Ktl-icon-tai-lieu

phần mềm dựng phim

Được đăng lên bởi yisyaj
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 7524 lần   |   Lượt tải: 23 lần
1. Đấu Nối Thiết Bị Ngoại Vi Với Máy Tính.

Hình 2. Đấu lấy tín hiệu Số từ máy tính với

Hình 3. Phòng dựng phi tuyến cho Phát
Thanh – Truyền Hình EDIUS. 4.0.

Hình 1. Hệ thống máy tính để cài phần mềm Edius – 4.0.
Camera.

Phia trước của máy tính ta
láy tín hiệu số từ lỗ ghi DV – Dùng dây
nối DV nối sang giắc cắm DV bên
Camera số.
Đồng thời 3 lỗ cắm có ghi
V.O; AL;AR Dùng dây A/V cắm theo đúng
ký hiệu màu trong lỗ cắm của máy tính
với tín hiệu vào ra trên Camera.Tín hiệu
ra ta đưa sang đầu nhập vào của màn
hình Ti vi để kiểm tra. Phía trước mặt
máy CPU có các đầu tín hiệu lấy ra theo
từng vị trí :
– S.Video vị trí cắm láy tín hiệu
Supper dùng giắc 4 chân. Cho các đư
ờng nhập và xuất ra (Input; Output).
– Nhập và xuất tín hiệu Audio theo
các cổng L-R dùng 2 kênh Stereo.
– Theo Hình 4. Cấu tạo mặt trước
CPU.

1. ổ đĩa ghi và đọc DVD.
2. Nút nhấn để mở hộp
băng đưa đĩa vào.

6. Cổng xuất tín hiệu
Audio – Video ra.

3. Nút mở nguồn cho CPU.

Hình 4. Cấu tạo mặt trước CPU.
5. Cổng nhập tín hiệu Video – Audio vào.

4. Vị trí đưa tín hiệu DV vào.

Hình 5. Cấu tạo mặt sau máy tính dùng phần mềm EDIUS.

1. Dây cắm nguồn AC vào.

2. Cổng USB.

3. Giắc cắm Audio.

4. Giắc cắm lấy tín hiệu
Video thành phần

Cổng nối bàn phím vào
5. Cổng nhập tín hiệu nối với thiết bị ngoại vi

6. Cáp nối từ máy tính sang màn hình LCD

7. Cổng nối chuột vào.

Hình 6. Hệ thống dựng Phát Thanh – Truyền Hình phi tuyến.
2

1

2

3

4

5

Ghi Chú: - 1. Loa Kiểm tra tín hiệu Audio khi dựng.
- 2. Màn hình kiểm tra tín hiệu cắt dựng hình.
- 3. Hộp thoại BIN dùng để chứa âm thanh và hình ảnh khi chọn.
- 4. Bàn phím điều khiển.
- 5. Con chuột dùng trong máy tính.

1

2. Cách mở EDIUS.

1.

Hình 7. Đưa con trỏ vào Item – EDIUS 4 nhấn đúp chuột (M).

3

4

5

2

1

Hình 8. Nhấn (M) vào Start – Chọn Program – Chọn Canopus – Chọn EDIUS 4 – Chọn tiếp
EDIUS 4 nhấn (M) Theo quy trình có 5 bước. Ta quan sát màn hình EDIUS 4 trang sau.

2
1

3

4

9
6

5

8

7

10

III. Giới thiệu màn hình EDIUS 4. (Các Menu từ File ữ Help).
1. Màn hình dùng để chọn cảnh cắt dựng phim.

Hình 10. Đồng hồ báo thời gian chọn cảnh.
- Crnt: Báo thời gian cảnh đã chọn.
- In: Báo thời gian bắt đầu chọn cảnh.
- Out: Báo thời gian cuối của cảnh cần chọn.
- Báo tổng thời gian của chương trình dùng cắt dựng phim.
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10 11
12
13 14 15
Hình 11. Các thanh công cụ dùng để lựa chọn cắt dựng cảnh.
1. Thanh trượt Shuttle Slider: Dùng con trỏ đưa vào thanh trượt, nhấn và giữ cho phép dịch chuyển để thay đổi t...
1. §Êu Nèi ThiÕt BÞ Ngo¹i Vi Víi M¸y TÝnh.
  ! "#$%
&'()'
*+,-./+
0' 0)123"
+' )4% 5'   '
! #!6 17 189
 17  ' : : 17 ;<
&'()'
= > * !6 : ? 
7@AB
CA
B
D
189BE7:(/F
GH  )/!6 : 5'  
$%$/)')<&'()'0
)' ' 4' '  I $/ 5' 
 0 $  G )' +' )4% J
&+3?! )'(/
#$K)L
"7(/$K):!
"() 8 :  9 &/  4
>I$M )'N2A@O
PI$M B/(/
QCRD8G<"()(/
0(/& S/J)4%
&+3
phần mềm dựng phim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phần mềm dựng phim - Người đăng: yisyaj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
phần mềm dựng phim 9 10 194