Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập môn hệ điều hành(đáp án)

Được đăng lên bởi haotoan123
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

C
C
A
D
A
B
B
D
B
D
C
D
A
A
C
D
B
C
C
B
D
A
A
C
D

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

B
A
A
D
B
A
D
D
B
D
D
C
B
D
A
D
D
C
B
C
B
D
C
D
A

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

D
B
D
A
B
A
C
D
A
C
B
D
B
D
D
C
B
B
C
A
D
A
A
B
C

76. C
77. C
78. A
79. B
80. C
81. B
82. C
83. C
84. D
85. C
86. A
87. B
88. A
89. B
90. C
91. B
92. B
93. A
94. C
95. B
96. A
97. C
98. D
99. B
100. D

...
Đáp án:
1. C
2. C
3. A
4. D
5. A
6. B
7. B
8. D
9. B
10. D
11. C
12. D
13. A
14. A
15. C
16. D
17. B
18. C
19. C
20. B
21. D
22. A
23. A
24. C
25. D
26. B
27. A
28. A
29. D
30. B
31. A
32. D
33. D
34. B
35. D
36. D
37. C
38. B
39. D
40. A
41. D
42. D
43. C
44. B
45. C
46. B
47. D
48. C
49. D
50. A
51. D
52. B
53. D
54. A
55. B
56. A
57. C
58. D
59. A
60. C
61. B
62. D
63. B
64. D
65. D
66. C
67. B
68. B
69. C
70. A
71. D
72. A
73. A
74. B
75. C
76. C
77. C
78. A
79. B
80. C
81. B
82. C
83. C
84. D
85. C
86. A
87. B
88. A
89. B
90. C
91. B
92. B
93. A
94. C
95. B
96. A
97. C
98. D
99. B
100. D
ôn tập môn hệ điều hành(đáp án) - Người đăng: haotoan123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ôn tập môn hệ điều hành(đáp án) 9 10 790