Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn công nghệ phần mềm - Đề tài: Quản Lý Học Sinh

Được đăng lên bởi trinh-lam
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1
Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
Baùo Caùo Moân Hoïc
NHAÄP MOÂN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM
Ñeà Taøi
QUAÛN LYÙ HOÏC SINH
Giaùo vieân höôùng daãn : Th.S: Nguyeãn Tuaán Traàn Minh Khang
Sinh vieân thöïc hieän :
Nguyeãn Höõu Phong Mssv : 0012168
Nhập môn công nghệ phần mềm - Đề tài: Quản Lý Học Sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn công nghệ phần mềm - Đề tài: Quản Lý Học Sinh - Người đăng: trinh-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nhập môn công nghệ phần mềm - Đề tài: Quản Lý Học Sinh 9 10 841