Ktl-icon-tai-lieu

opengl

Được đăng lên bởi Bắp Ngô
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu OpenGL

Các công cụ ĐHMT
Công cụ

Phần
cứng

Thiết bị ra

Phần
mềm
Thiết bị
vào

Hàm vẽ
cơ bản

Hàm với
qlý cửa sổ

Hàm về
máy quay

Đồ họa độc lập thiết bị
• Thư viện đồ họa độc lập thiết bị: cho phép sử
dụng tập hàm đồ họa chung chạy trên nhiều
hệ thống khác nhau.
OpenGL

Đồ họa độc lập thiết bị: OpenGL
• Cho phép cùng chương trình đồ họa chạy trên
nhiều máy khác nhau và cho ra kết quả hầu
như hoàn toàn giống nhau.
– Dùng các tệp .dll

• OpenGL như là một API: nó điều khiển phần
cứng bạn đang sử dujg và bạn chỉ cẩn dùng
các hàm của OpenGL thay vì điều khiển thiết
bị phần cứng trực tiếp.
• OpenGL là open source (free).

Chương trình hướng sự kiện
• Đáp ứng các sự kiệt như click, di chuyển
chuột, bấm phím, thay đổi kích cỡ cửa sổ. Hệ
thống quản lý sự kiện theo hàng đợi.
• Người lập trình cung cấp các hàm “call-back”
để điều khiển mỗi sự kiện.
• Hàm call-back phải được đăng kí với OpenGL
để OpenGL biết hàm nào điều khiển sự kiện
nào.
• Hàm đăng kí không gọi nó!

Cài đặt và cấu hình
• Files: .h, .lib, .dll
– Toàn bộ thư mục gl được đặt trong thư mục
Include của Visual C++
– Toàn bộ các tệp lib được đặt trong thư mục lib
của Visual C++
– Toàn bộ các tệp dll được đặt trong
C:\Windows\System32

Sử dụng OpenGL
• Includes:
– <windows.h>
– <gl/gl.h>
– <gl/glu.h>
– <gl/glut.h>
– <gl/glui.h> (nếu sử dụng)

Thư viện thêm vào thư mục include
• GL, câu lệnh bắt đầu với GL;
• GLUT, GL Utility Toolkit, mở cửa sổ, phát triển thực
đơn và quản lý sự kiện.
• GLU, GL Utility Library, cung cấp các hàm mức cao để
điều khiển các thao tác vẽ phức tạp.
• GLUI, User Interface Library, được tích hợp vào GLUT
library.
– Hàm GLUT phải có sẵn cho GLUI để thao tác được chính
xác.
– GLUI cung cấp các điều khiển và thực đơn phức tạp cho
các ứng dụng OpenGL

Sử dụng OpenGL
• Thay đổi project settings: Visual C++ 6.0
– Project /Settings
– Trong Object/library modules: thêm glui32.lib
glut32.lib glu32.lib opengl32.lib (dùng dấu cách
phân cách)
– Trong Project Options: thêm cùng tập các tệp .lib
– Đóng thực đơn Project và lưu workspace

Sử dụng OpenGL (2)
• Thay đổi project settings: Visual C++ .NET
2003
– Project/Properties/Linker/Command Line
– Thêm glui32.lib glut32.lib glu32.lib opengl32.lib
– Đóng thực đơn Project và lưu sự thay đổi

Lệnh vẽ cơ bản
• setPixel(x, y, color)
– Pixel tại (x, y) có màu color
– Tên khác: putPixel(), SetPixel(), hoặc drawPoint()

• line(x1, y1, x2, y2)
– Đường thằng giữa (x1, y1) và (x2, y2)
– Tên khác: drawLine() or Line().

Lệnh vẽ cơ b...
Giới thiệu OpenGL
opengl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
opengl - Người đăng: Bắp Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
opengl 9 10 49