Ktl-icon-tai-lieu

Nhập kí tự từ bàn phím hex ra led ma trận

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Quang Báo Dùng Led Ma Trận

GVHD: Thượng Văn Bé

CHƯƠNG DẪN NHẬP
1.1 Đặt vấn đề
Thông tin liên lạc là vấn đề được quan tâm trong xã hội. Ngay từ ngày xưa, con
người đã biết vận dụng những gì đã có sẵn để truyền tin như: lửa, âm thanh, các dấu
hiệu…
Hiện nay quảng cáo bằng hình thức quang báo không còn mới và được ứng dụng
trong nhiều lĩnh vực. Nó có thể được sử dụng để quảng cáo tên nhãn hiệu sản phẩm, tên
của một công ty hay tên của một cửa hàng nào đó.
Trong đó có quang báo dùng Led Ma Trận. Đặc điểm lớn nhất của quảng báo dùng
Led Ma Trận là có thể linh hoạt thay đổi nội dung tùy ý mà các quang báo khác khó mà
làm được.
Việc sử dụng vi điều khiển để điều khiển hiển thị có rất nhiều ưu điểm mà các
phương pháp truyền thống như panô, áp phích không có được như việc điều chỉnh
thông tin một cách nhanh chóng bằng cách thay đổi chương trình bằng bàn phím hay
được điều khiển thông qua máy vi tinh.
Với các ưu điểm trên nên nhóm chúng em thuc hiện đề tài QUANG BÁO DÙNG VI
ĐIỀU KHIỂN PIC18F4620 NHẬP KÝ TỰ TỪ BÀN PHÍM HEX HIỂN THỊ RA
LED MA TRẬN
Nội dung nghiên cứu của đề tài chính là tạo ra một bảng quang báo ứng dụng trong
việc hiển thị thông tin .
1.2 Giới hạn đề tài
Do thời gian thực hiện đề tài ít và kiến thức còn hạn chế nên đề tài của của chúng
em chỉ dùng lại việc nhập ký tự từ bàn phím, hiển thị ra led ma trận và tạo hiệu ứng
chạy chữ. không sử dụng ROM và RAM ngoại, các ký tự còn giới hạn, độ sáng chữ
hiển thị chưa đều, chưa tạo nhiều hiệu ứng.

SVTH: Lý Trí Huệ - Nguyễn Thanh Thuận

7

Quang Báo Dùng Led Ma Trận

GVHD: Thượng Văn Bé

1.3 Mục đích đề tài
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này nhằm giúp người học:
- Tăng khả năng tự nghiên cứu cũng như tự học.
- Tiếp xúc với thực tế .
- Vận dụng những kiến thức đã có đồng thời tìm tòi những kiến thức mới để hiểu sâu
sắc hơn trong lĩnh vực này.
Ngoài ra quá trình thực hiện đề tài là một cơ hội để chúng em tự kiểm tra lại những
kiến thức đã học ở trường.
Đồng thời phát huy tính sáng tạo, khả năng giải quyết một vấn đề theo nhu cầu đặt ra.
1.4 Mục đích nghiên cứu
1.4.1

Mục đích trước mắt

-Tìm hiểu vi điều khiển PIC 18F4620
- Các phương pháp điều khiển và xử lý dữ liệu cho bảng led ma trận.
- Tìm hiểu phương pháp lập trình C.
- Tìm hiểu các linh kiện.
1.4.2 Mục đích gần
-Tìm hiểu nguyên lý hoạt đông của từng linh kiên.
- Tìm hiểu nguyên lý hiển thị led ma trận.
- Nguyên lý quét phím HEX.
1.4.3 Mục đích cuối cùng
-Mạch hoạt động tốt.
- Bàn phím hoạt động tốt.
- Led hiển thị đều ổn định.

SVTH: L...
Quang Báo Dùng Led Ma Trận GVHD: Thượng Văn Bé
CHƯƠNG DẪN NHẬP
1.1 Đặt vấn đề
Thông tin liên lạc vấn đề được quan tâm trong hội. Ngay từ ngày xưa, con
người đã biết vận dụng những đã sẵn để truyền tin như: lửa, âm thanh, c dấu
hiệu…
Hiện nay quảng cáo bằng hình thức quang o không còn mới được ứng dụng
trong nhiều lĩnh vực. Nó có thể được sử dụng để quảng cáo tên nhãn hiệu sản phẩm, tên
của một công ty hay tên của một cửa hàng nào đó.
Trong đó quang báo dùng Led Ma Trận. Đặc điểm lớn nhất của quảngo dùng
Led Ma Trận là có thể linh hoạt thay đổi nội dung tùy ý mà các quang báo khác khó mà
làm được.
Việc sử dụng vi điều khiển để điều khiển hiển thị rất nhiều ưu điểm các
phương pháp truyền thống như panô, áp phích không được như việc điều chỉnh
thông tin một cách nhanh chóng bằng cách thay đổi chương trình bằng bàn phím hay
được điều khiển thông qua máy vi tinh.
Với c ưu điểm trên nên nhóm chúng em thuc hiện đề tài QUANG BÁO DÙNG VI
ĐIỀU KHIỂN PIC18F4620 NHẬP KÝ TỰ TỪ BÀN PHÍM HEX HIỂN THỊ RA
LED MA TRẬN
Nội dung nghiên cứu của đềi chính tạo ra một bảng quang báo ứng dụng trong
việc hiển thị thông tin .
1.2 Giới hạn đề tài
Do thời gian thực hiện đề tài ít kiến thức còn hạn chế nên đề tài của của chúng
em chỉ dùng lại việc nhập tự từ bàn phím, hiển thị ra led ma trận tạo hiệu ng
chạy chữ. không sử dụng ROM RAM ngoại, các tự còn giới hạn, độ sáng chữ
hiển thị chưa đều, chưa tạo nhiều hiệu ứng.
SVTH: Lý Trí Huệ - Nguyễn Thanh Thuận 7
Nhập kí tự từ bàn phím hex ra led ma trận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập kí tự từ bàn phím hex ra led ma trận - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Nhập kí tự từ bàn phím hex ra led ma trận 9 10 553