Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn logic bài 2

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
BÀI 2
2.1. Định nghĩa tập W các công thức chính quy (wff’s):
(a) Mọi biểu thức chứa mệnh đề đơn giản α đều thuộc W
(b) Nếu α β ∈ W thì {(¬α) ; (α ∧ β) ; (α ∨ β) ; (α → β) ; (α ↔β)} ∈ W
(c) Ngoài (a) và (b) thì không còn trường hợp nào khác
CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA
Cho
1. U: Tập tất cả các biểu thức
2. B = {A1, A2, …}
3. F = {ε¬ , ε∨ ,ε∧ , ε→ , ε↔ }
Cho trước hàm gán chân trị v: B → [0;1], nghĩa là v(α) → [0;1] ; ∀ α ∈ B
Xây dựng hàm đành giá như sau:
v(α ) = v(α )
v(ε ¬ (α )) = 1 − v(α )
v(ε ∧ (α , β )) = min(v (α ), v ( β ))
v (ε ∨ (α , β )) = max(v(α ), v( β ))
v (ε → (α , β )) = max(1 − v (α ), v ( β ))
v (ε ∨ (α , β )) = max(v(α ), v( β ))
v (ε ↔ (α , β )) = 1− | v(α ) − v ( β ) |
α ∈ B,

Định lý đệ quy và khả đọc duy nhất chỉ ra rằng

là xác định

Các định nghĩa
Nếu α thuộc W thì hàm gán chân trị v khả thoả nếuv (α) = 1
Một wff α là khả thoả nếu tồn tại hàm gán chân trị v nào đó thoả α
Cho ∑ là tập các wff. Nói ∑ suy diễn α thừa, ký hiệu ∑ ╞ α, nếu mọi hàm gán chân trị thoả cho mọi
công thức trong ∑ đều thoả α.
Cụ thể β ╞ α khi và chỉ khi β → α hằng 1 hoặc β ∧ (¬α) hằng 0
β ╞ α ⇔ v (β → α) = 1 hoặc v (β ∧ (¬αv)) = 0
Nói cách khác β ╞ α ⇔ β → α là hằng đúng β ∧ (¬α) là hằng sai
Trường hợp riêng :
17

1. Nếu ∅╞ α, ta nói rằng α là thừa hoặc α là hợp lệ và viết ╞ α
2. Nếu ∑ không khả thoả thì ∑╞ α với mọi wff α
3. α╞ β và β╞ α thì nói α và β là tương đương thừa.
4. ∑╞ α nếu và chỉ nếu ∧(∑) → α
Các ví dụ
1. Chứng minh (A∨B) ∧(¬A∨¬B) khả thoả nhưng không hợp lệ
A

B

A∨B

¬A

¬B

¬A∨¬B (A∨B) ∧(¬A∨¬B)

∅ →α

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

∃ v(α) = 1

α ≠ (∅ → α)

2. Chứng minh (A∨B) ∧(¬A∨¬B) ∧(A↔B) không khả thoả
A

B

A∨B

¬A

¬B

¬A∨¬B

(A∨B)
∧(¬A∨¬B)

A↔B (A∨B) ∧(¬A∨¬B) ∧(A↔B)

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

Không tồn tại v(α) = 1 nên α = (A∨B) ∧(¬A∨¬B) ∧(A↔B) là không khả thỏa

3. Chứng minh {A , A → B}╞ B
Giải
a)

{A , A → B}╞ B ⇔ v((A ∧(A→B) → B) = 1
A

B

A→B

A∧(A→B)

(A∧(A→B)) → B

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

Suy diễn thừa, trường hợp β╞ α ⇔ v(β → α) = 1

18

{A , A → B}╞ B ⇔ v((A ∧(A→B) ∧ (¬B))) = 0

b)

A

B

A→B

A∧(A→B)

¬B

(A ∧(A→B) ∧ (¬B))

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Suy diễn thừa, trường hợp β╞ α ⇔ v( β∧(¬α)) = 0

4. Chứng minh {A , ¬A }╞ A ∧¬A
Giải
{A , ¬A }╞ A ∧¬A ⇔ v((A ∧(¬A) ∧ ¬(A∧¬A)))...
17
LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
BÀI 2
2.1. Định nghĩa tp W các công thc chính quy (wff’s):
(a) Mi biu thc cha mnh đề đơn gin α đều thuc W
(b) Nếu α β W thì {(¬α) ; (α β) ; (α β) ; (α β) ; (α ↔β)} W
(c) Ngoài (a) và (b) thì không còn trường hp nào khác
CÚ PHÁP VÀ NG NGHĨA
Cho
1. U: Tp tt c các biu thc
2. B = {A
1
, A
2
, …}
3. F = {ε
¬
, ε
,ε
, ε
, ε
}
Cho trước hàm gán chân tr v: B [0;1], nghĩa là v(α) [0;1] ; α B
Xây dng hàm đành giá như sau:
α B,
Định lý đệ quy và kh đọc duy nht ch ra rng là xác định
Các định nghĩa
Nếu α thuc W thì hàm gán chân tr v kh tho nếu
Mt wff α là kh tho nếu tn ti hàm gán chân tr v nào đó tho α
Cho là tp các wff. Nói suy din α tha, ký hiu α, nếu mi hàm gán chân tr tho cho mi
công thc trong đều tho α.
C th
β
ββ
β
α
αα
α
khi và ch khi
β
ββ
β
α
αα
α
hng 1 hoc
β
ββ
β
(
¬
¬¬
¬α
αα
α
) hng 0
β
α
αα
α
v (
β
ββ
β
α
αα
α
) = 1 hoc
v
(
β
ββ
β
(
¬
¬¬
¬α
αα
α
)) = 0
Nói cách khác
β
ββ
β
α
αα
α
β
ββ
β
α
αα
α
là hng đúng
β
ββ
β
(
¬
¬¬
¬α
αα
α
) là hng sai
Trường hp riêng :
|)()(|1)),((
))(,)(max()),((
))(,)(1max()),((
))(,)(max()),((
))(,)(min()),((
)(1))((
)()(
βαβαε
βαβαε
βαβαε
βαβαε
βαβαε
ααε
αα
vvv
vvv
vvv
vvv
vvv
vv
vv
=
=
=
=
=
=
=
¬
v
v
(
α
) = 1
Nhập môn logic bài 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn logic bài 2 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nhập môn logic bài 2 9 10 736