Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập thi lý thuyết

Được đăng lên bởi hotuan279
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung ôn tập thi Lý thuyết.
Chương 1:
1.
2.
3.
4.

Phân biệt thiết bị nhập, xuất. Cho ví dụ minh họa.
Thiết bị Mainboard, VGA card dùng để làm gì?
Phân biệt các loại phần mềm (hệ thống, ứng dụng, lập trình, điều khiển -Driver…)
Tố hợp phím tắt: (Copy, Paste, Cut, chọn 1 đối tượng, chọn tất cả các đối tượng, chọn các đối
tượng rời rạc, mở Windows Explorer, mở các chế độ trình chiếu trong Windows 7,8)
5. Thiết bị lưu trữ, đơn vị lưu trữ và các giá trị tương quan (bit, Byte, KB, MB,GB,TB)
6. Khái niệm HĐH đơn nhiệm, đa nhiệm.
7. Các loại tập tin (phần mở rộng có chức năng gì)
Chương 2,5:
1. Các thiết bị mạng cơ bản ( card mạng, modem, dây mạng, Hub/Switch) – tài nguyên trên mạng
gồm có chững gì?
2. Các khái niệm về nhà cung cấp, tên miền, địa chỉ IP, giao thức TCP/IP, cấu trúc email.
3. Các chức năng thường gặp trong trình duyệt: Bookmark, History, Address…
4. Các chương trình trong Google App
5. Các khái niệm hệ thống ứng dụng trên Internet: mạng xã hội, Web Base Course, Blog
6. Tiêu chí đánh giá thông tin trên Internet
Chương 3,4:
1. Phân biệt ký tự, ký số, từ câu, đoạn văn.
2. Định dạng Font (cửa sổ Font), Paragraph (cửa sổ Paragraph)
3. Các dấu Show/hide, phím tắt ngắt trang, ngắt đoạn, …
4. Các khái niệm, tên gọi trong khi định Tab.
5. Các tên gọi, khái niệm định dạng Table, Border, Bullet – numbering.
6. Quy trình soạn thảo, quy trình đọc các bài báo, các bộ Font thông dụng…
7. Các bước định dạng mục lục.
8. Khái niệm Slide Master, Transition, Animation, Trigger và tên các hiệu ứng tương ứng, các chế độ
hiển thị tương ứng.
Chương 6:
1.
2.
3.
4.

Khái niệm địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tương đối, Workbook, WorkSheet.
Các hàm xử lý chuỗi Left, Right, Mid, Len, Upper, Lower, Proper
Các hàm tính toán Int, Rount, Mod
Các hàm thống kê Max, Min, Sum, SumA, Count, CountA
…và một số khái niệm cơ bản không thể không biết…

Hết
Chúc các bạn thi tốt.

...


  !"#$%&
' ()& &*+,-.&*/0123$45
6 .7.2 89$:$;<=#2*40:>1?@*!A*BC
D (<E"$F; &GA.%0<E.%.H.7.0<E.%.7.0<
E*I*8.$JK LGM2 *A*$J.7..0*4.* K LGNOC
P (2*Q0!2*Q!3.7.7*R&;SATS)S,S(SC
U T7$VWV0$0&$
N 7.2 8X;9$J*.Y.=.Z4C
'P
 7.$8.H;.&*$8$ A$$8V[\L.C]3^*^$8
_$.Y.Q45
' 7.>7$!:3..^$:0&.`a& =.([a.*b.A$&2
6 7..=.ZIc* *4S >$&*>VG *-*AGGB
D 7..*4* , 2A-
P 7.>7$<=#*^aA*A$8dKAS&GA *GAS2 
U (^."077X*^aA*A
6D
 >e>G<f.0 8!Z
' W8g ;.h&Gig C&*&*&;.h&Gi&*&*&C
6 7.\ L[A"$FF*&F0 8B
D 7.>7$^%* >0(&
P 7.^%>7$08(&2AS *A*S22A]$A*
U j*4G 8H R*40%..7.37 .7.g #B
N 7.k.08$#.2#.
O T7$\2A)&GA*(*&GX -$&X (*A*!3^.7.==.7..0
1=
U
 T7$0&.`0<0&.`0<K *> >K *>\AA
' 7.3$h2.lAmn)AoA* LA** A*
6 7.3$p 7an ) 
D 7.3$<>^)&)\$\$-  -
B!3$G<>7$.H>1>B
Hết
b..7.8<
Nội dung ôn tập thi lý thuyết - Người đăng: hotuan279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội dung ôn tập thi lý thuyết 9 10 834