Ktl-icon-tai-lieu

Oracle

Được đăng lên bởi Đặng Minh Nhựt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN ORACLE
Lưu ý:



Sinh viên học thực hành phải mang theo bài tập, bài giảng và thiết bị lưu trữ.
Sinh viên nghỉ >= 1/3 số buổi học thực hành sẽ không được dự kiểm tra thực hành.

TUẦN 1



GV hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer, SQL*Plus.
Hướng dẫn các lệnh tạo csdl, tạo bảng, tạo ràng buộc, truy vấn cấu trúc bảng.

Bài 1. Tạo bảng và nhập liệu cho CSDL Quản lý điểm sinh viên theo định nghĩa sau:
DMKHOA
Field Name
MAKHOA
TENKHOA

Field Type
Char
Nvarchar

Field Size
2
30

Description
PK

Field Type
Char
Nvarchar
Int

Field Size
2
35

Description
PK

Field Type
Char
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Date/time
Nvarchar
Char
float

Field Size
3
30
10
3

Description
PK

25
2

FK

Field Type
Char
Char
Tinyint
Decimal

Field Size
3
2

Description
PK
PK
PK

DMMH
Field Name
MAMH
TENMH
SOTIET
DMSV
Field Name
MASV
HOSV
TENSV
PHAI
NGAYSINH
NOISINH
MAKH
HOCBONG
KETQUA
Field Name
MASV
MAMH
LANTHI
DIEM

Lê Thị Hồng Cẩm

(4,2)

Trang 1

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM

Dữ liệu mẫu:

Bài 2. Tạo bảng và nhập liệu cho CSDL Quản lý đề án công Ty như sau:

Lê Thị Hồng Cẩm

Trang 2

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM

Dữ liệu mẫu:

Lê Thị Hồng Cẩm

Trang 3

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM

TUẦN 2



Tạo lại csdl, insert dữ liệu.
Hướng dẫn thao tác import, export dữ liệu.

TUẦN 3-4


Hướng dẫn đăng nhập và truy vấn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu HR của Oracle :

1.

Liệt kê tên (last_name) và lương (salary) của những nhân viên có lương lớn hơn 12000$.

2.

Liệt kê tên và lương của những nhân viên có lương thấp hơn 5000$ hoặc lớn hơn
12000$.

3.

Cho biết thông tin tên nhân viên (last_name), mã công việc (job_id) , ngày thuê
(hire_date) của những nhân viên được thuê từ ngày 20/02/1998 đến ngày 1/05/1998.
Thông tin được hiển thị tăng dần theo ngày thuê.

4.

Liệt kê danh sách nhân viên làm việc cho phòng 20 và 50. Thông tin hiển thị gồm:
last_name, department_id , trong đó tên nhân viên được sắp xếp theo thứ tự alphabe.

5.

Liệt kê danh sách nhân viên được thuê năm 1994.

6.

Liệt kê tên nhân viên (last_name), mã công việc (job_id) của những nhân viên không có
người quản lý.

7.

Cho biết thông tin tất cả nhân viên được hưởng hoa hồng (commission_pct), kết quả
được sắp xếp giảm dần theo lương và hoa hồng.

Lê Thị Hồng Cẩm

Trang 4

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp.HCM
8.

Liệt kê danh sách nhân viên mà có kí tự thứ 3 trong tên là „a‟.

9.

Liệt kê danh sách nhân viên m...
Trường Cao Đẳng Công Ngh Thông Tin Tp.HCM
Lê Th Hng Cm Trang 1
BÀI TP THC HÀNH MÔN ORACLE
Lưu ý:
Sinh viên hc thc hành phi mang theo bài tp, bài ging và thiết b u trữ.
Sinh viên ngh >= 1/3 s bui hc thc hành s không được d kim tra thc hành.
TUN 1
GV hướng dn s dng công c Oracle SQL Developer, SQL*Plus.
Hướng dn các lnh to csdl, to bng, to ràng buc, truy vn cu trúc bng.
Bài 1. To bng và nhp liu cho CSDL Quản lý đim sinh viên theo định nghĩa sau:
DMKHOA
Field Name
Field Type
Field Size
Description
MAKHOA
Char
2
PK
TENKHOA
Nvarchar
30
DMMH
Field Name
Field Type
Field Size
Description
MAMH
Char
2
PK
TENMH
Nvarchar
35
SOTIET
Int
DMSV
Field Name
Field Type
Field Size
Description
MASV
Char
3
PK
HOSV
Nvarchar
30
TENSV
Nvarchar
10
PHAI
Nvarchar
3
NGAYSINH
Date/time
NOISINH
Nvarchar
25
FK
MAKH
Char
2
HOCBONG
float
KETQUA
Field Name
Field Type
Field Size
Description
MASV
Char
3
PK
MAMH
Char
2
PK
LANTHI
Tinyint
PK
DIEM
Decimal
(4,2)
Oracle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Oracle - Người đăng: Đặng Minh Nhựt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Oracle 9 10 397