Ktl-icon-tai-lieu

Pascal p1

Được đăng lên bởi Hoàng Thượng
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giaùo trình

Chủ biên: Võ Thanh Ân
Hiệu đính và bổ sung: Vương Đức Bình

Bến Tre, 5-2008

Trang 1

Lời ngỏ cho lần hiệu đính
Tài liệu này đƣợc viết lần đầu bởi giảng viên Võ Thanh Ân, theo yêu cầu của Tổ bộ
môn CNTT, vào tháng 3 năm 2004. Tài liệu đƣợc viết và trình bày khá mạch lạc, gọn
nhẹ, dễ hiểu và đã đƣợc dùng để dạy cho lớp K2 CNTT.
Cho đến nay do nhận thấy cần có một số điều chỉnh bổ sung nhằm thích hợp với công
tác giảng dạy hơn nhƣ:
1. Turbo Pascal, nhƣ trình bày của giảng viên Võ Thanh Ân, không còn chạy tốt
trên nền Windows XP nữa. Thay vào đó Borland Pascal chạy ổn định hơn.
2. Dù Pascal gần đây là ngôn ngữ bị phê phán nhiều trong giới lập trình viên vì
những yếu kém của nó. Chủ yếu do nó không cho phép quá tải các cấu trúc dữ
liệu và các hàm. Dù nó có kém so với Borland C++ trong vấn đề lập trình
hƣớng đối tƣợng, song do tính khúc chiết - mạch lạc và trong sáng trong cú
pháp của ngôn ngữ, nó vẫn là ngôn ngữ rất tốt để dạy cho ngƣời mới bắt đầu
học lập trình. Về mặt sƣ phạm thì có lẽ khó có ngôn ngữ nào tốt hơn.
3. Cần nói tới Free Pascal, là một phiên bản miễn phí hoàn toàn, giữ lại đƣợc hầu
hết cú pháp, từ khóa, thao tác của Borland Pascal và lại chạy ổn định trên
Windows XP.
4. Kinh nghiệm cho thấy sinh viên của Khoa mấy năm qua, do công tác tuyển
sinh, có hạ thấp yêu cầu đầu vào. Do đó buộc phải xem xét lại các giáo trình đã
viết để giúp cho ngƣời học - ở xuất phát điểm thấp hơn – vẫn có thể đạt chất
lƣợng đầu ra theo yêu cầu.
Với những lí do đó, và do khi xem xét lại giáo trình này thì giảng viên Võ Thanh
Ân đã không còn làm việc tại Tổ bộ môn CNTT, tôi quyết định hiệu đính lại tài
liệu. Trên tinh thần tôn trọng tác giả ban đầu của tài liệu này, ở chỗ nào có thêm
vào hoặc hiệu đính thì tôi sẽ dùng màu chữ xanh dƣơng đậm với font size nhỏ hơn để
phân biệt.

Tổ bộ môn CNTT cảm ơn giảng viên Võ Thanh Ân vì đã cho phép tiếp tục dùng
giáo trình này và cũng mong rằng giáo trình cùng các hiệu đính, phụ lục mới sẽ
giúp cho sinh viên học tập hiệu quả.
Vương Đức Bình
(Tháng 01/2008)

Trang 2

Mục lục ( Phần 1)
Chƣơng I: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VÀ BORLAND PASCAL 7.0 ..........5
I.
GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL. ............................................................... 5
1. Ngôn Ngữ PASCAL ........................................................................................ 5
2. TURBO PASCAL ........................................................................................... 5
II. SỬ DỤNG PASCAL 7.0.....................................
Trang 1
Giaùo trình
Chủ biên: Võ Thanh Ân
Hiệu đính và bổ sung: Vương Đức Bình
Bến Tre, 5-2008
Pascal p1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pascal p1 - Người đăng: Hoàng Thượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Pascal p1 9 10 429