Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
GIỚI THIỆU

Phan Phương Lan

1

Nội dung
z

Phần I: Tổng quan về Công nghệ phần mềm
z
z
z

z

z

Chương 1: Giới thiệu về Công nghệ phần mềm
Chương 2: Các mô hình về tiến trình phần mềm
Chương 3: Quản lý phần mềm
z Quản lí nhân sự và tổ chức
z Quản lí chất lượng
z Quản lí cấu hình
z Quản lí dự án
Chương 4: Ước lượng giá thành

Phần II: Tiến trình phần mềm
z
z
z
z
z
z

Chương 5: Đặc tả yêu cầu
Chương 6: Thiết kế
Chương 7: Lập trình
Chương 8: Kiểm thử
Chương 9: Triển khai hệ thống
Chương 10: Bảo trì

2

Tài liệu tham khảo
z

Sách tham khảo chính:
z Shari Lawrence Pleeger, Joanne M.Atlee, Software
Engineering theory and practice, 3th edition, 2006.
z Ian Sommerville, Software Engineering, 8th edition, 2006.

z

Sách đọc thêm:
z Hans Van Vliet, Software Engineering principles and
practice, John Wiley, 2000.
z Pressman, Roger S., Software Engineering: A Practitioner’s
Approach, McGraw-Hill, 5th edition, 2003.
3

NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

Nội dung
z
z
z

z

Định nghĩa về CNPM
Các giai đoạn trong phát triển phần mềm
Những người tham gia trong dự án phát triển
phần mềm
Các yếu tố chính làm thay đổi sự phát triển phần
mềm

2

Định nghĩa về CNPM
z

z

IEEE: CNPM là

(1) Việc áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống,
bài bản và được lượng hóa trong phát triển, vận
hành và bảo trì phần mềm;
(2) Nghiên cứu các phương pháp tiếp cận được dùng
trong (1)
NATO: CNPM là việc thiết lập và dùng các nguyên tắc
công nghệ đúng đắn để thu được phần mềm một cách
kinh tế nhất và chạy hiệu quả trên các máy thật.
3

Định nghĩa về CNPM
z

Mục tiêu của CNPM là làm sao để tạo ra phần mềm:
z

z
z
z

Có chất lượng cao
z Đúng, thỏa yêu cầu khách hàng
z Dễ khai thác, vận hành
z Dễ bảo trì
Đúng kế hoạch thời gian
Trong phạm vi ngân sách dự kiến
Giá thành ngày càng hạ
4

Các giai đoạn phát triển phần mềm
Định nghĩa & Phân
tích yêu cầu
Thiết kế

Cài đặt

Kiểm thử

Phát hành
Bảo trì

5

Các giai đoạn phát triển phần mềm
z

Định nghĩa & Phân tích yêu cầu: thu thập mô tả
đầy đủ của bài toán
z
z
z
z

z

z

Chức năng/tính năng của PM
Khả năng mở rộng
Các loại tài liệu đòi hỏi
Thời gian đáp ứng hoặc các yêu cầu về chất lượng của
hệ thống
Nghiên cứu khả thi

Thiết kế: thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết
6

Kỹ thuật và công cụ bảo trì
z

Các vấn đề kiểm soát sự thay đổi
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Sự đồng bộ hóa: khi sự thay đổi được tạo ra?
Nhận dạng: ai tạo ra sự thay đổi?
Đặt tên: thành phần nào của hệ thống được thay đổi?
S...
1
NHP MÔN
CÔNG NGH PHN MM
GII THIU
Phan Phương Lan
2
Ni dung
z Phn I: Tng quan v Công ngh phn mm
z Chương 1: Gii thiu v Công ngh phn mm
z Chương 2: Các mô hình v tiến trình phn mm
z Chương 3: Qun lý phn mm
z Qun lí nhân s và t chc
z Qun lí cht lượng
z Qun lí cu hình
z Qun lí d án
z Chương 4: Ước lượng giá thành
z Phn II: Tiến trình phn mm
z Chương 5: Đặc t yêu cu
z Chương 6: Thiết kế
z Chương 7: Lp trình
z Chương 8: Kim th
z Chương 9: Trin khai h thng
z Chương 10: Bo trì
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 9 10 813