Ktl-icon-tai-lieu

Pascal

Được đăng lên bởi henrynguyen1506
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Câu lệnh rẽ nhánh
a. Dạng không đầy đủ
Cú pháp:
1 if <dieu_kien> then <cong_viec>;
Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc (ngược lại là điều kiện sai thì không thực hiện công việc).
b. Dạng đầy đủ
Cú pháp:
1 if <dieu_kien> then <cong_viec_1>
2 else <cong_viec_2>;
Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc 1, ngược lại là điều kiện sai thì thực thi công việc 2.
Chú ý trước ELSE không có dấu ; (chấm phẩy).
* Nếu công việc thực hiện có từ 2 câu lệnh trở lên ta phải đặt chúng trong cặp từ khóa BEGIN và END;
2. Câu lệnh lựa chọn
a. Dạng không đầy đủ
Cú pháp:
1 case <bieu_thuc> of
2

Hang_1: <cong_viec_1>;

3

Hang_2: <cong_viec_1>;

4

...

5

Hang_n: <cong_viec_1>;

6 end;
Nếu giá trị của biểu thức rơi vào hằng nào thi công việc tương ứng sẽ được thực hiện rồi kết thúc lệnh
case of.
Nếu giắ trị của biểu thức không bằng một hằng nào thì sẽ kết thúc lệnh case of mà không làm gì.
b. Dạng đầy đủ
Cú pháp:
1 case <bieu_thuc> of
2

Hang_1: <cong_viec_1>;

3

Hang_2: <cong_viec_2>;

4

...

5

Hang_n: <cong_viec_n>

6

else <cong_viec_n+1>;

7 end;
Nếu giá trị của biểu thức rơi vào hằng nào thi công việc tương ứng sẽ được thực hiện rồi kết thúc lệnh
case of.
Nếu giắ trị của biểu thức không bằng một hằng nào thì sẽ thực hiện công việc thứ n+1 và thoát.
Lưu ý:
+ Các giá trị hang_1, hang_2,…,hang_n phải là kiểu đếm được (không phải là kiểu số thực).
+ Các giá trị hang_1, hang_2,…,hang_n có thể là kiểu liệt kê hay kiểu đoạn con
Ví dụ:
kiểu liệt kê: 1,3,5,7
a,c,d
kiểu đoạn con: 1..10 (2 dấu chấm)
a..z
3. Câu lệnh lặp với số lần biết trước
a. Dạng 1:
1 for <bien>:=<gia_tri_dau> to <gia_tri_cuoi> do
2

<cong_viec>;

- Bước 1: Kiểm tra giá trị đầu có <= (nhỏ hơn hoặc bằng) giá trị cuối hay không. Nếu đúng thì gán giá
trị đầu cho biến và thực thi công việc.
– Bước 2: Kiểm tra giá trị biến <> (khác) giá trị cuối hay không. Nếu đúng thì tăng thêm biến một đơn
vị (bien:=SUCC(bien)) rồi thực hiện công việc.
– Lập lại bước 2, cho đến khi giá trị biến bằng giá trị cuối thì kết thúc câu lệnh.
Lưu ý:Biến sau từ khoá for phải là biến đếm được và giá trị đầu phải <= giá trị cuối.
b. Dạng 2:
1 for <bien>:=<gia_tri_dau> downto <gia_tri_cuoi> do
2

<cong_viec>;

- Bước 1: Kiểm tra giá trị đầu có >= (nhỏ hơn hoặc bằng) giá trị cuối hay không. Nếu đúng thì gán giá
trị đầu cho biến và thực thi công việc.
– Bước 2: Kiểm tra giá trị biến <> (khác) giá trị cuối hay không. Nếu đúng thì giảm biến xuống một

đơn vị(bien:=PRED(bien)) rồi thực hiện công việc.
– Lập lại bước 2, cho đến ...

đầđủ


!ếđ"đ#$ượ"đ%#&
'đầđủ

(

%(
!ếđ"đ#)ượ"đ%#(
*ướ+,-+. $/&
0!ế.(1đặ.2+34!"+!
(
đầđủ

(
5
6
7
8
%'
9
9(

9

!ế'ơ""ươ%đượế
%
!ế''/"#%ế%/""/#
'đầđủ

(
%'
9
Pascal - Trang 2
Pascal - Người đăng: henrynguyen1506
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Pascal 9 10 647