Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm mã nguồn mở

Được đăng lên bởi ngoctuan1991cntt
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khái niệm về phần mềm
 Các nhà phát triển phần mềm tạo ra
các chương trình bằng việc viết text,
gọi là “Source Code” hay “Mã nguồn”,
theo một ngôn ngữ nhất định
 Souce Code này thường được biên
dịch thành một định dạng mà máy
tính có thể chạy được.

Phần I - Giới thiệu PMNM

1

Các kiểu biên dịch

Phần I - Giới thiệu PMNM

2

Source Code
 Tạo bởi các ngôn ngữ lập trình
 Java, C#, Prolog
 C, C++, Delphi, Visual Basic, Pascal

 Source Code:
 Là các chỉ dẫn, các câu lệnh mà chương
trình phải làm.

Phần I - Giới thiệu PMNM

3

Cơ sở về phần mềm
 Miễn là chương trình không cần phải thay
đổi (để trợ giúp cho các yêu cầu mới hoặc
được sử dụng trên một máy tính mới hơn),
người sử dụng không cần thiết Source Code
 Thay đổi chương trình thông thường yêu
cầu quyền sở hữu và sự cho phép để thay
đổi mã nguồn
 Bất kỳ ai mà kiểm soát mã nguồn hợp pháp
thì họ có thể được làm và không làm cái gì.
 Những người sử dụng không có mã nguồn
thường không thể thay đổi được chương
trình để làm cái họ muốn hay chuyển sang
một loại máy tính khác
Phần I - Giới thiệu PMNM

4

Phần mềm nguồn mở
 Ý tưởng cơ bản đằng sau nguồn mở rất đơn
giản: Các lập trình viên có thể đọc, phân
phối lại, và điều chỉnh mã nguồn một phần
của phần mềm, hay gọi là phần mềm tiến
hóa hay phẩn mềm mở
 Mọi người cải thiện, điều chỉnh, sửa lỗi nó.

 Quá trình tiến hóa nhanh tức là sản xuất ra
phần mềm tốt hơn so với mô hình phần
mềm “đóng” truyền thống, mà chỉ một ít
lập trình viên có thể nhìn thấy mã nguồn,
mọi người khác thì chỉ biết sử dụng.
 Tổ chức Open Source Initiative sáng lập
nhằm thực hiện mục tiêu trên.
Phần I - Giới thiệu PMNM

5

OSS/FS
 Hai định nghĩa chính được sử dụng là
“free software” và “open source
software”
 Phần mềm là loại nào thì phải tuân
theo các điều kiện khác nhau
 Thuật ngữ “free software” xuất hiện
đầu tiên

Phần I - Giới thiệu PMNM

6

Khái niệm PMNM
 Định nghĩa (David Wheeler)
Các chương trình OSS/FS là những chương
trình mà quy trình cấp phép sẽ cho người
dùng quyền tự do chạy chương trình theo bất
kỳ mục đích nào, quyền nghiên cứu và sửa
đổi chương trình, quyền sao chép và tái phát
hành phần mềm gốc hoặc phần mềm đã sửa
đổi (mà không phải trả tiền bản quyền cho
những ngườI lập trình trước)

Phần I - Giới thiệu PMNM

7

Free and Open Source Software
(FOSS)
 Sự bùng nổ về số lượng triển khai các
hệ thống phần mềm nguồn mở đã
làm thay đổi thế giới công nghệ thông
tin.
 Khi những hệ thống FOSS đầu tiên
được phát triển, nhiều người sớm sử
dụng các hệ thống ...
Phần I - Giới thiệu PMNM 1
Khái niệm về phần mềm
Các nhà phát triển phần mềm tạo ra
các chương trình bằng việc viết text,
gọi là Source Code” hay “Mã nguồn”,
theo một ngôn ngữ nhất định
Souce Code này thường được biên
dịch thành một định dạng mà máy
nh có thể chạy được.
Phần mềm mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm mã nguồn mở - Người đăng: ngoctuan1991cntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phần mềm mã nguồn mở 9 10 787