Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN MỀM KEYLOGER SỬ DỤNG HOOK WINDOWS

Được đăng lên bởi laonap
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3873 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG






ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH

Đề tài:
PHẦN MỀM KEYLOGER
SỬ DỤNG HOOK WINDOWS
Sinh viên

: Nguyễn Quan Nhật
Nguyễn Quốc Mỹ
Lớp
: 08T4
Cán bộ hướng dẫn : Huỳnh Công Pháp

Đà Nẵng 2011

2

Nguyễn Quang Nhật – Nguyễn Quốc Mỹ

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

KeyLogger-Sử dụng Hook Windows

3

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.................................................................................................. 5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT......................................................................................... 6
I. Giới thiệu........................................................................................................................ 6
II. Thông Điệp và HÀNG ĐỢI THÔNG ĐIỆP CỦA WINDOWS ............................... 6
II.1. Giới thiệu................................................................................................................ 6
II.1.1. Thông điệp windows ....................................................................................... 6
II.1.2. Loại Thông điệp .............................................................................................. 7
II.1.3. Lộ trình thông điệp ........................................................................................ 10
II.1.4. Xử lý thông điệp............................................................................................ 12
II.1.5. Lọc thông điệp............................................................................................... 16
II.1.6. Đăng và chuyển thông điệp .......................................................................... 16
II.1.7. Bế tắc thông điệp........................................................................................... 18
II.1.8. Thông điệp quảng bá ..................................................................................... 19
II.1.9. Truy vấn thông điệp ...................................................................................... 20
II.2. Sử dụng thông điệp và hàng đợi thông điệp....................................................... 21
II.2.1. Tạo vòng lặp thông điệp................................................................................ 21
II.2.2. Kiểm tra một hàng đợi thông điệp................................................................ 24
II.2.3. Đăng thông điệp ............................................................................................ 25
II.2.4. Gửi một ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CH KHOA
KHOA NG NGH THÔNG TIN
B MÔN MNG VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài:
PHN MM KEYLOGER
S DNG HOOK WINDOWS
Sinh vn : Nguyn Quan Nht
Nguyn Quc M
Lp : 08T4
Cán b hưng dn : Hunh Công Pp
Đà Nng 2011
PHẦN MỀM KEYLOGER SỬ DỤNG HOOK WINDOWS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN MỀM KEYLOGER SỬ DỤNG HOOK WINDOWS - Người đăng: laonap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
PHẦN MỀM KEYLOGER SỬ DỤNG HOOK WINDOWS 9 10 880