Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn hệ điều hành

Được đăng lên bởi ittuan123-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Đặng Kiên Cường
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, phòng C207, Khu P200-Phòng07
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng Công tác sinh viên. Nhà: C602, KP5, P.Linh
Trung, Q.Thủ Đức, TpHCM
Điện thoại, email: 0913.775189, dkcuong@hcmuaf.edu.vn, dkcuong@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Bảo mật, Mã nguồn mở, Thông tin địa lý, Quản lý
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Nhập môn Hệ điều hành

-

Mã môn học: 214242

-

Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)

-

Môn học: Bắt buộc

-

Các môn học tiên quyết: không

-

Các môn học trước: Tin học đại cương

-

Các môn học kế tiếp: Hệ điều hành nâng cao, Lập trình C++ trong Linux, Chuyên đề mã
nguồn mở, Bảo mật mạng máy tính và hệ thống, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

-

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): môi trường làm việc Redhat Linux trên máy thật
hoặc máy ảo

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết
+ Làm bài tập trên lớp
+ Thảo luận
+ Thực hành
+ Hoạt động theo nhóm
+ Tự học

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Mạng máy tính
và Truyền thông
3. Mục tiêu của môn học

-

Kiến thức:


Môn học này sẽ giúp sinh viên làm quen với môi trường Unix-Linux, tạo nền tảng
cho các em phát triển các ứng dụng trên đó. Đồng thời đây còn là phần kiến thức cơ
sở để các em tiếp thu các môn học sau (Hệ điều hành 2, Quản trị mạng, Lập trình C+
+ trên Linux, ...) một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.



Hiểu được đặc trưng nổi bật của hệ điều hành Linux so với Windows, tiềm năng phát
triển và vị thế của nó trên thương trường cũng như trong ứng dụng.

-

Kỹ năng:


Sử dụng thành thạo hệ điều hành Linux bằng công cụ đồ họa và dòng lệnh với các
thao tác trên tập tin, thư mục, quản lý người dùng, soạn thảo bằng các tiện ích.

-



Cài đặt nâng cấp các phần mềm trong Linux.



Cấu hình kết nối mạng thông qua các tập tin hoặc cửa sổ đồ họa.



Ứng dụng lập trình Shell cho công việc quản trị đơn giản.

Thái độ, chuyên cần: sinh viên phải rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu độc lập và các
kỹ năng làm việc theo nhóm

4. Tóm tắt nội dung môn học
Hiện nay xu hướng sử dụng mã nguồn mở đang được...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Đặng Kiên Cường
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, phòng C207, Khu P200-Phòng07
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng ng tác sinh viên. Nhà: C602, KP5, P.Linh
Trung, Q.Thủ Đức, TpHCM
Điện thoại, email: 0913.775189, dkcuong@hcmuaf.edu.vn, dkcuong@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Bảo mật, Mã nguồn mở, Thông tin địa lý, Quản lý
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Nhập môn Hệ điều hành
- Mã môn học: 214242
- Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: không
- Các môn học trước: Tin học đại cương
- Các môn học kế tiếp: Hệ điều hành nâng cao, Lập trình C++ trong Linux, Chuyên đề
nguồn mở, Bảo mật mạng máy tính và hệ thống, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): môi trường làm việc Redhat Linux trên máy thật
hoặc máy ảo
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết
+ Làm bài tập trên lớp
+ Thảo luận
+ Thực hành
+ Hoạt động theo nhóm
+ Tự học
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Mạng máy nh
và Truyền thông
3. Mục tiêu của môn học
Nhập môn hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn hệ điều hành - Người đăng: ittuan123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhập môn hệ điều hành 9 10 197