Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn cơ sở dữ liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2842 lần   |   Lượt tải: 2 lần
An toàn và toàn vẹn dữ liệu
Nguyễn Hồng Phương
phuongnh@it-hut.edu.vn
Bộ môn Hệ thống thông tin
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách Khoa Hà Nội

1

Nội dung
• An toàn dữ liệu
– Xác minh người sử dụng
– Kiểm tra quyền truy nhập của người sử
dụng
– Các câu lệnh an toàn dữ liệu trong SQL

• Toàn vẹn dữ liệu
– Các ràng buộc toàn vẹn trong SQL
– Điều khiển tương tranh

2

An toàn dữ liệu
• Định nghĩa: Tính an toàn dữ liệu là sự bảo
vệ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chống lại
những truy nhập, sửa đổi hay phá hủy bất
hợp pháp.
• Người sử dụng hợp pháp là những người sử
dụng được cấp phép, được ủy quyền. Ngược
lại là những người sử dụng bất hợp pháp.
• Để đảm bảo tính an toàn cho cơ sở dữ liệu,
chúng ta cần có một cơ chế để quản lý người
dùng cho hợp lý.
• Những nhóm người dùng khác nhau trong hệ
CSDL có quyền sử dụng khác nhau đối với
các dữ liệu trong CSDL.
3

Các quyền truy nhập của người sử dụng
• Quyền đọc dữ liệu: được phép đọc một phần hay
toàn bộ dữ liệu trong CSDL
• Quyền cập nhật dữ liệu: được phép sửa đổi một số
giá trị nhưng không được xóa dữ liệu trong CSDL
• Quyền xóa dữ liệu: được phép xóa dữ liệu trong
CSDL
• Quyền bổ sung dữ liệu: được phép thêm dữ liệu mới
vào trong CSDL nhưng không được phép thay đổi d ữ
liệu
• Quyền tạo chỉ dẫn trên các quan hệ trong CSDL
• Quyền thay đổi sơ đồ cơ sở dữ liệu: thêm hay xóa
các thuộc tính của các quan hệ trong CSDL
• Quyền loại bỏ quan hệ trong CSDL
• Quyền quản lý tài nguyên: được phép thêm các
quan hệ mới vào CSDL
4

Trách nhiệm của người quản trị hệ thống
• Để có thể phân biệt được người sử dụng
trong hệ CSDL, người quản trị hệ thống phải
có trách nhiệm:
– Xác định các quyền cụ thể mà mỗi người sử dụng
hay một nhóm người sử dụng được phép thực
hiện, xác định vai trò và trách nhiệm của m ỗi
người sử dụng. Điều này được gọi chung là Phân
quyền người sử dụng
– Cung cấp một phương tiện cho người sử dụng để
hệ thống có thể nhận biết được người sử dụng đó
hay còn gọi là Xác minh người sử dụng
5

Xác minh người sử dụng
• Để xác minh được người sử dụng, người ta có
thể dùng các kỹ thuật sau:

– Kỹ thuật dùng tài khoản và mật khẩu, mật khẩu
cũng được bảo vệ bởi hệ thống một cách kỹ càng.
– Kỹ thuật sử dụng các hàm kiểm tra cho người sử
dụng: Hệ thống đưa cho người sử dụng một số
ngẫu nhiên x, người sử dụng dùng m ột hàm F tính
nhẩm kết quả và đưa kết quả y = F(x) vào hệ
thống. Trong lúc đó, hệ thống cũng tính toán và
so sánh kết quả với y. Người sử dụng hợp pháp là
người biết hàm biến đổi F và đưa vào giá trị y
đún...
1
An toàn và toàn v n d li u
An toàn và toàn v n d li u
Nguy n H ng Ph ng ươ
Nguy n H ng Ph ng ươ
phuongnh@it-hut.edu.vn
phuongnh@it-hut.edu.vn
B môn H th ng thông tin
B môn H th ng thông tin
Khoa Công ngh thông tin
Khoa Công ngh thông tin
i h c Bách Khoa Hà N iĐạ
i h c Bách Khoa Hà N iĐạ
Nhập môn cơ sở dữ liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn cơ sở dữ liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nhập môn cơ sở dữ liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội 9 10 618