Ktl-icon-tai-lieu

PCM AND SAMPLING

Được đăng lên bởi tinh truong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PCM AND SAMPLING
1.  Introduction ........................................................................................................................... 2
2.  Time  Division Multiplexing  (TDM) ­ Principle ...........................................................3
3.  Sampling  Theorem .............................................................................................................. 4
3.1  Sampling  Methods ............................................................................................................. 4
3.2  Aliasing  Error...................................................................................................................... 5
4.  Pulse  Amplitude  Modulation ...........................................................................................6
5.  Pulse  Code  Modulation ......................................................................................................8
5.1  Quantization ....................................................................................................................... 8
5.2  Companding ........................................................................................................................ 9
5.3  PCM Encoding  Process  (HDB3)........................................................................................9
5.4  PCM Timing and  Synchronisation .................................................................................10
6.  Differential pulse  coding  schemes .............................................................................12
6.1  Delta Modulation .............................................................................................................12
6.2  Differential PCM (DPCM) and  ADPCM..........................................................................12
7.  TDM and  Codecs ................................................................................................................ 13
8.  Digital Transmission  Hierarchies ...............................................................................14
8.1  Primary Rate  Frame ........................................................................................................14
9.  Plesiochronous  Digital Hierarchy (PDH)..................................................................15

1 

05/10/2013

1.

Introduction

In the  simplest  model  of  a telephone  speech  communication  there  is a direct,  
dedicated,  physical  connection  between ...
PCM AND SAMPLING
1. Introduction...........................................................................................................................2
2. Time Division Multiplexing (TDM) - Principle...........................................................3
3. Sampling Theorem ..............................................................................................................4
3.1 Sampling Methods .............................................................................................................4
3.2 Aliasing Error......................................................................................................................5
4. Pulse Amplitude Modulation...........................................................................................6
5. Pulse Code Modulation......................................................................................................8
5.1 Quantization.......................................................................................................................8
5.2 Companding ........................................................................................................................9
5.3 PCM Encoding Process (HDB3)........................................................................................9
5.4 PCM Timing and Synchronisation.................................................................................10
6. Differential pulse coding schemes .............................................................................12
6.1 Delta Modulation.............................................................................................................12
6.2 Differential PCM (DPCM) and ADPCM..........................................................................12
7. TDM and Codecs................................................................................................................13
8. Digital Transmission Hierarchies...............................................................................14
8.1 Primary Rate Frame........................................................................................................14
9. Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)..................................................................15
1 05/10/2013
PCM AND SAMPLING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PCM AND SAMPLING - Người đăng: tinh truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PCM AND SAMPLING 9 10 116