Ktl-icon-tai-lieu

NHẬT KÝ THUC TẬP

Được đăng lên bởi Thanh Thùy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1
Từ ngày 19/05 đến 23/05

Thứ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NỘI DUNG

2

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC

3

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,cài phần mềm và hệ điều hành cho máy

4

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,quan sát những phần cứng có những điểm khác
nhau như thế nào

5

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,chọn đề tài viết báo cáo và tìm hiểu các tài liệu
của cơ quan cung cấp

6

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,tìm hiểu thêm về đề tài báo cáo

7

Xác nhận của đơn vị thực tập

TUẦN 2
Từ ngày 26/05 đến 30/05

Thứ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NỘI DUNG

2

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

3

Tìm hiểu các thiết bị trong PC , tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

4

Tìm hiểu các thiết bị trong PC , tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

5

Tìm hiểu các thiết bị trong PC , tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

6

Tìm hiểu các thiết bị trong PC , tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

7

Xác nhận của đơn vị thực tập

TUẦN 3
Từ ngày 02/06 đến 06/06

Thứ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NỘI DUNG

2

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

3

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV)

4

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập

5

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập

6

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập

7

Xác nhận của đơn vị thực tập

TUẦN 4
Từ ngày 09/06 đến 13/06

Thứ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NỘI DUNG

2

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập

3

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập ,lắp ráp cài đặt ADSL

4

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập ,lắp ráp cài đặt ADSL

5

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu của bài viết báo cáo (ADSL ,Wifi,MyTV),viết
báo cáo thực tập ,lắp ráp cài đặt ADSL

6

Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,tìm hiểu thêm tài liệu ...
TUẦN 1
Từ ngày 19/05 đến 23/05
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ NỘI DUNG
2 Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC
3 Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,cài phần mềm và hệ điều hành cho máy
4 Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,quan sát những phần cứng có những điểm khác
nhau như thế nào
5 Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,chọn đề tài viết báo cáo và tìm hiểu các tài liệu
của cơ quan cung cấp
6 Tìm hiểu các thiết bị trong PC ,lắp ráp cài đặt PC ,tìm hiểu thêm về đề tài báo cáo
7
Xác nhận của đơn vị thực tập
NHẬT KÝ THUC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬT KÝ THUC TẬP - Người đăng: Thanh Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
NHẬT KÝ THUC TẬP 9 10 653