Ktl-icon-tai-lieu

object oriented programming

Được đăng lên bởi Từ Minh Hưng
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 3958 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PGS.TS. Trần Đình Quế
KS. Nguyễn Mạnh Hùng

Các khái niệm cơ bản của Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng với Java

1

GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, lập trình hướng đối tượng đã trở nên gần gũi nhờ sự ra đời liên tiếp
của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Sức mạnh của phương pháp lập trình hướng đối
tượng thể hiện ở chỗ khả năng mô hình hoá hệ thống dựa trên các đối tượng thực tế, khả năng
đóng gói và bảo vệ an toàn dữ liệu, khả năng sử dụng lại mã nguồn để tiết kiệm chi phí và tài
nguyên; đặc biệt là khả năng chia sẽ mã nguồn trong cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp.
Những điểm mạnh này hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển một môi trường lập trình tiên tiến cùng với
nền công nghiệp lắp ráp phần mềm với các thư viện thành phần có sẵn.
Tài liệu này nhằm giới thiệu cho các sinh viên một cái nhìn tổng quan về phương pháp lập trình
hướng đối tượng cùng cung cấp những kiến thức, các kỹ thuật cơ bản cho phát triển các ứng dụng
của mình dựa trên ngôn ngữ lập trình Java - một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
thông dụng nhất hiện nay.
Nội dung của tài liệu này bao gồm hai phần chính:
•

Phần thứ nhất trình bày những khái niệm và các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối
tượng bao gồm tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng và các khái niệm đối tượng,
lớp, kế thừa, đóng gói, đa hình…

•

Phần thứ hai trình bày chi tiết phương pháp lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập
trình Java.

Nội dung của tài liệu bao gồm 6 chương:
Chương 1: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng. Trình bày sự tiến hoá của cách tiếp
cận từ lập trình truyền thống đến cách tiếp cận của lập trình hướng đối tượng và xu
hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng hiện nay.
Chương 2: Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Trình bày các khái niệm
cơ bản như: đối tượng, lớp đối tượng với các thuộc tính và phương thức, tính kế thừa
và đa hình, tính đóng gói của lập trình hướng đối tượng. Chương này cũng giới thiệu
tổng quan một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay.
Chương 3: Ngôn ngữ Java. Giới thiệu những khái niệm và những quy ước ban đầu của ngôn ngữ
lập trình Java: Cấu trúc chương trình, cách biên dịch, cách đặt tên biến, kiểu dữ liệu,
các toán tử và cấu trúc lệnh của ngôn ngữ Java.
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java. Trình bày các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng dựa
trên ngôn ngữ Java: Khai báo lớp, các thuộc tính và phương thức của lớp; kỹ thuật
thừa kế, các lớp trừu tượng, c...
1
P TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
PGS.TS. Trn Đình Quế
KS. Nguyn Mnh Hùng
Các khái nim cơ bn ca Lp trình hướng đối tượng
Lp trình hướng đối tượng vi Java
object oriented programming - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
object oriented programming - Người đăng: Từ Minh Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
object oriented programming 9 10 748