Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn phát triển ứng dụng Android

Được đăng lên bởi Lê Thị Minh Châu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhp môn phát trin ng dng Android

Mc : Nhp môn
Frank Ableson, Software designer
22 01 2011
Android là mt môi trng h iu hành hoàn chnh da trên h iu hành nhân Linux® V2.6. Lúc u,
ích trin khai i vi Android là lnh vc in thoi di ng, gm các loi in thoi thông minh và các
loi thit b in thoi kiu gp chi phí thp. Tuy nhiên, phm vi y  các dch v in toán ca
Android và s h tr chc nng phong phú ca nó có tim nng m rng vt ra ngoài th trng in
thoi di ng. Android có th hu ích i vi các nn tng và ng dng khác. Trong bài vit này, bn s
c gii thiu v nn Android và hc cách vit mã mt ng dng Android c bn.
Gii thiu
BlackBerry và iPhone, vi các nn di ng dung lng cao và hp d n, ang nh!m n hai u ngc chiu nhau ca
ph" các in thoi di ng. BlackBerry vng ch!c nh á i vi nhng ngi s# dng mc nghip v chuyên nghi
p.
$ làm mt thit b tiêu dùng, nó khó cnh tranh c vi iPhone v tính d% s# dng và “yu t tuyt tác” (cool
factor). Android, mt nn tng v n còn tr& và cha c kim chng, có tim nng óng vai trò c hai u ca ph"
các in thoi di ng và thm chí có thm cu ni qua h sâu ngn cách gia làm vic và vui chi.
Ngày nay, có nhi
u thit b da trên mng hay có kh nng ni mng chy mt bin thái h iu hành nhân Linux. $ó
là mt nn vng ch!c: có hiu qu v chi phí khi trin khai và h tr, và s'n sàng c chp nhn nh là mt cách tip
cn thit k tt  trin khai. Giao din ngi s# dng dành cho các thit b nh vy thng da trên HTML và có th
xem c b(ng mt trình duyt cho PC hay Mac. Nhng không phi vt dng nào c)ng cn iu khin b(ng mt thit
b tính toán chung. Hãy xem xét mt vt dng thông thng, ch*ng hn nh mt lò nng, lò vi sóng ho+c  làm
bánh mì. $iu gì xy ra nu các vt dng gia ình ca bn c Android iu khin và hãnh din khoe ra mt màn
hình màu cm ng? Vi mt giao din ngi s# dng Android trên m+t lò, tác gi thm chí có th nu nng m
t món
ó.
Trong bài này, chúng ta hãy tìm hiu v nn Android và cách có th s# dng nó nh th nào cho các ng dng di ng
và không phi di ng. Hãy cài +t B công c phát trin phn mm Android (Android SDK) và xây dng mt ng
dng n gin. Hãy Ti v mã ngun ca ng dng m u trong bài vit này.
Lc s v Android
N
n Android là sn ph,m ca Open Handset Alliance (Liên minh thit b cm tay m), mt tp oàn các t" chc cùng
hp tác vi nhau  xây dng nên mt loi in thoi di ng tt hn. Tp oàn do Google ng u này gm các nhà
vn hành (in thoi) di ng, các nhà sn xut thit b cm tay, sn xut linh kin, các nhà cung cp nn và gii pháp
phn mm, và các công ty tip th. T- mt quan im phát trin phn mm, Android n(m chính gia th gii mã ngu
n
m.
Thit b cm tay có kh nng Android u tiên trên th trng là thit b G1 do HTC sn xut và c bán trên T-
Mobile. Nó tr nên s'n có sau gn mt nm n i, khi mà các công c phát trin phn mm s'n có duy nht ch
mt s bn phát hành B công c phát trin phn mm (SDK) c ci tin dn t-ng bc. Khi ngày phát hành G1
gn n, nhóm Android ã phát hành SDK V1.0 và các ng dng b!t u vt lên nh(m ti nn tng mi này.
$ kích thích "i mi, Google ã tài tr hai vòng cuc thi "Các Thách thc Nhà Phát trin Android," ni mà hàng
triu ô la c " vào các ng dng d thi hàng u. Vài tháng sau G1, Android Market c phát hành, cho phép
ngi s# dng duyt và ti v các ng dng trc tip vào in thoi ca h. Trong khong 18 tháng, mt nn di ng
mi ã bc lên v) ài công khai.
Page
1
of
11
p môn phát tri
n
ng d
ng Android
Nhập môn phát triển ứng dụng Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn phát triển ứng dụng Android - Người đăng: Lê Thị Minh Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nhập môn phát triển ứng dụng Android 9 10 728