Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn khai phá dữ liệu

Được đăng lên bởi Tuấn Tân
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG DATA MINING
(KHAI PHÁ DỮ LIỆU)

Hà nội 12-2013

LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................5
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU (DATA MINING)......9
1.1. Quá trình pháp hiện tri thức từ dữ liệu............................................................9
1.1.1. Tri thức và phát hiện tri thức.......................................................................9
1.1.2. Quá trình phát hiện tri thức.......................................................................10
1.2. Khai phá dữ liệu.................................................................................................14
1.2.1. Khái niệm về khai phá dữ liệu..................................................................14
1.2.2. Các lĩnh vực liên quan đến phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu...........15
1.2.3. Các hệ thống khai phá dữ liệu và kiến trúc tổng quát của chúng.............16
1.2.4. Các loại dữ liệu có thể khai phá được.......................................................18
1.2.5. Các chức năng khai phá dữ liệu................................................................26
1.2.6. Các loại mẫu có thể được khai phá và mẫu hấp dẫn.................................26
1.2.7. Tích hợp một hệ thống khai phá dữ liệu với một hệ thống CSDL hoặc
kho dữ liệu...........................................................................................................29
1.2.8. Các vấn đề cốt lõi và các kỹ thuật trong khai phá dữ liệu........................30
1.2.9. Các ứng dụng khai phá dữ liệu..................................................................35
1.2.10. Các xu thế trong khai phá dữ liệu và các vấn đề cần giải quyết trong
khai phá dữ liệu....................................................................................................38
Câu hỏi và Bài tập.....................................................................................................41

Chương 2. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU.............................................................42
2.1. Mục đích.............................................................................................................42
2.2. Làm sạch dữ liệu................................................................................................43
2.3. Tích hợp và biến đổi dữ liệu.............................................................................45
Câu hỏi và Bài tập............................................................................
BÀI GIẢNG DATA MINING
(KHAI PHÁ DỮ LIỆU)
Hà nội 12-2013
Nhập môn khai phá dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn khai phá dữ liệu - Người đăng: Tuấn Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Nhập môn khai phá dữ liệu 9 10 764