Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn logic bài 1

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2341
6789
4466

11
 !"#$%&'&()*+,-.,"/#$&'&&0*1"23&0*.,"/&4$56*!&78
9&:&'&()*;
(<=(:()**.,"/(+>3?%?@*1&A*-&8B&C&'&&4$()*;D!E.,+>3B
5F3()*B5F&:%(GH&7"/&0**I3JH=*B;
KLHM3(4N.,OOK7 *3PH&0*Q
1RSTUVWXYZW
[ !3&\*8&(]^&(**!E_3&`$'$+,*!a*!E
bcefge
K`$'$&:.!3&\*8&.,+3h&ijJk*!&'&(I3]^*!+,!l*5m&'&(I3]^*!(n0 N"/
3nH8&.!3&&Ho*;pN*!3nH8&.!3& !"O
q;p#$&'&5s9.,"5t3hHO11&1u1v1w1K1u
x;p#$&'&$y$'*.!3&ODzp1vD{1z|1}z|~1€11‚ƒ
„;…/J,=aH0*&'&5s3hH+,&'&$y$'*(n0 N"/3nH8&.!3&
†;…/#$&'&‡H=l&& N]>&*ˆ"‰'&(*3nH8&.!3&&Ho*~(`*!‡H=l&ƒ;
Š‹Œ‹fŽ
D!a*!E&:3nH8&.!3&.,s*!E&:3nH8&.!3&(7;K7nJH*!&'&$]*!$'$O
‡H=*0$1(h‡H=1iH=.H#*(n&8*!"3*3nH8&.!3&(‘& .,&Ho*=56*!+,& !3'N
(`*!4&i3;
1’6“Y”•–TUVW—˜™TšT›VVTYœ–STUVW
q;…h*(G.!3&H=(*!3C**]*!NB‡H*Nž*!N*!5ž&"'=t*;[,&i_.#$.H#*
,*!*!,=+,N*!.#$N\*
x;[,.sH=m.3P*‡H*(m*"0&iI
„;D3GH+B*(G&7n&H=n*i*!"h*(G.!3&
†;[,"//$#*NB‡H*Nž*!&:&'&.03.!3&$8&0$*
Ÿ f¡¢£¤‹¥¦§bcefge
~ …_*!4&(*1(]^&(4(<H*7"1(<H3nH8&.!3&
ƒ 7*!*!4&(*1(]^&(4&HI3*7"1&HI33nH8&.!3&
 ©:(*ªD 
€ «/3~K *¬H*&3*ƒªv*J
 pH=n*~{3i¬H*&3*ƒªzN
­ ®s3hH(3GH53h*~®y ¯ ª°±u¯*uƒ
² ®y ¯ 3&3GH~3±*J *.=3±ƒ
1

2356
789




!"#$89
%#&'
( *&+,-%
( .&+

-%/0

123&245%26#
789:9;:<=>?@9ABCD9;>?ECFGHBGIBJKIL9M
( #N789#OP/$
( *N789
0QRS*T#
( .UVW

XY/#
ZX[
"\]^X0
_`
_a
_b%
W$XQGIBJKIL9
c_
( 789d
W$XOe.^OX
f^OeYgh6.OX25%2i%j%26dOX^
h125%2i%j%23&[6#k[6dl
( 789d
W$X89m[n9^*TdOXdOe.
( _b$X0
co
!

89
0m[n9
c#l
_b
W$X09U\0pOkq

89/o$e1

r9m[n93
a"\]9S

c

an0/89Y0Yl
2356
( #&'%'$X89

( *&+,-%89
0QRS
( .&+d

-Oed

123&245%26'
7P0%o['$XOe

OXm[n9Ok,6'
stuwxwuyz{|}~€w~‚ƒ„…†}€‚‡zˆ|€‰ˆŠ‚ƒ‹
( 789[1
3
( 789+5%i%Œ%j-1Q3
( 789+,lŽ%5lŽ%ilŽ%j-1Q3
( _f/$X89oOXm[n91
9/0OPmPY9$[3
789:9;:<=>?@9ABCD9;>?ECFGHBICCI‘J’BM
( #N789#OP/$
( *N789
0QRS
( .UVW

XY/#
_a
_b%Q?CCI‘J’B
c_
( “”[•n–2,%25%2i%j%2—/026#OX–
W$X\”[2r[\
1
0/
03^Y”
5l26*Oe˜
ilh12™,%j%2™Y3&2%/0,š™Q–OeQ&,jlYOeY›hX0
( !"_$X89

9S"20
0
Y...
Nhập môn logic bài 1 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nhập môn logic bài 1 9 10 107