Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn lập trình

Được đăng lên bởi Phong Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CSharp

Chương 1: Môi trường lập trình

CHƯƠNG 1

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH
Nội dung:

1.1 Giới thiệu (Introduce)
1.2 Môi trường lập trình
1.3 Các thao tác cơ bản trên giao diện
1.4 Xây dựng chương trình đầu tiên
1.5 Một số khái niệm
1.1 Giới thiệu (Introduction)

1.1. 1 Giới thiệu về bộ Microsoft Visual Studio.Net
− MS Visual Studio.Net là một môi trường phát triển tích hợp của Microsoft
(Intergrated Development Enviroment, IDE), cho phép người dùng tiếp cận nhanh
cách thức lập trình trên môi trường windows.
− Chương trình được công bố vào tháng 7 năm 2000. Các phiên bản của bộ VS.net
o Microsoft Visual Studio.Net 2002
o Microsoft Visual Studio.Net 2003
o Microsoft Visual Studio.Net 2005
o Microsoft Visual Studio.Net 2008
o Microsoft Visual Studio.Net 2010
o Microsoft Visual Studio.Net 2013
− Bộ Visual Studio.Net cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau: Visual C#;
Visual C++; VB.NE.
Trong phạm vi học phần chúng ta sẽ tìm hiểu về Ngôn ngữ Visual C#. C# là ngôn ngữ
lập trình hướng đối tượng, lập trình trực quan và dựa trên nền tảng ngôn ngữ C, C++
và Java.
1.1.2 Microsoft.Net Framework
.Net Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập
trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành windows. Nó cung
1

CSharp

Chương 1: Môi trường lập trình

cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình
điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu,
ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, .Net Framework quản
lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .Net Framework do đó ngừoi dùng
cần phải cài .Net để có thể chạy các chương trình viết trên nền .Net.

Vì vậy, nó được xem như là một thư viện chứa nhiều công nghệ của nhiều lĩnh
vực hay là bộ khung, sườn để phát triển các phần mềm ứng dụng.
Tức là nó tạo ra các “vật liệu” ở từng lĩnh vực cho người lập trình viên, thay vì
họ phải mất nhiều thời gian để tự thiết kế trước khi dùng. Do vậy, người lập
trình viên chỉ cần tìm hiểu và khai thác các vật liệu này rồi thực hiện (tức là lập
trình) để gắn kết chúng lại với nhau, tạo ra sản phẩm. Chính vì vậy, tùy vào
cách sáng tạo của người lập trình viên mà sản phẩm tạo ra thể hiện những tính
năng khác nhau nhưng vẫn nhất quán trong cách xây dựng, điều này sẽ tránh
được những xung đột về phần mềm khi chúng cùng hoạt động.
Không phải mọi ngôn ngữ lập trình đều khai thác được Framework, muốn sử dụng các
“vật liệu” trong bộ Framework, đòi ...
CSharp Chương 1: Môi trường lp trình
1
CHƯƠNG 1
MÔI TRƯNG LP TRÌNH
Ni dung:
1.1 Gii thiu (Introduce)
1.2 Môi trường lp trình
1.3 Các thao tác cơ bản trên giao din
1.4 Xây dựng chương trình đầu tiên
1.5 Mt s khái nim
1.1 Gii thiu (Introduction)
1.1. 1 Gii thiu v b Microsoft Visual Studio.Net
MS Visual Studio.Net là một môi trường phát trin tích hp ca Microsoft
(Intergrated Development Enviroment, IDE), cho phép người dùng tiếp cn nhanh
cách thc lp trình trên môi trưng windows.
Chương trình được công b vào tháng 7 năm 2000. Các phiên bn ca b VS.net
o
Microsoft Visual Studio.Net
2002
o
Microsoft Visual Studio.Net
2003
o
Microsoft Visual Studio.Net
2005
o
Microsoft Visual Studio.Net
2008
o
Microsoft Visual Studio.Net
2010
o
Microsoft Visual Studio.Net
2013
B Visual Studio.Net cho phép s dng nhiu ngôn ng khác nhau:
Visual C#;
Visual C++; VB.NE.
Trong phm vi hc phn chúng ta s tìm hiu v Ngôn ng Visual C#. C# ngôn ng
lp trình hướng đối tượng, lp trình trc quan và da trên nn tng ngôn ng C, C++
và Java.
1.1.2 Microsoft.Net Framework
.Net Framework ca Microsoft mt nn tng lp trình tp hợp các thư viện lp
trình th được cài thêm hoặc đã sn trong các h điều nh windows. cung
Nhập môn lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn lập trình - Người đăng: Phong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nhập môn lập trình 9 10 150