Ktl-icon-tai-lieu

Phần cơ bản CNTT

Được đăng lên bởi Thành Thái Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai
Khoa Điện tử - Công nghệ thông tin

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
Phạm Đình Sắc

sacvn@yahoo.com

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ LẬP TRÌNH

1

PP

ĐĐ
SS

Nội dung

1

Các khái niệm cơ bản

2

Các bước xây dựng chương trình

3

Biểu diễn thuật toán

4

Cài đặt thuật toán bằng NNLT

NMLT - Các khái niệm cơ bản về lập trình

2

VC
VC

&&
BB
BB

Các khái niệm cơ bản

™Lập trình máy tính
ƒ Gọi tắt là lập trình (programming).
ƒ Nghệ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán
trừu tượng có liên quan với nhau bằng một
ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình
máy tính.
™Thuật toán
ƒ Là tập hợp (dãy) hữu hạn các chỉ thị (hành
động) được định nghĩa rõ ràng nhằm giải
quyết một bài toán cụ thể nào đó.
NMLT - Các khái niệm cơ bản về lập trình

VC
VC

&&
BB
BB

3

Các khái niệm cơ bản

™Ví dụ
ƒ Thuật toán giải PT bậc nhất: ax + b = 0
(a, b là các số thực).
Đầu vào: a, b thuộc R
Đầu ra: nghiệm phương trình ax + b = 0
• Nếu a = 0
• b = 0 thì phương trình có nghiệm bất kì.
• b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm.
• Nếu a ≠ 0
• Phương trình có nghiệm duy nhất x = -b/a

NMLT - Các khái niệm cơ bản về lập trình

4

VC
VC

&&
BB
BB

Các tính chất của thuật toán

™Bao gồm 5 tính chất sau:
ƒ Tính chính xác: quá trình tính toán hay các
thao tác máy tính thực hiện là chính xác.
ƒ Tính rõ ràng: các câu lệnh minh bạch được
sắp xếp theo thứ tự nhất định.
ƒ Tính khách quan: được viết bởi nhiều người
trên máy tính nhưng kết quả phải như nhau
ƒ Tính phổ dụng: có thể áp dụng cho một lớp
các bài toán có đầu vào tương tự nhau.
ƒ Tính kết thúc: hữu hạn các bước tính toán
5

PP

ĐĐ
SS

Các bước xây dựng chương trình

Biểu diễn bằng:
Xác định vấn đề
• Ngôn ngữ tự nhiên
- bài toán
• Lưu đồ - Sơ đồ khối
Lựa chọn
• Mã giả
phương pháp giải
Xây dựng
thuật toán/ thuật giải
Cài đặt
chương trình
Lỗi cú pháp
Hiệu chỉnh
Lỗi ngữ nghĩa
chương trình
Thực hiện
chương trình
NMLT - Các khái niệm cơ bản về lập trình

6

PP

ĐĐ
SS

Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên

Đầu
Đầu
1.
2.

vào: a, b thuộc R
ra: nghiệm phương trình ax + b = 0
Nhập 2 số thực a và b.
Nếu a = 0 thì
2.1. Nếu b = 0 thì
2.1.1. Phương trình vô số nghiệm
2.1.2. Kết thúc thuật toán.
2.2. Ngược lại
2.2.1. Phương trình vô nghiệm.
2.2.2. Kết thúc thuật toán.
3. Ngược lại
3.1. Phương trình có nghiệm.
3.2. Giá trị của nghiệm đó là x = -b/a
3.3. Kết thúc thuật toán.
NMLT - Các khái niệm cơ bản về lập trình

PP

ĐĐ
SS

7

Sử dụng lưu đồ - sơ đồ khối
Khối giới hạn
Chỉ thị bắt đầu và kết thúc.
Khối vào ra
Nhập/Xuất dữ liệu.
Khối lựa chọn...
Phm Đình Sc
sacvn@yahoo.com
Trường Cao đẳng K thut Công ngh Đồng Nai
Khoa Đin t -Công ngh thông tin
1
NHP MÔN LP TRÌNH
CÁC KHÁI NIM CƠ BN
V LP TRÌNH
P
P
Đ
Đ
S
S
22
Ni dung
NMLT - Các khái nim cơ bn v lp trình
Các khái nim cơ bn
1
Các bước xây dng chương trình
2
Biu din thut toán
3
Cài đặt thut toán bng NNLT
4
Phần cơ bản CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần cơ bản CNTT - Người đăng: Thành Thái Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phần cơ bản CNTT 9 10 351