Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn logic bài 3

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Logic in Computer Science

Lecturre 3

BÀI 3
LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
3.1. CỔNG BOOL
Xét thiết bị điện có n input và một output. Giả sử rằng mỗi input lấy 2 gía trị hoặc 1 hoặc 0. Mỗi
bộ input sẽ xác định một output duy nhất cũng hoặc 1 hoặc 0.
X1
…
Xn

F(X1,…,Xn)

Hành vi của
thiết bị được mô
Hình
3.1-1.
Thiết
bị
điện
F(X1,…,Xn) = tín
tả bởi hàm Bool:
hiệu ra xác định
bởi các tín hiệu
vào X1,…,Xn. Chúng ta gọi các thiết bị này là các cổng Bool. Các cổng Bool phổ dụng nhất là AND,
OR, và NOT có dạng như hình 3.1-2 :

AND

OR

NOT

Hình 3.1-2. Các cổng Bool

3.2. MẠCH BOOL
Các input và output của cổng Bool có thể được nối với nhau để tạo ra mạch Bool tổ hợp phức tạp
hơn. Ví dụ hình 3.2.
D
A

B

C
Hình 3.2. Mạch Bool

Một tổ hợp cổng Bool tương ứng với một đồ thị vòng có hướng (các lá là các input, mỗi nút là tên
của một cổng Bool. Một hoặc một số nút có thể được chỉ định làm các output.

Le Huy Thap (Translator)

32

Logic in Computer Science

Lecturre 3

Có sự tương ứng tự nhiên giữa mạch Bool và công thức logic mệnh đề. Công thức tương ứng với
mạch 3.2 là (D∧(A∧B))∨((A∧B)∧¬C)
(3.2-1)
Một phép gán thỏa mãn cho công thức này sẽ cho các giá trị, các giá trị đó phải được ứng dụng cho
các input của mạch nhằm đạt được output là true
Có thể làm cho một output là true hay không?
Giải: Câu tả lời là có thể
Vì mạch Bool 3.2. tương ứng với biểu thức (3.2-1)
Nên chỉ cần tìm một phép gán input để biểu thức này cho ra trị True. Để làm điều này, chúng ta
lập bảng chân trị cho (3.2-1), sau đó chỉ ra các bộ đáp ứng câu trả lời.
3.3. CHIA THÀNH CÁC BỂU THỨC CON
Công thức (3.2-1) chưa làm rõ việc biểu diễn logic khi so sánh với biểu diễn mạch.
Do chỉ quan tâm tới tính thỏa mãn của biểu thức, chúng ta có thể khắc phục điều thiếu hiệu quả
này bằng cách bổ sung thêm các ký hiệu mệnh đề mới. Chẳng hạn:
((D ∧ E ) ∨ (E ∧ ¬C)) ∧ (E ↔ (A∧B))

(3.3-1)

Chú ý rằng (3.3-1) không tương đương lặp thừa với công thức gốc (3.2-1). Nhưng nó có thể tương
đương kả thỏa (có nghĩa là công thức gốc 3.2-1 khả thỏa khi và chỉ khi 3.3-1 khả thỏa)
3.4. CHUYỂN ĐỔI THÀNH CNF (Conjunctive Normal Form - Dạng Chuẩn Hội)
Ý tưởng trên chính là nguyên nhân sinh ra một thuật toán đơn giản để chuyển một công thức
mệnh đề (hoặc là mạch tương ứng) thành biểu thức CNF (Conjunctive Normal Form – Dạng Chuẩn
Hội) khả thỏa dạng tuyến tính. Chúng ta sẽ xem biểu thức hay mạch như một đồ thị vòng có hướng.
Và thực hiện các bước sau:
1. Gán nhãn mệnh đề ra cho mỗi nút không phải lá của đồ thị.
2. Tạo ra hội các các câ...
Logic in Computer Science Lecturre 3
Le Huy Thap (Translator) 32
BÀI 3
LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
3.1. CNG BOOL
Xét thiết b đin có n input và mt output. Gi s rng mi input ly 2 gía tr hoc 1 hoc 0. Mi
b input s xác định mt output duy nht cũng hoc 1 hoc 0.
Hành vi ca thiết b được mô
t bi hàm Bool: F(X
1
,…,X
n
) = tín
hiu ra xác định bi các tín hiu
vào X
1
,…,X
n
. Chúng ta gi các thiết b này là các cng Bool. Các cng Bool ph dng nht là AND,
OR, và NOT có dng như hình 3.1-2 :
3.2. MCH BOOL
Các input và output ca cng Bool có th được ni vi nhau để to ra mch Bool t hp phc tp
hơn. Ví d hình 3.2.
Mt t hp cng Bool tương ng vi mt đồ th vòng có hướng (các lá là các input, mi nút là tên
ca mt cng Bool. Mt hoc mt s nút có th được ch định làm các output.
F(X
1
,…,X
n
)
X
1
X
n
Hình 3.1-1. Thiết b đin
AND OR NOT
Hình 3.1-2. Các cng Bool
A
B
C
D
Hình 3.2. Mch Bool
Nhập môn logic bài 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn logic bài 3 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nhập môn logic bài 3 9 10 537