Ktl-icon-tai-lieu

Order & Unorder list

Được đăng lên bởi anhcubk
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Order & Unorder list (Thứ Hai, 04/01/2010-3:05 PM)

Các thuộc tính:

list-style định dạng style cho list(<li>..</li> bao gồm cách thuộc tính:
list-style-position: inside hoặc outside
list-style-image: none hoặc url(path_to_image); thay các nút của list thành image
list-style-type : các dạng của nút list bao gồm các giá trị:
+ none
+ disc
+ circle
+ square
+ decimal
+ decimal-leading-zero
+ lower-roman
+ upper-roman
+ lower-alpha
+ upper-alpha
+ lower-greek
+ lower-latin
+ upper-latin
+ hebrew
+ armenian
+ georgian
+ cjk-ideographic
+ hiragana
+ katakana
+ hiragana-iroha
+ katakana-iroha
marker-offset: gồm auto hoặc length(1px,1pt...)
CHƯƠNG III. DANH SÁCH VÀ BẢNG TRONG HTML
III.1. Các kiểu danh sách
Việc liệt kê danh sách sẽ làm cho văn bản trở nên sáng sủa và dễ theo dõi. Trong HTML
có một số kiểu danh sách như danh sách đánh số thứ tự, danh sách không đánh số thứ tự,
danh sách định nghĩa, danh sách kiểu bảng chọn và danh sách kiểu thư mục.
Một số trình duyệt không hỗ trợ danh sách kiểu bảng chọn và danh sách kiểu thư mục.

III.1.1. Danh sách không đánh số thứ tự
Danh sách không đánh số thứ tự liệt kê các mục bằng một chấm tròn ở đầu mỗi mục.
Cú pháp:
<UL>
<LI> Mục thứ 1
<LI> Mục thứ 2
……
</UL>
Cặp thẻ <UL>…</UL> đánh dấu bắt đầu và kết thúc danh sách. Nó có tác dụng lùi lề trái
danh sách vào sâu hơn.
Các thẻ <LI> có tác dụng thể hiện bắt đầu một dòng mới với một chấm tròn.
Ví dụ:
<UL>
<LI> Mục thứ 1
<LI> Mục thứ 2
<LI> Mục thứ 3
</UL>
Kết quả trả về một danh sách sau:
file:///C:/Users/LUIS'T~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
Theo mặc định, mỗi mục thuộc mức thứ nhất của danh sách không đánh số thứ tự bắt đầu
bằng một chấm tròn, còn mỗi mục thuộc mức thứ hai sẽ bắt đầu bằng một vòng tròng.
Ta vẫn có thể thay đổi bằng cách sử dụng thuộc tính TYPE
Cú pháp:
<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
hoặc
<UI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
Ví dụ:
<UL>
<LI TYPE=CIRCLE> Mục thứ 1
<LI TYPE=CIRCLE> Mục thứ 2
<LI TYPE=CIRCLE> Mục thứ 3
</UL>
Kết quả trả về một danh sách sau:
file:///C:/Users/LUIS'T~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif

III.1.2. Danh sách đánh số thứ tự

Danh sách đánh số thứ tự giống như danh sách không đánh số thứ tự nhưng các chấm
tròn ở đầu mỗi mục sẽ được thay bởi việc đánh số thứ tự các mục đó.
Cú pháp:
<OL>
<LI> Mục thứ 1
<LI> Mục thứ 2
……
</OL>
Cặp thẻ <OL>…</OL> đánh dấu bắt đầu và kết thúc danh sách. Nó có tác dụng lùi lề trái
danh sách vào sâu hơn.
Các thẻ <LI> có tác dụng thể hiện bắt đầu một dòng mới với một số thứ...
Order & Unorder list (Thứ Hai, 04/01/2010-3:05 PM)
Các thuộc tính:
list-style định dạng style cho list(<li>..</li> bao gồm cách thuộc tính:
list-style-position: inside hoặc outside
list-style-image: none hoặc url(path_to_image); thay các nút của list thành image
list-style-type : các dạng của nút list bao gồm các giá trị:
+ none
+ disc
+ circle
+ square
+ decimal
+ decimal-leading-zero
+ lower-roman
+ upper-roman
+ lower-alpha
+ upper-alpha
+ lower-greek
+ lower-latin
+ upper-latin
+ hebrew
+ armenian
+ georgian
+ cjk-ideographic
+ hiragana
+ katakana
+ hiragana-iroha
+ katakana-iroha
marker-offset: gồm auto hoặc length(1px,1pt...)
CHƯƠNG III. DANH SÁCH VÀ BẢNG TRONG HTML
III.1. Các kiểu danh sách
Việc liệt kê danh sách sẽ làm cho văn bản trở nên sáng sủa và dễ theo dõi. Trong HTML
có một số kiểu danh sách như danh sách đánh số thứ tự, danh sách không đánh số thứ tự,
danh sách định nghĩa, danh sách kiểu bảng chọn và danh sách kiểu thư mục.
Một số trình duyệt không hỗ trợ danh sách kiểu bảng chọn và danh sách kiểu thư mục.
Order & Unorder list - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Order & Unorder list - Người đăng: anhcubk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Order & Unorder list 9 10 535