Ktl-icon-tai-lieu

OFDM

Được đăng lên bởi taohieu27-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ OFDM
Trần Xuân Nam
Khoa Vô tuyến Điện tử
Học viện Kỹ thuật Quân sự

OFDM là gì?


OFDM: Orthogonal Frequency Division
Multiplexing
‰



Là kỹ thuật điều chế đa sóng mang (multicarrier)
trực giao

Ưu điểm:
‰

‰

‰

Hiệu suất sử dụng phổ tần cao: các băng tần con
có thể chồng lấn lên nhau
Có khả năng chống lại pha đinh chọn lọc theo tần
số (ISI) tốt
Khả năng chống lại pha-đinh sâu và nhiễu băng
hẹp

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

2

Ứng dụng của OFDM


Phát quảng bá số:
‰
‰



Thông tin Hữu tuyến:
‰
‰



Phát thanh số (DAB),
Truyền hình số (DVB)
ADSL,
HDSL

Thông tin Vô tuyến:
‰
‰
‰

WLAN: 802.11a/g/n (Wifi)
WMAN: 802.16 (Wimax)
di động 4G

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

3

Kênh truyền Vô tuyến Băng rộng
(Broadband Radio Channels)

Kênh truyền Vô tuyến Băng rộng


Ảnh hưởng của truyền sóng đa đường Æ hiện
tượng trải trễ (delay spread)

Maximum Delay Spread
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

5

Kênh không biến đổi theo thời gian


Trong trường hợp không có chuyển động, ảnh
hưởng của kênh như một bộ lọc LTI (Linear Time
Invariant Filter)



Đáp ứng xung của kênh

Time-Invariant Channel transfer function

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

6

Kênh băng hẹp (Narrowband Channel)




Thế nào là kênh băng hẹp (narrowband channel)
‰ Symbol duration Ts  τ max
B
1
HT ( f ) ≈ const. for f ≤ , with B ≈
2
Ts
Hàm truyền đạt của kênh được giả thiết là không
đổi trong khoảng băng tần tín hiệu B

• No frequency-selective fading
• No Inter-Symbol Interference
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

7

Kênh băng rộng (Broadband Channel)




Thế nào là kênh băng rộng (broadband channel)
‰ Symbol duration Ts  τ max
Hàm truyền đạt kênh thăng giáng trong khoảng
băng tần kênh B

• Frequency-selective fading
• InterSymbol Interference (ISI)

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

8

Slow fading and Fast fading
Đánh giá mức độ biến đổi của kênh thông qua
coherence time
z Coherence time là đơn vị thời gian tối thiểu mà biên
độ tín hiệu mất tương quan so với giá trị tại thời điểm
trước đó
z

Tc =

k
fD max

k
= v , with k = 0.25 − 0.5
f
c c

Fast fading

Ts > Tc
Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

Slow fading

Ts  Tc
9

Frequency Selectivity and ISI

Trần Xuân Nam

Khoa Vô tuyến Điện tử – Học viện KTQS

10

Chuyển động của MS (Doppler Spread)

Doppler frequency

fD =

v
fc cos φ
c

⎧⎪
...
TNG QUAN V OFDM
TrnXuânNam
Khoa Vô tuyến Đintử
HcvinKỹ thut Quân sự
OFDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OFDM - Người đăng: taohieu27-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
OFDM 9 10 589