Ktl-icon-tai-lieu

OOP

Được đăng lên bởi Đoàn Lê Ngọc Bảo
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6.
TÍNH ĐA HÌNH

ThS. Trần Anh Dũng

Nội dung

7/15/14

1

Giới thiệu

2

Vùng chọn kiểu

3

Phương thức ảo

4

Phương thức thuần ảo

5

Bài toán Tính tiền lương

Lập trìnhhướng đối tượng

2

Giới thiệu

 Tính đa hình xuất hiệnkhi có sự kế thừa giữa các lớp.
 Có nhữngphương thức tổng quátcho mọi lớp dẫn xuất nên có mặt ở lớp cơ sở nhưng
nội dung của nó chỉ được xác định ở các lớp dẫn xuất cụ thể.

 Ví dụ, Phương thức tính diện tích của lớp hình, hình tam giác, tứ giác,…

7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

3

Giới thiệu

 Đahình: Là hiện tượng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau có khả năng hiểu cùng
một thông điệp theo các cách khác nhau.

 Ví dụ: Nhận được cùng một thông điệp “nhảy”, một con kangaroo và một con cóc
nhảy theo hai kiểu khác nhau: chúng cùng có hành vi “nhảy” nhưng các hành vi này
có nội dung khác nhau.

7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

4

Bài toán

Giả sử,cần quản lý danh sách các đối tượng có kiểu có thể khác nhauCần
giải quyết 2 vấn đề:



Cách lưu trữ



Thao tác xử lý

Xét trường hợp cụ thể, các đối tượng có thể là Người, Sinh viên hoặc
Công nhân.

7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

5

Bài toán

Về mặt lưu trữ:


Có thể dùng mảng



Danh sách liên kết



…

Có hai cách để giải quyết vần đề:

-

Vùng chọn kiểu
Phương thức ảo

Về thao tác: Phải thõa yêu cầu đa hình, thao tác có hoạt động khác nhau
ứng với các loại đối tượng khác nhau

7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

6

Ví dụ
classNguoi {
protected:
char*HoTen;
intNamSinh;
public:
Nguoi(char*ht,intns):NamSinh(ns){HoTen=strdup(ht);}
~Nguoi() {delete[ ] HoTen;}
voidAn()const{ cout << HoTen << " an 3 chen com";}
voidXuat()const{
cout << "Nguoi, ho ten: " << HoTen << " sinh “
cout << NamSinh; }
};
7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

7

Ví dụ
classSinhVien :publicNguoi{
protected:
char*MaSo;
public:
SinhVien(char*n,char*ms,intns) : Nguoi(n,ns) {
MaSo = strdup(ms);
}
~SinhVien() {delete[ ] MaSo;}
voidXuat()const{
cout<<"Sinh vien "<<HoTen<<", ma so "<<MaSo;
}
};
7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

8

Ví dụ
classNuSinh :publicSinhVien
{
public:
NuSinh(char*ht, char *ms, int ns) : SinhVien(ht,ms,ns) {
}
voidAn()const
{
cout << HoTen
cout << " ma so " << MaSo << " an 2 to pho";
}
};

7/15/14

Lập trìnhhướng đối tượng

9

Ví dụ
classCongNhan :publicNguoi{
protected:
doubleMucLuong;
public:
CongNhan(char*n,doubleml, int ns) : Nguoi(n,ns), MucLuong(ml){ }
voidXuat()const{
cout << "Cong nhan, ten " << HoTen
cout << " muc luong: " << MucLuong;
}
};

7/15/14

Lập trình...
CHƯƠNG 6.
TÍNH ĐA HÌNH
ThS. Trần Anh Dũng
OOP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OOP - Người đăng: Đoàn Lê Ngọc Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
OOP 9 10 698