Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn AUTOIT

Được đăng lên bởi Trịnh Đức Anh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 2 lần
AutoIt
Jellydn – Lớp 06T1 – Khoa CNTT
Đai học Bách Khoa Đà Nẵng

Nội dung
n
n
n
n
n
n

Giới thiệu về AutoIt
Các ví dụ mở đầu
Cú pháp
Một số thủ thuật
GUI và xử lý sự kiện
Lời kết

Giới thiệu về AutoIt
n

AutoIt
n
n

Là một ngôn ngữ script
Giúp NSD giả lập tự động:
n
n
n

n
n
n
n

n
n

Phím
Kích chuột
Tương tác với chương trình,file khác của máy tính.

Có cấu trúc tựa BASIC
Đơn giản , dễ học
Nhỏ gọn
Miễn phí

Tips: nên gõ và thực thi lại các ví dụ khi học !!!
Tải tại và cài đặt AutoIt tại địa chỉ


Các ví dụ mở đầu
n

HelloWorld
n

Chuột phải ngoài desktop -> new ->
AutoIt v3 Script

Các ví dụ mở đầu
n

HelloWorld
n

Đặt tên là helloworld.au3

Các ví dụ mở đầu
n

HelloWorld
n

Chuột phải lên file vừa tạo -> Edit Script

Các ví dụ mở đầu
n

HelloWorld
n

SciTE sẽ được mở

Các ví dụ mở đầu
n

HelloWorld
n

Bạn thêm vào cuối file helloworld.au3
n

n
n
n
n

MsgBox(0, "Tutorial", "Hello World!")

Save
Kiểm tra cú pháp :Tool->SyntaxCheck Prod
Nhấn F5 (Tool -> Go)
Kết quả

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n
n
n

Tạo file note.au3 như ví dụ trên
Vào Start -> Run : gõ notepad
Mở công cụ : AutoIt Window Info
n

n

Vào Start->Programs->AutoIt v3->AutoIt
Window Info
Dùng để lấy thông tin của một cửa sổ ứng
dụng

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n

Kích chuột vào của sổ notepad sẽ được
thông tin về title

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n

Thêm vào cuối file note.au3
n

Run("notepad.exe")
n

n

WinWaitActive("Untitled - Notepad")
n
n

n

; lệnh run sẽ gọi file notepad.exe
; đợi tới khi của sổ notepad kích hoạt(active)
; title : Untitled - Notepad

Send("This is some text.")
n

; gởi dòng text tới notepad

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n

Chạy thử file ( Tool->Go hoặc F5)
n

Kết quả

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n

Tiếp tục thêm vào cuối file note.au3
n

WinClose("Untitled - Notepad")
n

;tắt notepad với title:Untitled – Notepad

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n

Khi tắt sẽ gặp thông báo -> lấy title

Các ví dụ mở đầu
n

Tương tác với notepad
n

Tiếp tục thêm vào cuối file note.au3
n

WinWaitActive("Notepad", "Do you want to
save")
n

n

Send("!n")
n

n

;đợi thông báo tắt xuất hiện
; !n=Alt+N -> phím tắt của No trong lựa chọn thoát

Save và thực thi (F5)

Cú pháp
n

Kiểu dữ liệu
n

AutoIt chỉ 1 kiểu dữ liệu gọi là Variant
n
n
n

Nó có thể chứa số hay chuỗi kí tự
Tùy thuộc vào lúc xử lý
Gồm những loại dữ liệu sau:
n
n
n
n
n
n

Int32
Int64
Double
String
Binar...
AutoIt
Jellydn –Lp 06T1Khoa CNTT
Đai hc Bách Khoa ĐàNng
Nhập môn AUTOIT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn AUTOIT - Người đăng: Trịnh Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nhập môn AUTOIT 9 10 524