Ktl-icon-tai-lieu

Những yếu tối giúp giữ top Google

Được đăng lên bởi iztaigame-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những yếu tố giúp từ khóa ổn định
ONPAGE
Tối ưu onpage là việc đảm bảo nội dung của website liên quan đến từ hoặc
cụm từ mà bạn đang muốn nhắc tới. Đây là phần rất quan trọng trong hầu
hết các dự án SEO.
Bao gồm những công việc chính như sau:


Xác định chính xác những từ và cụm từ bạn sẽ nhắm tới.



Chọn trang web để tối ưu, nếu chưa có phải lên kế hoạch
lập website mới



Viết nội dung hướng đến từ hoặc cụm từ này.



Tối ưu tất cả các thành phần trên trang để chúng chứa những từ và
cụm từ này.



Tối ưu Onpage là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để có một thứ hạng
cao. Đầu tiên phải quan tâm chất lượng nội dung. Nội dung phải thật
chất lượng và hữu ích, làm cho người dung cảm thấy thõa mãn khi
đến website của bạn

Kỹ thuật tối ưu Onpage và chèn từ khóa


Thẻ tiêu đề: (Title)

Tiêu đề trang là thành phần Onpage quan trọng nhất vì bộ máy tìm kiếm r ất
cô trọng yếu tố này, Phải chèn từ khóa vào tiêu đề trang, Ngoài ra trong
bảng kết quả tìm kiếm tiêu đề trang là thành phần nỗi bật nhất, có kích
thước lớn nhất, màu nỗi nhất, đây cũng được dung làm đường link dẫn
đến trang webđích, Vì vậy cần đảm bảo có một tiêu đề trang ngắn gọn,
không quấ 70 ký tự để tránh bị cắt ngắn trên bảng kết quả.


Thẻ mô tả (Meta)

Nội dung thẻ mô tả được dung làm phần tóm tắt, giới thiệu về trang
web trong bảng kết quả tìm kiếm, đồng thời nó cũng được sử dụng làm
phần mô tả cho một đường link khi nó xuất hiện trên các trang mạng xã h ội.
Thẻ mô tả rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng, cùng v ới tiêu đề
thẻ Meta là ấn tượng đầu tiên mà khách hang có khi họ tìm kiếm

trên Google. Thẻ mô tả phải chứa từ hoặc cụm từ khóa cần SEO (Xuất hiện
từ 1-2 lần, nên xuất hiện đầu tiên), Thẻ mô tả không được quá ngắn hay
quá dài (150-160 ký tự).
VD: Từ khóa SEO “quan ao online” của website: 
Thẻ Meta: Quần áo online là website chuyên cung cấp quần áo nam,qu ần
áo,đầm váy nữ và quần áo trẻ em với chất lượng cao đến từ các thương hiệu
quần áo nổi tiếng
Địa chỉ URL
URL cũng là một yếu tố dung để xếp hạng do vậy bạn nên chèn từ khóa khi
có thể, các từ nên phân cách bởi dấu gạch ngang
VD: 
Khi cần thiết bạn nên nhờ đội ngũ kỹ thuật chính sữa lại địa chỉ URL, khi
thay đổi một địa chỉ đã có, nhớ sử dụng redireet 301 từ trang cũ sang
trang mới, việc này đảm bảo google sẽ không báo lỗi 404 khi thay đổi đột
ngột đường link và dẫn đến từ khóa bị rớt hạng.
Một lời khuyên nhỏ bạn không nên thay đổi link khi google đã index đườ...
Nh ng y u t giúp t khóa n nh ế đị
ONPAGE
T i uố ư onpage là vi c m b o n i dung c a đả website liên quan n t ho cđế
c m t mà b n ang mu n nh c t i. ây là ph n r t quan tr ng trong h u đ Đ
h t các d ánế SEO.
Bao g m nh ng công vi c chính nh sau: ư
Xác nh chính xác nh ng t và c m t b n s nh m t i.đị
Ch n trang web t i u, n u ch a có ph i lên k ho ch để ố ư ế ư ế
l p website m i
Vi t n i dung h ng n t ho c c m t này.ế ướ đế
T i u t t c các thành ph n trên trang chúng ch a nh ng t ố ư để
c m t này.
T i u Onpage ư là c n thi t nh ng v n ch a có m t th h ng ế ư ư đủ để
cao. u tiên ph i quan tâm ch t l ng n i dung. N i dung ph i th t Đầ ượ
ch t l ng và h u ích, làm cho ng i dung c m th y thõa mãn khi ượ ườ
nđế website c a b n
K thu t t i u Onpage và chèn t khóa ư
Th tiêu : (Title) đề
Tiêu trang là thành ph n Onpage quan tr ng nh t vì b máy tìm ki m r tđề ế
cô tr ng y u t này, Ph i chèn t khóa vào tiêu trang, ế đề Ngoài ra trong
b ng k t qu tìm ki m tiêu trang là thành ph n n i b t nh t, có kích ế ế đề
th c l n nh t, màu n i nh t, ây c ng c dung làm ng link d n ướ đ ũ đượ đườ
nđế trang web ích, Vì v y c n m b o có m t tiêu trang ng n g n, đ đả đề
không qu 70 ký t tránh b c t ng n trên b ng k t qu .để ế
Th mô t (Meta)
N i dung th t c dung làm ph n tóm t t, gi i thi u vđượ trang
web trong b ng k t qu tìm ki m, ng th i nó c ng c s d ng làm ế ế đồ ũ đượ
ph n mô t cho m t ng link khi nó xu t hi n trên các trang m ng xã h i. đườ
Th mô t r t quan tr ng trong vi c thu hút khách hàng, cùng v i tiêu đ
th Meta là n t ng u tiên mà khách hang có khi h tìm ki m ượ đ ế
Những yếu tối giúp giữ top Google - Trang 2
Những yếu tối giúp giữ top Google - Người đăng: iztaigame-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những yếu tối giúp giữ top Google 9 10 669