Ktl-icon-tai-lieu

ntldr is missing

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lỗi NTLDR is missing, press CTRL+ALT+DEL to restart
Khi bạn nhận được thông báo lỗi NTLDR is missing, press CTRL+ALT+DEL to restart . Th ực hi ện theo h ướng d ẫn trên màn hình,
sau khi nhấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DEL để khởi động lại máy, bạn sẽ tiếp tục nh ận được thông báo lỗi như trên. Nguyên nhân
gây ra lỗi này thường do những tập tin khởi động của Windows bị lỗi , hoặc đã b ị xóa. Các tập tin kh ởi động của Windows bao g ồm
Ntldr, Ntdetect.com, Boot.ini . Cụ thể ở đây là các file Ntldr và Ntdetect.com vì th ế , chúng ta ch ỉ vi ệc chép nh ững t ập tin kh ởi
động vào ổ dĩa C:/ là Windows có thể khởi động được . Để chép các file trên vào ổ dĩa h ệ thống ( C:/ ) khi không vào windows
được chúng ta cần chép các file này ngoài DOS , sau đây tôi sẽ trình bày 3 cách :
Trước hết các bạn cần chọn chế độ khởi động bằng ổ dĩa CD ROM , một số cách chọn kh ởi động b ằng CD ROM :
Vào CMOS chỉnh lại boot bằng ổ CD ROM
- Để vao man hinh thiêt lâp thông tin trong CMOS tuy theo dong may chung ta cócac cach sau:
̀
̀
̀
́ ̣
̀
̀
́
́
́
́
Khi khởi động máy, đôi vơi cac mainboard thông th ương hiên nay dung phim DELETE. Trên man hinh kh ởi đông sẽco ́dong ch ữ
́ ́ ́
̀
̣
̀
́
̀
̀
̣
̀
hương dân Press DEL to enter Setup.
́
̃
Đôi vơi dong may Compaq, HP dung phim F10. Trên man hinh khởi đông sẽcódong ch ữh ương dân F10 = Setup.
́ ́
̀
́
̀
́
̀
̀
̣
̀
́
̃
Đôi vơi dong may DEL dung phim F2. Trên man hinh kh ởi đông sẽcódong ch ữhương dân F2: Setup , v ới dòng máy DELL các b ạn
́ ́
̀
́
̀
́
̀
̀
̣
̀
́
̃
có thể bấm F12 để chọn ổ dĩa boot mà không cần vào CMOS .
Tuy tưng loai mainboard cach bốtríman hinh thiêt lâp CMOS khac nhau, cac ch ưc n ăng v ơi tên goi cung khac nhau , nên khi vào
̀
̀
̣
́
̀
̀
́ ̣
́
́
́
́
̣
̃
́
CMOS các bạn nên để ý tìm mục chức năng BOOT thì ch ọn First Boot Device là CD ROM và save l ại là được .
Cách 1 : Sử dụng dĩa cài đặt Windows
- Khởi động máy với đĩa CD cài đặt Windows. Nhấn phím bất kỳ khi xu ất hiện thông báo Press any key to boot from CD .
- Trong màn hình Welcome to setup , nhấn phím R (Repair) để khởi động Recovery Console (RC).
- Nếu hệ thống cài đặt nhiều hệ điều hành (HĐH) khác nhau, chọn HĐH bị lỗi cần kh ắc ph ục (lưu ý: n ếu nh ấn Enter khi ch ưa ch ọn
HĐH, chương trình sẽ tự khởi động lại máy).
- Gõ mật khẩu của tài khoản Administrator.
- Tại dấu nhắc của RC, gõ dòng lệnh:
copy E:\I386\ntldr C:\
copy E:\I386\ntdetect.com C:\
(với E: là ổ CD-ROM, C: là phân vùng hệ thống) - Lưu ý là đường dẫn trên có th ể s ẽ khác tùy thu ộc vào máy c ủ...
