Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN II: QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 3097 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN II: QUY TRÌNH
THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC

I.
II.
III.
IV.

Giới thiệu chung
Đặc tả yêu cầu và phân tích nhiệm vụ
Thiết kế tương tác người dùng máy tính
Kiểm thử tính dùng được và đánh giá hệ
thống
V. Quản lý hệ thống tương tác
1

Nhắc lại một số khái niệm
• Thế nào là một thiết kế tốt và một thiết kế tồi ?
 Thiết kế đảm bảo tính dùng được
• Thiết kế tương tác là gì ?
 Designing interactive products to support people
in their everyday and working lives.
• Quy trình thiết kế tương tác có đặc điểm gì khác
biệt so với các quy trình thiết kế phần mềm nói
chung ?
 Thiết kế lặp

Quy trình thiết kế hệ tương tác
What’s
wanted ?

Scenario
Task Analysis

Interview
Ethnography
what is there
vs.
what is wanted

Analysis

Guidelines
Principles

Design

Precise
Specification

Dialogs
Notations

Prototype
Evaluation
Heuristics

Implement
and deploy
Architectures
Documentations
Helps

3

CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ YÊU
CẦU NGƯỜI DÙNG

I. Khái niệm
II. Mô hình người dùng
III. Các kiểu đặc tả
4

Quy trình thiết kế hệ tương tác
What’s
wanted ?

Scenario
Task Analysis

Interview
Ethnography
what is there
vs.
what is wanted

Analysis

Guidelines
Principles

Design

Precise
Specification

Dialogs
Notations

Prototype
Evaluation
Heuristics

Implement
and deploy
Architectures
Documentations
Helps

5

Đặc tả yêu cầu người dùng
• Quá trình xác định các yêu cầu của khách hàng
đối với hệ thống mà ta cần phát triển
– Người dùng là ai
– Mục đích của họ là gì
– Nhiệm vụ nào họ muốn hoàn thành

6

IPO
• Đầu vào:
– Khách hàng cung cấp một mô tả về yêu cầu của họ, cái
mà họ mong muốn hệ thống cung cấp bằng thuật ngữ
của họ

• Xử lý: bản mô tả do khách hàng cung cấp còn
chung chung và cần phải xác định
– Những cái không cần thiết
– Những cái không thể thực hiện được hay không chắc
chắn thực hiện được
– Những cái còn thiếu, nhập nhằng hay mâu thuẫn

• Đầu ra:
– Biểu diễn bài toán với hệ thống hiện tại
– Biểu diễn các yêu cầu của hệ thống mới
7

Cách tiếp cận
• Mô hình hoá yêu cầu người dùng
– Các kỹ thuật sử dụng
• Phỏng vấn, bảng câu hỏi
• Quan sát
• Phân tích tài liệu

• Diễn giải lại bằng ngôn ngữ chuyên ngành IT
– Các kiểu đặc tả:
• Đặc tả chức năng
• Đặc tả dữ liệu
• Đặc tả tính dùng được (HCI)

8

CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ YÊU
CẦU NGƯỜI DÙNG
I. Khái niệm
II. Mô hình người dùng
1.
2.
3.
4.
5.

Mô hình hóa yêu cầu người dùng
OSTA
USTA
Đa cách nhìn
Mô hình nhận thức

III. Các kiểu đặc tả
9

Mở đầu
• Nhận biết và hiểu người dùng hệ thống: cần gì, có thể làm
gì
–
–
–
–
–
–
–

Người dùng tương tác ...
PHẦN II: QUY TRÌNH
THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC
I. Giới thiệu chung
II. Đặc tả yêu cầu phân tích nhiệm vụ
III. Thiết kế tương tác người dùng y tính
IV. Kiểm thử tính dùng được đánh giá hệ
thống
V. Quản hệ thống tương tác
1
PHẦN II: QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN II: QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
PHẦN II: QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC 9 10 582