếu điện tử là gì?....................................................................................... 24
2.2 Tình hình triển khai hộ chiếu điện tử trên thế giới hiện nay ......................... 24
2.2.1. Tình hình thế giới ......................................................................................... 24
2.2.2. Tình hình trong nước. ................................................................................... 25
2.3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng và triển ...
1
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG VÂN TAY ............................ 6
1.1 Sự cần thiết của nhận dạng bằng ảnh sinh trắc ................................................ 6
1.2 Lịch sử về quản lý, nhận dạng vân tay ứng dụng của hệ thống nhận
dạng ảnh vân tay. ........................................................................................................ 6
1.3. Các đặc điểm nhân chủng học của vân tay. ...................................................... 8
1.4. Thu nhận và lƣu trữ ảnh vân tay. ...................................................................... 9
1.4.1. Thu nhận ảnh vân tay ...................................................................................... 9
1.4.2. Lưu trữ ảnh và các thông tin đặc trưng của vân tay ..................................... 11
1.5. Tiền sử lý ảnh vân tay ....................................................................................... 11
1.6. Các đặc trƣng của vân tay và trích chọn các đặc trƣng. ............................... 12
1.7. Vai trò của điểm đặc trƣng cục bộ hƣớng điểm đặc trƣng cục bộ
trong nhận dạng ảnh vân tay ................................................................................... 15
1.8. Phân lớpn tay ................................................................................................ 16
1.8.1. Những mẫu vân tay cơ bản ........................................................................... 16
1.8.2 Khái quát về phân loại tự động dấu vân tay .................................................. 19
1.9. Mô hình hệ thống nhận dạng ảnh vân tay ...................................................... 20
1.9.1. Mô hình hệ thống FINDER .......................................................................... 20
1.9.2. Mô hình hệ thống AFIS ................................................................................ 22
CHƢƠNG 2: HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG
TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH ............................................................ 24
2.1. Hộ chiếu điện tử là gì?....................................................................................... 24
2.2 Tình hình triển khai hộ chiếu điện tử trên thế giới hiện nay ......................... 24
2.2.1. Tình hình thế giới ......................................................................................... 24
2.2.2. Tình hình trong nước. ................................................................................... 25
2.3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng triển khai công nghệ sinh trắc học
của các nƣớc trên thế giới ........................................................................................ 26
2.3.1. Khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO về việc
triển khai ứng dụng hộ chiếu điện tử. ..................................................................... 26
2.3.2. Tình hình triển khai công nghệ sinh trắc học tại các nước đã ứng dụng h
chiếu điện tử ............................................................................................................ 27
2.4. Tiêu chuẩn của ICAO về hộ chiếu điện tử ...................................................... 28
2.4.1. Ảnh mặt, ảnh vân tay và ảnh tròng mắt ........................................................ 28
2.4.2. Thông tin lưu trong chíp và kích thước của con chíp điện tử ....................... 29
Nhận dạng vân tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận dạng vân tay - Người đăng: Đỗ Hoàng Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Nhận dạng vân tay 9 10 765