Ktl-icon-tai-lieu

pascal

Được đăng lên bởi thanhphu011089
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6: KIỂU MẢNG
I. KHÁI NIỆM
Mảng (Array) là một tập hợp các phần tử cố định có cùng kiểu gọi là kiểu phần
tử. Kiểu phần tử có thể là kiểu vô hướng, kiểu String, kiểu tập hợp, kiểu Record. Đôi
khi ta cũng dùng mảng để làm kiểu phần tử cho mảng, trường hợp này gọi là mảng của
mảng.

II. MẢNG MỘT CHIỀU
1. Khai Báo
Cú pháp: ARRAY[<Tập chỉ số>] OF <Kiểu phần tử>;

Tập chỉ số phải là một kiểu miền con, kiểu vô hướng liệt kê, kiểu char hoặc
kiểu boolean. Tuy nhiên. người ta thường dùng kiểu miền con các số nguyên là dễ
hình dung nhất vì nó gần giống với khái niệm chỉ số trong toán học.
Có hai cách khai báo là khai báo gián tiếp và khai báo trực tiếp.
Type
Vector = Array[1..10] of Integer;
Var
vt: Vector ;
Hoặc ta khai báo như sau:
Var
vt: Array[1..10] of Integer;
Ta thấy cách cách khai báo trực tiếp thì ngắn hơn, nhưng trong một số trường
hợp lại bất tiện, thậm chí không sử dụng được như khi truyền tham số cho các chương
trình con.
Ta lấy ví dụ sau:
Procedure THUTUC(A: Array[1..20] of Integer);
Thủ tục này sai vì ta không thể truyền tham số cho nó. Ta phải viết:
Type MANG = Array[1..20] of Integer;
Procedure THUTUC(A: MANG);

2. Truy Xuất Các Phần Tử Của Mảng
Mỗi phần tử của mảng được truy xuất thông qua tên biến mảng cùng với chỉ số
của mảng trong cặp dấu []. Ta hãy xét ví dụ dưới đây.
Khai báo và hình ảnh diễn giải dưới đây, giúp chúng ta dễ hiểu hơn.
Type MANG = Array[1..10] of Integer;
Var A: MANG;
A[1]

A[2]

A[3]

A[4]

A[5]

A[6]

Trang 1

A[7]

A[8]

A[9]

A[10]

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một mảng và in ra mảng đó sau khi xắp xếp
các phần tử của mảng tăng dần.
Uses Crt;
Type MANG = Array[1..50] of Integer;
Var A: MANG;
i, j, n, tam: Integer;
Begin
Write(‘Bạn nhập bao nhiêu phần tử: ’); Readln(n);
{Nhập n phần tử}
For i := 1 to n do Begin
Write(‘Phần tử ‘ , i , ’ là: ’);
Readln(A[i]);
End;
{Sắp xếp tăng dần}
For i := 1 to n-1 do
For j := i + 1 to n do
If A[i] > A[j] then Begin
tam := A[i];
A[i] := A[j];
A[j] := tam;
End;
{In các phần tử của mảng ra}
For i:=1 to n do
Write(A[i]:10);
Readln;
End.
Chú ý: Hai mảng A và B có cùng số phần tử và cùng kiểu phần tử, ta có thể
thay toàn bộ phần tử A bởi các phần tử tương ứng của B bằng một phép gán A := B.

III. MẢNG NHIỀU CHIỀU
Ở đây, ta xét mảng 2 chiều, còn mảng nhiều chiều hơn thì tương tự.

1. Khai Báo
ARRAY[<Tập chỉ số 1> , <Tập chỉ số 1>] OF <Kiểu phần tử>;
Ví dụ ta có thể khai báo:
Type MANG = Array[1..20,1..20] of Integer;
Var A: MANG;
Hoặc khai báo:
Var A: Array[1..20,1..20] of Integer;
Mảng ...
Trang 1
Chương 6: KIỂU MẢNG
I. KHÁI NIỆM
Mảng (Array) một tập hợp các phần tử cố định cùng kiểu gọi kiểu phần
tử. Kiểu phần tử thể kiểu hướng, kiểu String, kiểu tập hợp, kiểu Record. Đôi
khi ta cũng dùng mảng để làm kiểu phần tử cho mảng, trường hợp này gọi là mảng của
mảng.
II. MNG MỘT CHIỀU
1. Khai Báo
Tập chỉ số phải một kiểu miền con, kiểu hướng liệt kê, kiểu char hoặc
kiểu boolean. Tuy nhiên. người ta thường dùng kiểu miền con các số nguyên dễ
hình dung nhất vì nó gần giống với khái niệm chỉ số trong toán học.
Có hai cách khai báo là khai báo gián tiếp và khai báo trực tiếp.
Type
Vector = Array[1..10] of Integer;
Var
vt: Vector ;
Hoặc ta khai báo như sau:
Var
vt: Array[1..10] of Integer;
Ta thấy cách cách khai báo trực tiếp thì ngắn hơn, nhưng trong một số trường
hợp lại bất tiện, thậm chí không sử dụng được như khi truyền tham số cho các chương
trình con.
Ta lấy ví dụ sau:
Procedure THUTUC(A: Array[1..20] of Integer);
Thủ tục này sai vì ta không thể truyền tham số cho nó. Ta phải viết:
Type MANG = Array[1..20] of Integer;
Procedure THUTUC(A: MANG);
2. Truy Xuất Các Phần Tử Của Mảng
Mỗi phần tử của mảng được truy xuất thông qua tên biến mảng cùng với chỉ số
của mảng trong cặp dấu []. Ta hãy xét ví dụ dưới đây.
Khai báo và hình ảnh diễn giải dưới đây, giúp chúng ta dễ hiểu hơn.
Type MANG = Array[1..10] of Integer;
Var A: MANG;
A[1]
A[2]
A[3]
A[4]
A[5]
A[6]
A[7]
A[8]
A[9]
A[10]
Cú pháp: ARRAY[<Tập chỉ số>] OF <Kiểu phần tử>;
pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pascal - Người đăng: thanhphu011089
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
pascal 9 10 74