Ktl-icon-tai-lieu

Openflow specification

Được đăng lên bởi Hung Luong
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OVS Commands Reference
January, 2015
Version: 15Pica8, Inc.
1032 Elwell Court, Suite 105

sales@pica8.com
support@pica8.com

Palo Alto, CA. 94303
+1 (650) 614-5838

© Copyright 2015 Pica8 Inc. Pica8 is a registered trademark of Pica8 Incorporated, PicOS is a trademark
of Pica8 Incorporated. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Contents
9

Command "ovsappctl"

10

Command "ovsofctl"

11

Command "ovsvsctl"

12

Command "ovsappctl"

13

ovs-appctl common commands
ovs-appctl help

13
13

ovs-appctl hwlog/set-level <module> <level>

13

ovs-appctl hwlog/set-level all debug

14

ovs-appctl hwlog/set-level sdk debug

14

ovs-appctl hwlog/set-level api debug

14

ovs-appctl hwlog/set-type <mode> <type>

14

ovs-appctl hwlog/set-type config true

14

ovs-appctl ofproto/set_l34_enable <true|false>

14

ovs-appctl version

14

ovs-appctl vlog/list

14

ovs-appctl vlog/set [module] [level]

15

ovs-appctl vlog/set dpif_pica

15

ovs-appctl vlog/set odp_util

15

ovs-appctl vlog/set hwlog

15

ovs-appctl target commands
ovs-appctl -t ovs-vswitchd <command>

15
15

ovs-appctl -t ovs-vswitchd lacp/show

15

ovs-appctl -t ovs-vswitchd dpif/dump-flows <bridge>

15

ovs-appctl -t ovs-vswitchd bridge/dump-flows <bridge>

15

ovs-appctl -t ovs-vswitchd pica/dump-flows

15

Command "ovsofctl"

16

ovs-ofctl common commands

16

ovs-ofctl common commands

17

ovs-ofctl add-flow <bridge> <flow>

17

ovs-ofctl add-flow <bridge> in_port=<port>,actions=<action>

17

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_vlan=<vlanid>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_vlan_pcp=<value>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_src=<mac>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_dst=<mac>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_src=<mac/mask>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_dst=<mac/mask>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethernet type>,actions=<action>

18

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethernet type>,nw_src=ip[/netmask],actions=<action>
18
ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethernet type>,nw_dst=ip[/netmask],actions=<action>
19
ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethernet type>, nw_proto=<proto>, actions=<action>
19
ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethernet type>, nw_tos=<tos>, actions=<action>

19

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethernet type>, nw_ecn=<ecn>,actions=<action>

19

ovs-ofctl add-flow <bridge> dl_type=<ethern...
sales@pica8.com
support@pica8.com
Pica8, Inc.
1032 Elwell Court, Suite 105
Palo Alto, CA. 94303
+1 (650) 614-5838
www.pica8.com
OVS Commands Reference
January, 2015
Version: 15
© Copyright 2015 Pica8 Inc. Pica8 is a registered trademark of Pica8 Incorporated, PicOS is a trademark
of Pica8 Incorporated. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.
Openflow specification - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Openflow specification - Người đăng: Hung Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Openflow specification 9 10 644