Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn phát triển ứng dụng Android

Được đăng lên bởi trunglt94
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập môn phát triển ứng dụng Android
Nền vật dụng mã nguồn mở

Android là một môi trường hệ điều hành hoàn chỉnh dựa trên hệ điều hành nhân 
Linux® V2.6. Lúc đầu, đích triển khai đối với Android là lĩnh vực điện thoại di 
động, gồm các loại điện thoại thông minh và các loại thiết bị điện thoại kiểu gập 
chi phí thấp. Tuy nhiên, phạm vi đầy đủ các dịch vụ điện toán của Android và sự 
hỗ trợ chức năng phong phú của nó có tiềm năng mở rộng vượt ra ngoài thị 
trường điện thoại di động. Android có thể hữu ích đối với các nền tảng và ứng 
dụng khác. Trong bài viết này, bạn sẽ được giới thiệu về nền Android và học 
cách viết mã một ứng dụng Android cơ bản.
PDF: (733 KB) | 1  Bình luận:


Frank Ableson, Thiết kế phần mềm
22 01 2011
Mục lục

Giới thiệu
BlackBerry và iPhone, với các nền di động dung lượng cao và hấp dẫn, đang nhắm đến hai đầu
ngược chiều nhau của phổ các điện thoại di động. BlackBerry vững chắc như đá đối với những
người sử dụng mức nghiệp vụ chuyên nghiệp. Để làm một thiết bị tiêu dùng, nó khó cạnh tranh
được với iPhone về tính dễ sử dụng và “yếu tố tuyệt tác” (cool factor). Android, một nền tảng
vẫn còn trẻ và chưa được kiểm chứng, có tiềm năng đóng vai trò ở cả hai đầu của phổ các điện
thoại di động và thậm chí có thể làm cầu nối qua hố sâu ngăn cách giữa làm việc và vui chơi.
Ngày nay, có nhiều thiết bị dựa trên mạng hay có khả năng nối mạng chạy một biến thái hệ
điều hành nhân Linux. Đó là một nền vững chắc: có hiệu quả về chi phí khi triển khai và hỗ trợ,
và sẵn sàng được chấp nhận như là một cách tiếp cận thiết kế tốt để triển khai. Giao diện
người sử dụng dành cho các thiết bị như vậy thường dựa trên HTML và có thể xem được bằng
một trình duyệt cho PC hay Mac. Nhưng không phải vật dụng nào cũng cần điều khiển bằng
một thiết bị tính toán chung. Hãy xem xét một vật dụng thông thường, chẳng hạn như một lò
nướng, lò vi sóng hoặc để làm bánh mì. Điều gì xảy ra nếu các vật dụng gia đình của bạn được
Android điều khiển và hãnh diện khoe ra một màn hình màu cảm ứng? Với một giao diện người
sử dụng Android trên mặt lò, tác giả thậm chí có thể nấu nướng một món gì đó.
Trong bài này, chúng ta hãy tìm hiểu về nền Android và cách có thể sử dụng nó như thế nào
cho các ứng dụng di động và không phải di động. Hãy cài đặt Bộ công cụ phát triển phần mềm
Android (Android SDK) và xây dựng một ứng dụng đơn giản. Hãy Tải về mã nguồn của ứng
dụng mẫu trong bài viết này.
Về đầu trang

Lược sử về Android
Nền Android là sản phẩm của Open Handset Alliance (Liên minh...
Nh p môn phát tri n ng d ng Android
N n v t d ng mã ngu n m
Android là m t môi tr ng h đi u hành hoàn ch nh d a trên h đi u hành nhân ườ
Linux® V2.6. Lúc đ u, đích tri n khai đ i v i Android là lĩnh v c đi n tho i di
đ ng, g m các lo i đi n tho i thông minh và các lo i thi t b đi n tho i ki u g p ế
chi phí th p. Tuy nhiên, ph m vi đ y đ các d ch v đi n toán c a Android và s
h tr ch c năng phong phú c a nó có ti m năng m r ng v t ra ngoài th ượ
tr ng đi n tho i di đ ng. Android có th h u ích đ i v i các n n t ng và ng ườ
d ng khác. Trong bài vi t này, b n s đ c gi i thi u v n n Android và h c ế ượ
cách vi t mã m t ng d ng Android c b n.ế ơ
PDF: (733 KB) | 1 Bình luận:
Frank Ableson, Thi t k ph n m mế ế
22 01 2011
M c l c
Gi i thi u
BlackBerry và iPhone, với các nền di động dung lượng cao và hấp dẫn, đang nhắm đến hai đầu
ngược chiều nhau của phổ các điện thoại di động. BlackBerry vững chắc như đá đối với những
người sử dụng mức nghiệp vụ chuyên nghiệp. Để làm một thiết bị tiêu dùng, nó khó cạnh tranh
được với iPhone về tính dễ sử dụng và “yếu tố tuyệt tác” (cool factor). Android, một nền tảng
vẫn còn trẻ và chưa được kiểm chứng, có tiềm năng đóng vai trò ở cả hai đầu của phổ các điện
thoại di động và thậm chí có thể làm cầu nối qua hố sâu ngăn cách giữa làm việc và vui chơi.
Ngày nay, có nhiều thiết bị dựa trên mạng hay có khả năng nối mạng chạy một biến thái hệ
điều hành nhân Linux. Đó là một nền vững chắc: có hiệu quả về chi phí khi triển khai và hỗ trợ,
và sẵn sàng được chấp nhận như là một cách tiếp cận thiết kế tốt để triển khai. Giao diện
người sử dụng dành cho các thiết bị như vậy thường dựa trên HTML và có thể xem được bằng
một trình duyệt cho PC hay Mac. Nhưng không phải vật dụng nào cũng cần điều khiển bằng
một thiết bị tính toán chung. Hãy xem xét một vật dụng thông thường, chẳng hạn như một lò
nướng, lò vi sóng hoặc để làm bánh mì. Điều gì xảy ra nếu các vật dụng gia đình của bạn được
Android điều khiển và hãnh diện khoe ra một màn hình màu cảm ứng? Với một giao diện người
sử dụng Android trên mặt lò, tác giả thậm chí có thể nấu nướng một món gì đó.
Trong bài này, chúng ta hãy tìm hiểu về nền Android và cách có thể sử dụng nó như thế nào
cho các ứng dụng di động và không phải di động. Hãy cài đặt Bộ công cụ phát triển phần mềm
Android (Android SDK) và xây dựng một ứng dụng đơn giản. Hãy Tải về mã nguồn của ứng
dụng mẫu trong bài viết này.
Về đầu trang
Nhập môn phát triển ứng dụng Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn phát triển ứng dụng Android - Người đăng: trunglt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nhập môn phát triển ứng dụng Android 9 10 952