Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình tin học 10

Được đăng lên bởi Nguyenthi Phuongmen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 10
NĂM HỌC 2015-2016
Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Mến

Tuần

Tiết

1

1

2

2

3

HỌC KỲ I (19 Tuần)
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Tên bài dạy
Nội dung chính
Mục tiêu
Ghi chú
- Sự hình thành và phát triển Kiến thức:
Lấy các ví dụ về ứng dụng
của tin học.
- Biết Tin học là một ngành khoa học: có Tin học trong đời sống
- Đặc tính và vai trò của đối tượng, có nội dung và phương pháp thường ngày.
máy tính điện tử.
nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối
- Thuật ngữ Tin học.
tượng nghiên cứu vừa là công cụ.
Tin học là một ngành
- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin
khoa học
học do nhu cầu của xã hội.
- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
- Biết được một số ứng dụng của Tin học
và máy tính điện tử trong các hoạt động
của đời sống.
- Khái niệm thông tin và dữ Kiến thức:
liệu.
- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin,
- Đơn vị đo lượng thông tin. các dạng thông tin, mã hóa thông tin cho
- Các dạng thông tin.
máy tính.
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong
Thông tin và dữ liệu
máy tính.
(Tiết 1)
- Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn
vị bội của bit.
- Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu
diễn thông tin.
Kỹ năng: Bước đầu mã hóa được thông tin
đơn giản thành dãy bit.
Thông tin và dữ liệu
- Mã hóa thông tin trong Kiến thức:
(Tiết 2)
máy tính.
- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin,
- Biểu diễn thông tin trong các dạng thông tin, mã hóa thông tin cho
máy tính.
máy tính.
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong
máy tính.
1

4

5

BT và thực hành 1

Giới thiệu về máy tính
(Tiết 1)

3

6

4

7+8

Giới thiệu về máy tính
(Tiết 2)

BT và thực hành 2

9

Bài toán và thuật toán
(Tiết 1)

10

Bài toán và thuật toán
(Tiết 2)

5

- Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn
vị bội của bit.
- Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu
diễn thông tin.
Kỹ năng: Bước đầu mã hóa được thông tin
đơn giản thành dãy bit.
Làm quen với thông tin và mã hóa thông
tin.
- Khái niệm hệ thống tin Kiến thức:
học.
- Biết chức năng các thiết bị chính của máy
- Sơ đồ cấu trúc máy tính.
tính.
- Bộ xử lý trung tâm
Kỹ năng: Nhận biết được các bộ phận
- Bộ nhớ trong
chính của máy tính.
- Bộ nhớ ngoài.
- Thiết bị vào
Kiến thức:
- Thiết bị ra
- Biết chức năng các thiết bị chính của máy
- Hoạt động của máy tính.
tính.
- Biết máy tính làm việc theo nguyên lý J.
Von Neumann.
Kỹ năng: Nhận biết được các bộ phận
chính của máy tính.
Làm quen với máy tính
- Khái niệm bài toán...
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÁI BÌNH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 10
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2015-2016
Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Mến
HỌC KỲ I (19 Tuần)
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Tuần Tiết Tên bài dạy Nội dung chính Mục tiêu Ghi chú
1
1
Tin học là một ngành
khoa học
- Sự hình thành và phát triển
của tin học.
- Đặc tính vai trò của
máy tính điện tử.
- Thuật ngữ Tin học.
Kiến thức:
- Biết Tin học một ngành khoa học:
đối tượng, nội dung và phương pháp
nghiên cứu riêng. Biếty tính vừa đối
tượng nghiên cứu vừa là công cụ.
- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin
học do nhu cầu của xã hội.
- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
- Biết được một số ứng dụng của Tin học
máy tính điện tử trong các hoạt động
của đời sống.
Lấy các dụ về ứng dụng
Tin học trong đời sống
thường ngày.
2
Thông tin và dữ liệu
(Tiết 1)
- Khái niệm thông tin dữ
liệu.
- Đơn vị đo lượng thông tin.
- Các dạng thông tin.
Kiến thức:
- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin,
các dạng thông tin, hóa thông tin cho
máy tính.
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong
máy tính.
- Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn
vị bội của bit.
- Biết các hệ đếm số 2, 16 trong biểu
diễn thông tin.
Kỹ năng: Bước đầu hóa được thông tin
đơn giản thành dãy bit.
2
3
Thông tin và dữ liệu
(Tiết 2)
- hóa thông tin trong
máy tính.
- Biểu diễn thông tin trong
máy tính.
Kiến thức:
- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin,
các dạng thông tin, hóa thông tin cho
máy tính.
- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong
máy tính.
1
Phân phối chương trình tin học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình tin học 10 - Người đăng: Nguyenthi Phuongmen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân phối chương trình tin học 10 9 10 733