Lỗi NTLDR is missing, press CTRL+ALT+DEL to restart
Khi b n nh n c thông báo l i NTLDR is missing, press CTRL+ALT+DEL to restart . Th c hi n theo h ng d n trên màn hình, ậ đượ ướ
sau khi nh n t h p phím CTRL+ALT+DEL kh i ng l i máy, b n s ti p t c nh n c thông báo l i nh trên. Nguyên nhân ổ ợ để độ ẽ ế đượ ư
gây ra l i này th ng do nh ng t p tin kh i ng c a Windows b l i , ho c ã b xóa. Các t p tin kh i ng c a Windows bao g m ườ độ đ độ
Ntldr, Ntdetect.com, Boot.ini . C th ây là các file Ntldr và Ntdetect.com vì th , chúng ta ch vi c chép nh ng t p tin kh i đ ế
ng vào d a C:/ là Windows có th kh i ng c . chép các file trên vào d a h th ng ( C:/ ) khi không vào windows độ ổ ĩ độ đượ Để ổ ĩ
c chúng ta c n chép các file này ngoài DOS , sau ây tôi s trình bày 3 cách :đượ đ
Tr c h t các b n c n ch n ch kh i ng b ng d a CD ROM , m t s cách ch n kh i ng b ng CD ROM :ướ ế ế đ độ ổ ĩ độ
Vào CMOS ch nh l i boot b ng CD ROM
- ê vao man hinh thiêt lâp thông tin trong CMOS tuy theo dong may chung ta co cac cach sau:̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́Đ ̉ ̣
Khi kh i ng máy, ôi v i cac mainboard thông th ng hiên nay dung phim DELETE. Trên man hinh kh i ông se co dong ch ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̃ độ đ ơ ươ ̣ ở đ ̣ ư
h ng dân Press DEL to enter Setup.́ ̃ươ
ôi v i dong may Compaq, HP dung phim F10. Trên man hinh kh i ông se co dong ch h ng dân F10 = Setup.́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̃ ́ ̃Đ ơ ở đ ̣ ư ươ
ôi v i dong may DEL dung phim F2. Trên man hinh kh i ông se co dong ch h ng dân F2: Setup , v i dòng máy DELL các b n ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̃ ́ ̃Đ ơ ở đ ̣ ư ươ
có th b m F12 ch n d a boot mà không c n vào CMOS .ể ấ để ọ ổ ĩ
Tuy t ng loai mainboard cach bô tri man hinh thiêt lâp CMOS khac nhau, cac ch c n ng v i tên goi cung khac nhau , nên khi vào ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ư ̣ ̣ ư ă ơ ̣
CMOS các b n nên ý tìm m c ch c n ng BOOT thì ch n First Boot Device là CD ROM và save l i là c . để ă đượ
Cách 1 : S d ng d a cài t Windows ĩ đ
- Kh i ng máy v i a CD cài t Windows. Nh n phím b t k khi xu t hi n thông báo Press any key to boot from CD . độ đĩ đặ
- Trong màn hình Welcome to setup , nh n phím R (Repair) kh i ng Recovery Console (RC). để độ
- N u h th ng cài t nhi u h i u hành (H H) khác nhau, ch n H H b l i c n kh c ph c (l u ý: n u nh n Enter khi ch a ch n ế đ đ Đ Đ ư ế ư
H H, ch ng trình s t kh i ng l i máy).Đ ươ độ
- Gõ m t kh u c a tài kho n Administrator.
- T i d u nh c c a RC, gõ dòng l nh:
copy E:\I386\ntldr C:\
copy E:\I386\ntdetect.com C:\
(v i E: là CD-ROM, C: là phân vùng h th ng) - L u ý là ng d n trên có th s khác tùy thu c vào máy c a b n ư đườ
- Ch n Yes (Y) n u xu t hi n h p tho i xác nh n vi c chép è t p tin c . ế đ ũ
- Gõ l nh Exit kh i ng l i h th ng. để đ
L u ý:ư
- s d ng RC b n ph i ng nh p v i tài kho n thu c nhóm Administrators.Để đă
- Thông tin h ng d n c th c hi n trên h th ng Windows XP. V i Windows 2000, trong màn hình Welcome to setup, b n nh n ướ đượ
phím R (Repair) s a l i Windows và ch n C kh i ng RC.để để độ
Cách 2 : S d ng d a Hirent Boot ĩ
- Các b n kh i ng b ng Hirent boot sau ó ch n các m c theo th t 9 –> 7–> 8 (ho c làm sao b n dùng a hiren boot vào độ đ đĩ
c DOS là ok) là các b n có th vào trong DOS . Sau ó thay d a cài t Windows vào thay cho Hirent Boot và làm nh trên t c đượ đ ĩ đ ư
là :
- T i d u nh c c a DOS , gõ dòng l nh:
copy E:\I386\ntldr C:\
copy E:\I386\ntdetect.com C:\
(v i E: là CD-ROM, C: là phân vùng h th ng) - L u ý là ng d n trên có th s khác tùy thu c vào máy c a b n ư đườ
- Ch n Yes (Y) n u xu t hi n h p tho i xác nh n vi c chép è t p tin c . ế đ ũ
- Gõ l nh Exit kh i ng l i h th ng. để đ
Cách 3: S d ng d a Hirent Boot ĩ
B n vào oc DOS trong a hiren boot r i vì gõ l nh VC đự đĩ
ch ng trìng VC dùng gi ng v i NC các b n có th thao tác thu n ti n h n khi không nh các dong l nh phúc t p va không m y ươ ơ
thân thi n c a anh b n DOS Call 093612889
ntldr is missing - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ntldr is missing 9 10 495