Ktl-icon-tai-lieu

Những phím tắt trong excel

Được đăng lên bởi hientran041093-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những phím tắt vô giá trong Excel
09.10.08, 06:06:00
Kích cỡ Font:
Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi
làm việc với Excel và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay
nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì những phím tắt “vô giá” dưới đây
thật sự cần thiết cho bạn.
Phím tắt

Ý nghĩa

ESC

Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Alt + Enter

Bắt đầu dòng mới trong ô

Ctrl + Delete

Xoá tất cả chữ trong một dòng

Ctrl + D

Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl + R

Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift + Enter

Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

Shift + Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn

=

Bắt đầu một công thức

F2

Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Ctrl + F3

Đặt tên cho vùng chọn

F3

Dán một tên đã đặt trong công thức

F9

Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

Shift + F9

Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt + =

Chèn công thức AutoSum

Ctrl + ;

Cập nhật ngày tháng

Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
Ctrl+K

Chèn một Hyperlink

Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + ’

Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + A

Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công
thức

Ctrl + Shift +
A

Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào
công thức

Ctrl+1

Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl + Shift +
~

Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift +
%

Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift +
&

Thêm đường viền ngoài

Ctrl + Shift +
-

Bỏ đường viền

Ctrl + B

Bật tắt chế độ đậm, không đậm

Ctrl + I

Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

Ctrl + U

Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl + 5

Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl + 9

Ẩn dòng

Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn

1. Phím tắt trong Excel
= Bắt đầu một công thức
F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Backspace Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn
F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift+F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt+...
Những phím tắt vô giá trong Excel


Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi
làm việc với Excel và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay
nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì những phím tắt “vô giá” dưới đây
thật sự cần thiết cho bạn.
 
  !"#$% &'&($
)'*#+, -./#0$123#4
5#+6* &7 !89$*:
*#+;6#66 <1=>"*?!8
*#+; @/!"#$% 3:*AB C:!D9$
*#+E @/!"#$% 3FA*1$ />$
$G+6* H$!"#$% 24:24!$ 'I#A*A*2JK
LF H$!"#$% 24:24!$ 'I />$2JK
$G+LF H$!"#$% 24:24!$ 'I *1$2JK
M &7 ?:N
O P$% Q!"#$% *:
*#+R S.A2JK
R ;1?A&T&.*:N
 U/U1166*V*WFW&X
$G+ U/U1*Y66$%4
5#+M Z:N5  
*#+[ U/U4'1
*#+$G+ \U/]$$
*#+ Z?P'/6*#$W
*#+$G+^ @/$1*_`:/*A242_**`:$%4
*#+a @/$1*_`:/*A242_**`:$%4
Những phím tắt trong excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những phím tắt trong excel - Người đăng: hientran041093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Những phím tắt trong excel 9 10 619