Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG – MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2943 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN III: THIẾT KẾ GIAO
DIỆN TƯƠNG TÁC NGƯỜI
DÙNG – MÁY TÍNH

1

CHƯƠNG I. THIẾT KẾ LẤY
NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG
TÂM

I. Khái niệm
II. Nguyên tắc
III. Các phương pháp thiết kế lấy người
dùng làm trung tâm
IV. Thiết kế hợp tác
2

Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm
(User-centered design)
• Đặt (yêu cầu của) người dùng vào trung tâm của
quá trình thiết kế và phát triển
• Tiến hành thử nghiệm và đánh giá với người dùng
• Thiết kế tương tác
• Quy trình thiết kế là quy trình lặp

3

Quy trình thiết kế lấy người dùng làm
trung tâm
• Đặc tả yêu cầu
– Người dùng là ai
– Mục đích của họ là gì
– Nhiệm vụ nào họ muốn hoàn thành

• Phân tích nhiệm vụ
– Đặc trưng hóa các bước mà người dùng cần thực hiện
– Xây dựng kịch bản đối với việc sử dụng hiện tại
– Đưa quyết định hỗ trợ đối tượng người dùng và loại nhiệm
vụ

• Thiết kế dựa trên các phân tích này
• Đánh giá
– Thử nghiệm giao diện
– Đánh giá trước khi cài đặt
4

CHƯƠNG I. THIẾT KẾ LẤY
NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG
TÂM

I. Khái niệm
II. Nguyên tắc
III. Các phương pháp thiết kế lấy người
dùng làm trung tâm
5

Mục tiêu
Khen thưởng
(rewarding)

Tạo cảm xúc
(emotionally fulfilling)

Hỗ trợ sáng tạo
(supportive of
creativity )

Đáp ứng sở thích thâm mỹ
(aesthetically pleasing )

Thỏa mãn
(satisfying)

Thiết kế phù hợp với
kinh nghiệm của người dùng

Tạo động cơ
(motivating)

Thú vị
(enjoyable)

Vui vẻ (fun)
Hữu ích
(helpful)

Giải trí
(entertaining)

Mục tiêu
Khen thưởng
(rewarding)
Hỗ trợ sáng tạo
(supportive of
creativity )

Đáp ứng sở thích thâm mỹ
(aesthetically pleasing )

Hiệu quả

Tạo cảm xúc
(emotionally fulfilling)

Thiết kế đảm
Thiết
kế
phù
hợp với
Dễ nhớ
bảo tính dùng
kinh nghiệm của người
dùng
được

Dễ học

Tạo động cơ
(motivating)
Hữu ích
(helpful)

Thỏa mãn
(satisfying)

Năng suất

An toàn

Tiện ích

Giải trí
(entertaining)

Thú vị
(enjoyable)

Vui vẻ (fun)

Tương thích
• Người dùng: Thiết kế phải thích hợp với nhu cầu
của người dùng
• Nhiệm vụ: Thiết kế phải đảm bảo các luồng dữ
liệu và chức năng thực hiện đúng nhiệm vụ đề ra,
người dùng không phải cố gắng để thực hiện một
nhiệm vụ đề ra
• Sản phẩm: Người dùng những hệ thống mới
thường là những người dùng của hệ thống phiên
bản trước đó. Vì thế sản phẩm phải được thiết kế
sao cho các thói quen, mong đợi và sự hiểu biết
của người dùng cũ vẫn có thể áp dụng được.
8

Thẩm mỹ và rõ ràng
Thẩm mỹ
• Một thiết kế có tính thẩm
mỹ phải cuốn hút được
người dùng.
– Tuân theo một số nguyên lý
thiết kế chung:
• Độ tương phản cao giữa các
thành phần trên màn hình
• Nhóm các...
PHẦN III: THIẾT KẾ GIAO
DIỆN TƯƠNG TÁC NGƯỜI
DÙNG – MÁY TÍNH
1
PHẦN III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG – MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG – MÁY TÍNH - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
PHẦN III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG – MÁY TÍNH 9 10 707