Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Thi Vi sử Lý

Được đăng lên bởi ntdat-8694
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Assembly language programming to interchange
block of data words.

Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL
[2] .DATA
[3] ORG 2000H
[4] SRC DW 01H,02H,03H,04H,05H
[5] ORG 3000H
[6] DST DW 06H,07H,08H,0AH,0BH
[7] .CODE
[8] MOV AX,@DATA
[9] MOV DS,AX
[10] LEA SI,SRC
[11] LEA DI,DST
[12] MOV CX,05H
[13] AGAIN:MOV AX,[SI]
[14] XCHG AX,[DI]
[15] MOV [SI],AX
[16] ADD SI,02H
[17] ADD DI,02H
[18] LOOP AGAIN
[19] MOV AH,4CH
[20] INT 21H
[21] END

2. Assembly language programming to add two 16-bit
numbers.

Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

.MODEL SMALL
.DATA
A DW 0001H
B DW 0002H
C DW ?
.CODE

[7] MOV AX,@DATA
[8] MOV DS,AX
[9] MOV AX,A
[10] MOV BX,B
[11] ADD AX,BX
[12] MOV C,AX
[13]
[14] MOV AH,4CH
[15] INT 21H
[16] END

3. Assembly language programming to subtract two
16-bit numbers.
Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL
[2] .DATA
[3] A DW 5678H
[4] B DW 1234H
[5] C DW ?
[6] .CODE
[7] MOV AX,@DATA
[8] MOV DS,AX
[9] MOV AX,A
[10] MOV BX,B
[11] SUB AX,BX
[12] MOV C,AX
[13] MOV AH,4CH
[14] INT 21H
[15] END

4. Assembly language programming to add two 32-bit
unsigned numbers.

Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL

[2] .DATA
[3] NUM1 DW 5678H,1234H
[4] NUM2 DW 4321H,8765H
[5] SUM DW ?
[6] .CODE
[7] MOV AX,@DATA
[8] MOV DS,AX
[9] MOV AX,NUM1+2
[10] ADD AX,NUM2+2
[11] MOV SUM,AX
[12] MOV AX,NUM1
[13] ADC AX,NUM2
[14] MOV SUM+2,AX
[15] MOV AH,4CH
[16] INT 21H
[17] END

5. Assembly language programming to subtract two
32-bit unsigned numbers.
Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL
[2] .DATA
[3] NUM1 DW 5678H,1234H
[4] NUM2 DW 4321H,8765H
[5] DIFF DW ?
[9] MOV AX,NUM1+2
[10] SUB AX,NUM2+2
[11] MOV DIFF,AX
[12] MOV AX,NUM1
[13] SBB AX,NUM2
[6] .CODE
[7] MOV AX,@DATA
[8] MOV DS,AX
[14] MOV DIFF+2,AX
[15] MOV AH,4CH
[16] INT 21H
[17] END

6. Assembly language programming to multiply two 8bit unsigned numbers.

Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL
[2] .DATA
[3] A DB 22H
[4] B DB 32H
[5] PROD DB ?
[6] .CODE
[7] MOV AX,@DATA
[8] MOV DS,AX
[9] MOV AL,A
[10] MOV BL,B
[11] MUL BL
[12] MOV PROD,AX
[13] MOV AH,4CH
[14] INT 21H
[15] END

7. Assembly language programming to multiply two
16-bit...
1. Assembly language programming to interchange
block of data words.
Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL
[2] .DATA
[3] ORG 2000H
[4] SRC DW 01H,02H,03H,04H,05H
[5] ORG 3000H
[6] DST DW 06H,07H,08H,0AH,0BH
[7] .CODE
[8] MOV AX,@DATA
[9] MOV DS,AX
[10] LEA SI,SRC
[11] LEA DI,DST
[12] MOV CX,05H
[13] AGAIN:MOV AX,[SI]
[14] XCHG AX,[DI]
[15] MOV [SI],AX
[16] ADD SI,02H
[17] ADD DI,02H
[18] LOOP AGAIN
[19] MOV AH,4CH
[20] INT 21H
[21] END
2. Assembly language programming to add two 16-bit
numbers.
Giải thích các lệnh của chương trình sau và cho biết chương trình thực
hiện việc gì?
[1] .MODEL SMALL
[2] .DATA
[3] A DW 0001H
[4] B DW 0002H
[5] C DW ?
[6] .CODE
Ôn Thi Vi sử Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Thi Vi sử Lý - Người đăng: ntdat-8694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn Thi Vi sử Lý 9 10 650