Ktl-icon-tai-lieu

pascal

Được đăng lên bởi Lee Seok
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC THUẬT TOÁN VỀ SỐ
THUẬT TOÁN KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ
function ngto(n:integer):boolean;
var i:integer;
begin
ngto:=false;
if n<2 then exit;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i=0 then exit; {nếu n chia hết cho i thì n không là nguyên tố => thoát luôn}
ngto:=true;
end;
THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
function tongcs(n:integer): integer;
var s : integer;
begin
s := 0;
while n <> 0 do begin
s := s + n mod 10;
n := n div 10;
end;
tongcs := s;
end;
THUẬT TOÁN EUCLIDE TÍNH UCLN
function UCLN(a,b: integer): integer;
var r : integer;
begin
while b<>0 do begin
r := a mod b;
a := b;
b := r;
end;
UCLN := a;
end;
THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
Để tính tổng các ước số của số n, ta cho i chạy từ 1 đến n div 2, nếu n chia hết cho số nào thì
ta cộng số đó vào tổng. (Chú ý cách tính này chưa xét n cũng là ước số của n).
function tongus(n : integer): integer;
var i,s : integer;
begin
1

s := 0;
for i := 1 to n div 2 do
if n mod i = 0 then s := s + i;
tongus := s;
end;
Chú ý: Dựa trên thuật toán tính tổng ước số, ta có thể kiểm tra được 1 số nguyên có là số
hoàn thiện không: số nguyên gọi là số hoàn thiện nếu nó bằng tổng các ước số của nó.
THUẬT TOÁN TÍNH GIAI THỪA MỘT SỐ NGUYÊN
Giai thừa n! là tích các số từ 1 đến n. Vậy hàm giai thừa viết như sau:
function giaithua(n : integer) : longint;
var i : integer; s : longint;
begin
s := 1;
for i := 2 to n do s := s * i;
giaithua := s;
end;

BÀI TẬP 1
Nhập vào một số n (5<=n<=10) và n phần tử của dãy a, 1<a i<100 (có kiểm tra dữ
liệu khi nhập).
a) In ra các phần tử là số nguyên tố của dãy.
b) Tính ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử của dãy.
c) Tính biểu thức sau:
S a11  a22  ....ann

d) Sắp xếp dãy tăng dần và in ra dãy sau sắp xếp.
HƯỚNG DẪN
Ta nên chia chương trình thành các chương trình con, mỗi chương trình thực hiện một yêu
cầu. Ngoài ra ta cũng viết thêm các hàm kiểm tra nguyên tố, hàm mũ, hàm UCLN để thực
hiện các yêu cầu đó.
uses crt;
var n : integer;
a : array[1..10] of integer; {n<=10 nên mảng có tối đa 10 phần tử}

Thủ tục nhập dữ liệu, có kiểm tra khi nhập.

function ngto(n : integer): boolean; {hàm kiểm tra nguyên tố, xem giải thích ở phần trên}
2

var i : integer;
begin
ngto := false;
if n < 2 then exit;
for i := 2 to round(sqrt(n)) do
if n mod i = 0 then exit;
ngto := true;
end;
Thủ tục in các số nguyên tố của một mảng
procedure inngto;
var i :integer;
begin
writeln('CAC PHAN TU NGUYEN TO TRONG DAY:');
for i := 1 to n do
{duyệt qua mọi phần tử từ 1 đến n}
if ngto(...
CÁC THUẬT TOÁN VỀ SỐ
THUẬT TOÁN KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ
function ngto(n:integer):boolean;
var i:integer;
begin
ngto:=false;
if n<2 then exit;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i=0 then exit; {nếu n chia hết cho i thì n không là nguyên tố => thoát luôn}
ngto:=true;
end;
THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
function tongcs(n:integer): integer;
var s : integer;
begin
s := 0;
while n <> 0 do begin
s := s + n mod 10;
n := n div 10;
end;
tongcs := s;
end;
THUẬT TOÁN EUCLIDE TÍNH UCLN
function UCLN(a,b: integer): integer;
var r : integer;
begin
while b<>0 do begin
r := a mod b;
a := b;
b := r;
end;
UCLN := a;
end;
THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
Để tính tổng các ước số của số n, ta cho i chạy từ 1 đến n div 2, nếu n chia hết cho số nào t
ta cộng số đó vào tổng. (Chú ý cách tính này chưa xét n cũng là ước số của n).
function tongus(n : integer): integer;
var i,s : integer;
begin
1
pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pascal - Người đăng: Lee Seok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
pascal 9 10 898