Ktl-icon-tai-lieu

OSPF

Được đăng lên bởi Anh Haianh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OSPF
Topo:

Topo OSPF
Gói tin đi từ router A tới mạng 192.168.0.0 (cụ thể là cổng f0/0 của router B), có 2
đường:
 Qua cổng s0/0 router A -> router R1 -> Router B
 Qua cổng s0/1 router A -> router R2 -> router R3 -> router B
Bảng định tuyến

Bảng định tuyến OSPF
OSPF chọn đường đi dài hơn (qua cổng s0/1 của router A). Đó là do OSPF không
sử dụng số hop mà sử dụng cost (10 8/bandwidth) làm metric. Ở đây các link giữa các cặp
router A-R1 và R1-B bị giới hạn bandwidth là 1000kbits/s (nhỏ hơn so với mặc định là
1554kbits/s) nên giao thức OSPF đã chọn đường đi có bandwith cao hơn (mặc dù dài
hơn).

Hình 8. Thông tin về bandwidth qua cổng s0/0 của router A

 Khung cảnh 1:các interface đều thông ta thực hiện bắt và phân tích gói tin:

Phân tích gói tin OSPF
 Trong trường hợp này, do đây mà 1 topo chứa router nên việc đặt máy nghe để bắt
các gói tin cần thực hiện xử lý một vấn đề liên quan đến nhiều phân mạng.
Broadcast domain của một thiết bị được mở rộng cho đến khi nó gặp router. Khi
đó, lưu lượng sẽ được chuyển giao sang dòng dữ liệu router tiếp theo và bạn sẽ
mất liên lạc với các gói tin đó cho đến khi bạn nhận được một ACK của các máy
nhận trả về. Trong tình hướng này, dữ liệu sẽ lưu chuyển qua nhiều router, vì vậy
rất quan trọng để thực hiện phân tích tất cả lưu lượng trên các giao diện của router.
Trong topo mạng này chúng ta muốn bắt gói tin của router A đến router B qua các
router trung gian nên đặt máy nghe ở vị trí sau router B để biết đường đi chính xác
của gói tin qua đó thấy được lợi thế của giao thức đinh tuyến OSPF.
 Ở đây thu được các loại gói tin sau:
 Hello: dùng để duy trì quan hệ hàng xóm với các router OSPF khác. Cứ 10s
gửi ra 1 lần. Chứa các thông tin:
 Địa chỉ nguồn: VD 200.0.1.1
 Địa chỉ đích: luôn là 224.0.0.5. Đây là địa chỉ multicast của các router
OSPF

 Kích thước gói tin: 84 bytes (672bits)
 Các trường: network mask, dead timer, hello interval, priority,…

Hình 10. OSPF Hello Packet
 LS Update: khi có thay đổi trong mạng xảy ra, cập nhật các thông tin định
tuyến mới. Chưa các thông tin về các LSA được yêu cầu:

Gói tin LS Update

 LS Acknowledge: trả lởi lại LS Update.

Gói tin LS Acknowledge
 Khung cảnh 2: Shutdown interface s0/3 của router R3:
Gói tin đi từ router A tới mạng 192.168.0.0 (cụ thể là cổng f0/0 của router B), có 2
đường:
o Qua cổng s0/0 router A -> router R1 -> router B
o Qua cổng s0/1 router A -> router R2 -> router R3
Bảng định tuyến:

...
OSPF
Topo:
Topo OSPF
Gói tin đi từ router A tới mạng 192.168.0.0 (cụ thể cổng f0/0 của router B), 2
đường:
Qua cổng s0/0 router A -> router R1 -> Router B
Qua cổng s0/1 router A -> router R2 -> router R3 -> router B
Bảng định tuyến
OSPF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OSPF - Người đăng: Anh Haianh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
OSPF 9 10 336